Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Práva osob - instituce římského práva

Práva osob - instituce římského práva

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se velmi podrobně zabývá institucí římského práva, a to právy osob. Nejprve definuje římské právo soukromé a veřejné, právní subjektivitu, způsobilost k právnímu jednání a subjekty práv, poukazuje také na dvojí právní způsobilost. Poté se důkladně věnuje jednotlivým subjektům práv (svobodným osobám, cizincům, otrokům, propuštěncům, osobám v mancipiu a kolónům), a povinnostem a úkonům, které se jich týkají. Nakonec rozepisuje právní postavení svobodných osob.

Obsah

1.
Římské právo veřejné
2.
Římské právo soukromé
3.
Dvojí právní způsobilost
4.
Právní subjektivita
5.
Způsobilost k právnímu jednání
6.
Subjekty práv
6.1
Osoby fyzické (přirozené)
6.2
Právnické osoby
7.
Subjekty práv a povinností
7.1
Osoby svobodné
7.1.1
Ingenuové - svobodní od narození
7.1.2
Libertinové – propuštěnci
7.1.3
Římská rodina
7.1.4
Římský občan
7.1.5
Nabytí římského občanství
7.1.5.1
Narození jako římský občan
7.1.5.2
Udělením občanství
7.1.6
Římský občan se vzdal svého občanství
7.1.7
Pozbývání římského občanství
7.1.8
Římský občan byl zbaven občanství za trest
7.2
Cizinec - nemají římské občanství
7.2.1
Princip personlality práva
7.2.2
Zvláštní postavení: Latinové
7.3
Otroci
7.3.1
Zánik otroctví
7.3.2
Prameny otroctví – způsoby vzniku otroctví
7.4
Propuštěnci – libertini
7.4.1
Vztah patron – klient, systém klientely
7.5
Osoby v mancipiu - dočasném otroctví
7.6
Kolonové
8.
Právní postavení osob svobodných
8.1
Narození a smrt člověka
8.2
Spory o právní postavení osob
8.3
Příbuzenství
8.4
Omezení způsobilosti k právnímu jednání

Úryvek

"2. OTROCI

- otrok = věc, pouze objekt práva, bez právní subjektivity (nenabývá práv a povinností)
- otroci jsou nesvobodní lidé, z právního hlediska jsou věci – otrok může být prodán, pronajat, zastaven (v případě nesplácení dluhů je otrok jako zástava prodán, zástava musí být vždy vyšší než dluh, aby se vyplatilo dluh splácet, z výnosu otroka je dluh vrácen = hyperocha, náklady jsou uhrazeny), zabit (není postih = zničení věci)
- otrok = může být subjektivity zbaven teoreticky, prakticky se s ní musí počítat x věc, nemá stejné postavení jako věci (jinak by bylo např. možno páchat rukama otroků nejtěžší delikty a vlastník, který spáchání poručil, by byl zcela beztrestný, také by nebylo možné použít otroky jako zástupce, jednatele apod.) – otrok je mluvící věc

1) otrok mohl za svého pána vykonávat správu určité přesně vymezené části pánova majetku – část venkovského statku, kterou dostal do správy otrok – otrok = villikus (šafář), někdy jim pán svěřoval část svého majetku = peculium k samostatnému hospodářství (extrapeculium = majetek pána mimo oddělenou část = peculium) – otrok prováděl právní úkony ve prospěch svého pána, hospodařil samostatně a pánovi odváděl část výtěžku, zbytek si ponechával, investoval, vzniklo fakticky otrokovo vlastnictví (právní řád je však neuznával), otrok se vykoupil od svého pána na svobodu (vydělal co nejvíce, aby si pán za tyto peníze mohl koupit otroky 2 a jeho propustil)

2) otrok se mohl stát římským občanem - privilegium udělované za mimořádných okolností
- zánik otroctví:
a) smrtí otroka - nikdy ne smrtí vlastníka, otrok se dědil
b) propuštění otroka na svobodu = manumissio
1. peculium
2. výraz majetkové situace vlastníka, uznání za jeho věrné služby, gesto
3. pánové často používali otroky k páchání různých nepravostí a pak je pouštěli na svobodu – za vraždu spáchanou otrokem odpovídá jeho pán – podle římského práva bylo možné otroky mučit x ale svobodné Římany ne, proto je propustili na svobodu (mohli mluvit)
4. případy propuštění i proti vůli pána – vázáno na podmínku, se kterou pán otroka nabyl (př. otrokyně výhrada ne prostikulatum – pán ji přiměje k prostituci, otrokyně získá svobodu)

formy propuštění:
1. propuštění pomocí hůlky (manumissio per vindictam) - jednání před soudním úředníkem, přítomný musel být propouštějící pán, propouštěný otrok a assertor libertatis – svobodný člověk, dotkl se hůlkou otroka (= symbol moci) a prohlásil ho za svobodného – fingovaný proces (assertor v roli žalobce, vlastník otroka vznáší námitky, propuštění předem dohodnuté, vlastník neklade odpor)
2. zápisem otroka do seznamu svobodných římských občanů (manumissio per censum) - jméno zapisoval censor
3. vlastník dával ve své poslední vůli otrokovi svobodu (manumissio testamento) - možno také po splnění určité podmínky – otrok zůstaval ve zvláštním postavení = statuliber, svobodným se stal, až splnil podmínku, jinak platilo, že otrok se stává svobodným, když se po smrti testátora dědic ujme jeho pozůstalosti
4. vedle těchto uznávaných forem ještě způsoby jiné: propuštění před přáteli, dopisem – tyto formy ale ius civile neuznávalo, otrok zůstával i po propuštění otrokem, pouze ho chránil praetor, který bývalému pánovi zamítal žaloby, kterými by chtěl panství nad propuštěním obnovit - 19 př. n. l. vydán zákon Iunia Norbana (otroci neformálně propuštění jsou rovni Latinům – název Latini Iuniani – posuzovali se jako svobodní, ale umírali jako otroci)
5. za Konstantina Velkého propuštění před shromážděním obcí věřících
c) za pozdního císařství nabýval svobodu otrok, který se stal mnichem, klerikem, císařským komorníkem a ten, kdo bez zlého úmyslu po 10 let žil a vedl si jako svobodný

3) mrtvý otrok měl stejné postavení jako svobodný mrtvý člověk! – uznávaná nedotknutelnost a posvátnost hrobního místa jako u svobodných mrtvých, Římané považovali všechny lidi za svobodné na základě přirozeného práva, podle práva národů otroctví bylo přirozené zlo, které musí být x přirozeným stavem je svoboda = ustanovení římského práva soukromého Favor libertatis = výklad ve prospěch svobody
- Zákon Aelia a Sencila = stanovení podmínek, za kterých může majitel otroka propustit – kdy a kolik otroků

- v Zákoně 12cti desek se otrok objevuje jako otrok patriarchální - je to ještě člověk, sice méněcenný, podřízený pánovi, ale ne úplně bezprávný, otrok má ještě rodinu, respektují se jeho příbuzenské vztahy
- ke zhoršení postavení dochází v souvislosti s rozmachem římského státu ve 4. a 3. století př. n. l. - počet otroků stoupá, otrok je zbavený svobody, bez právní subjektivity
- postupně se situace zlepšovala – za křesťanství (hlásá rovnost všech lidí), ale otroctví zachováno – součástí starověké ekonomiky"

Poznámka

Psáno formou poznámek. Může se hodit ke státnicím.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7534
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse