Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Právní formy podnikání

Právní formy podnikáníKategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Práce se zaměřuje na otázku z ekonomie. Popisuje právní formy podnikání a jejich výhody. Jedná se například o obchodní společnosti, jejich výhody, majetkové poměry a tak.

Obsah

1.
Obchodní společnosti
2.
Majetkové poměry
3.
Charakteristika jednotlivých typů společností
3.1.
Osobní obchodní společnosti
3.2.
Kapitálové obchodní společnosti
3.3.
Družstvo
3.4.
Státní podnik

Úryvek

"Majetkové poměry
Vklad – souhrn peněžních nebo nepeněžních hodnot, které se společník zavazuje vložit do společnosti
Základní kapitál – vyjadřuje souhrn peněžitých a nepeněžitých vkladů všech společníků do společnosti
Ručení společníků za závazky firmy – právní vztah, který vychází ze zákona a společenské smlouvy a určuje, v jakém rozsahu je společník povinen pokrýt dluhy společnosti z vlastního jmění
Podíl – vyjadřuje míru účasti společníka na zisku nebo na likvidačním zůstatku
Rezervní fond – vytváří se ke krytí zrát společnosti
Řízení společností
- vymezuje, kdo je oprávněn jednat jménem společnosti navenek přímo jako společník nebo prostřednictvím orgánů společnosti, kontrolním orgánem je dozorčí rada, kontrolní komise nebo jiný odborná orgán
Charakteristika jednotlivých typů společnosti
Osobní obchodní společnosti
Veřejná obchodní společnost (v. o. s.)
- společenství alespoň 2 osob, které se účastní na jejím podnikání
- ručení - osobním majetkem
- vklad - vklad společníků není povinný, základní kapitál není povinný
- řízení – společnou dohodou ale v zásadních otázkách má každý společník právo veta.
Všichni mohou zastupovat společnost a podepisovat za ni smlouvy.
- podíl na zisku a ztráta se dělí mezi společníky rovným dílem
- ručení za závazky je neomezené a nerozdílné
- rezervní fond je dobrovolný
- nejvyšším orgánem společnosti jsou všichni její společníci
Komanditní společnost (k. s.)
- zakládají ji dvě skupiny společníku
A) komanditisté - ručení pouze do výše vkladu, vklad je povinný minimálně 5 000Kč, společnost řídí pouze
komplementáři.
- počet komanditistů může být vyšší než komplementářů
- komanditisté jsou do společnosti přijímáni z důvodu navýšení majetku firmy
B) komplementáři - ručí osobním majetkem
- vklad je předepsán pouze pro komanditisty
- společnost řídí pouze komplementáři
- podíl na zisku se u komanditistů určuje podle poměru výše jejich vkladů, za dluhy společnosti ručí
komanditista do výše svého vkladu
- zisk a ztráta se dělí mezi společnost a komplementář
- zisk a ztrátu si komplementáři rozdělí rovným dílem
- rezervní fond je dobrovolný
- statutárním orgánem jsou komplementáři"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x566588d5b8435.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Pravni_formy_podnikani.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse