Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Prameny a literatura k českým a slovenským dějinám

Prameny a literatura k českým a slovenským dějinám


Kategorie: Historie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek z dějin historiografie tematicky rozčleněných podle jednotlivých dějinných epoch. U každého oddílu je uveden přehled edic, pramenů a literatury k tématu.

Úryvek

"ČESKÉ ZEMĚ V OBDOBÍ RANÉHO FEUDALISMU (10.-12. STOLETÍ)
- zkoumání ovlivněno romantismem – Rukopisy (demokratická společnost českých Slovanů, feudalismus Germánů) ... koncepce Palackého
- konzervativní duch: V. V. Tomek X liberální: J. Kalousek
- historikové práva: J. Čelakovský, H. Jireček
- historikové Gollovy školy: proti Rukopisům + odmítnutí koncepce počátků národního vývoje: J. Goll, J. Pekař, J. Šusta – důraz na cizí vlivy (vznik jednotného státu podle V. Novotného v 10. století; podle Pekaře stát spolu s křesťanstvím přejal hospodářskosociální formy uspořádání společnosti; podle Šusty byl velkostatek obděláván otroky) ... za zakladatele státu považován šiřitel křesťanství, kníže Václav, a ne Boleslav (Pekař) – hlavní oporou pro tato tvrzení Kristiánova legenda (Pekař prosazoval její pravost)
- zdůrazňování podílu německého etnika: B. Bretholz
- dějiny církve a křesťanství: K. Krofta, V. Hrubý, V. Novotný
- václavské legendy: J. Pekař, R. Urbánek, V. Chaloupecký, Z. Kalandra
- studium dějin práva: V. Vaněček
- syntézy: A. Bachmann, B. Bretholz; V. Novotný

EDICE:
B. Bretholz (ed.), Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag, MGH SS rer. germ. NS II, 1923
G. Friedrich (ed.), Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I-II, 1912.
V. Chaloupecký (ed.), Prameny X. století legendy Kristiánovy o sv. Václavu a sv. Ludmile, Svatováclavský sborník, 1939.
V. Chaloupecký – B. Ryba (edd.), Středověké legendy prokopské, 1953.
H. Jireček (ed.), Codex iuris Bohemici, 1867.
J. Ludvíkovský (ed.), Nově zjištěný rukopis legendy Crescente fide, LF, 1958.
J. Pekař (ed.), Die Wenzels- und Ludmila Legenden und die Echtheit Christians, 1906.
J. Vajs (ed.), Sborník slovanských literárních památek o sv. Václavu a sv. Ludmile, 1929.

První česko-církevněslovanská legenda o svatém Václavu, vydal M. Weingart ve Svatováclavském sborníku I., Praha 1934.
Kristian, Vita et passio sancti Venceslai et sanctae Ludmilae aviae eius, vydal v latinském znění J. Pekař v práci Die Wenzels- und Ludmilalegenden und die Echtheit Christians, Praha 1906. Předtím byla legenda vydána ve FRB I., Praha 1873."

Poznámka

Práci lze využít jk přípravě ke státní závěrečné zkoušce z historie pro studenty filozofických fakult.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c59dc48e0097.zip (36 kB)
Nezabalený formát:
Historiografie_Ceskoslovenska.doc (138 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse