Právní listiny


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá právními listinami. Definuje a popisuje jednoduché právní listiny, dlužní úpis, potvrzenku, plnou moc, i prokuru.

Obsah

1.
Jednoduché právní listiny
2.
Dlužní úpis
3.
Potvrzenka
4.
Plná moc = zmocnění
5.
Prokura

Úryvek

"Potvrzenka - = kvitance potvrzuje splnění závazku dlužníka - splácí-li se po částek, dává věřitel potvrzenku na každou splátku - náležitosti: jasné vyjádření o tom, že byla přijata určitá suma peněz (číslicí i slovy) nebo věc, os. údaje dlužníka, os. údaje věřitele a jeho vlastnoruční podpis, účel a datum platby, místo a datum vyhotovení

úkol č. 22 na dopisní půllist (formát A5) vypracujte čistopis dlužního úpisu a potvrzenku na první splátku dlužné částky. Osoby, výši dlužné částky i způsob a dobu splacení zvolte podle vlastního uvážení.

Plná moc = zmocnění - občané zmocňují právnické a fyzické osoby - v těchto úkonech: převzetí mzdy, zastupování advokátem při soudních sporech, zastupování při notářských jednáních, na valné hromadě akcionářů - forma: nastylizovaná jako dopis, připravená jako formulář - náležitosti: os. údaje zmocnitele a zmocněnce, účel a rozsah zmocnění, datum zmocnění, vlastnoruční podpis zmocnitele (příp. úředně ověřený)

úkol č. 23
a) vystavte plnou moc pro jednoho z Vašich rodičů, který za Vás má převzít dobírku mzdy za minulý měsíc, protože jste na školení v Praze. Plnou moc vystavte na zítra.
b) napište čistopis firemní plné moci z př. 34

Prokura - může ji udělit jen podnikatel, zmocňuje prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku - musí být podle OZ nejprve zapsána so OR a potom nabývá účinnosti - náležitosti: os. údaje podnikatele a prokuristy, způsob podepisování:
1. obch. jméno podnikatele
2. dodatek označ. prokuru - per procura, prokurista (pp., ppa.)
3. podpis prokuristy platnost prokury, podpis zmocnitele

úkol č. 24 napište čistopis prokury z př. 35"

Poznámka

Některé informace obsažené v práci mohou být již neaktuální.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: kor0002.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Pravni_listiny.rtf (57 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse