Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Právní postavení České národní banky v zahraničním srovnání - bakalářská práce

Právní postavení České národní banky v zahraničním srovnání - bakalářská práce

Kategorie: Banky, Právo

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Bakalářská práce analyzuje právní postavení České národní banky ve srovnání s Evropskou centrální bankou a americkým Federálním rezervním systémem, který plní funkci centrální banky. První část se zaměřuje na Českou národní banku, popisuje její historii, legislativní zakotvení i cíle a především přibližuje povahu nezávislosti banky v různých oblastech, jak vyplývá z jejího právního postavení. Všímá si rovněž stručně měnové politiky této banky. Obdobnou strukturu má posléze pojednání o Evropské centrální bance a Federálním rezervním systému. Závěrečná část uvádí předložené poznatky do srovnání a informuje tak o podobnostech a odlišnostech jednotlivých centrálních bank z hlediska jejich právního statusu a nezávislosti.

Obsah

1
Úvod
2.
Česká národní banka
2.1.
Vznik a vývoj České národní banky
2.1.1.
Bankovní úřad Ministerstva financí
2.1.2.
Národní banka československá
2.1.3.
Státní banka československá
2.1.4.
Státní banka československá
1.2.
Česká národní banka
2.2.1.
Právní postavení České národní banky
2.2.2.
Nezávislost České národní banky
2.2.2.1.
Personální nezávislost
2.2.2.2.
Institucionální nezávislost
2.2.2.3.
Funkční nezávislost
2.2.2.4.
Finanční nezávislost
2.2.2.5.
Dohled nad finančním trhem
2.2.3.
Měnová politika České národní banky
3.
Evropská centrální banka
3.1.
Vznik a vývoj Evropské centrální banky
3.2.
Právní postavení Evropské centrální banky
3.2.1.
Nezávislost Evropské centrální banky
3.2.1.1.
Funkční nezávislost
3.2.1.2.
Institucionální nezávislost
3.2.1.3.
Personální nezávislost
3.2.1.4.
Finanční nezávislost
3.2.2.
Měnová politika
3.2.2.1.
Služby vládám
3.2.2.2.
Služby úvěrovým institucím
3.2.3.
Sekundární právo EU a jeho vztah k Evropské centrální bance
4.
Federální rezervní banka (FED)
4.1.
Vznik a vývoj Federálního rezervního systému
4.2.
Právní postavení Federálního rezervního systému
4.2.1.
Měnová politika
4.2.2.
Nezávislost institucionální
4.2.3.
Bankovní dohled a regulace
4.2.4.
Finanční nezávislost
5.
Porovnání České národní banky s vybranými zahraničními centrálními bankami
6.
Závěr

Úryvek

"1.2.2 Nezávislost České národní banky
16. prosince 1992, dnem přijetí Ústavy České republiky , se Česká národní banka a vymezení jejich cílů objevila v samostatné Šesté Hlavě Ústavy České republiky. Díky tomuto kroku se centrální bance v České republice dostalo poměrně velké nezávislosti. Jen pro ilustraci. Česká národní banka vede účetnictví podle zvláštního předpisu , její účetnictví a závěrku ověřuje jeden nebo více nezávislých auditorů, na kterých se dohodne Bankovní rada s ministrem financí. Do tří měsíců po skončení kalendářního roku vydá Zprávu o výsledku svého hospodaření a předá ji k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ta potom může zprávu schválit, jen vzít na vědomí nebo zcela odmítnout. Toto je stále běžná praxe, Česká národní banka v případě odmítnutí musí svoji zprávu zpřesnit a doplnit. Co je ale v zákoně opomenuto, je případ možného přezkumu Nejvyšším kontrolním úřadem. Tato možnost chybí a Nejvyšší kontrolní úřad, který má bdít nad hospodařením veřejnoprávních institucí nemá možnost přezkoumat hospodaření České národní banky jako celku. Má pouze možnost, na základě Zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu , překontrolovat hospodaření České národní banky v oblasti výdajů na pořízení majetku a výdajů na provoz České národní banky. Úřad přezkoumává, zda činnosti podléhající jeho kontrole jsou v souladu s právními předpisy, posuzuje jejich věcnou a formální správnost, účelovost a hospodárnost.

Takováto nezávislost může být chápána jako míra nedotknutelnosti a možnosti centrální banky si ve své podstatě „dělat, co uzná sama za vhodné“, ale měla by být brána jako způsob definování pravomocí a zároveň v rámci značné nezávislosti také velké odpovědnosti.

S odvoláním na Smlouvu o Evropské unii a Statutu Evropského systému centrálních bank rozdělíme nezávislost České národní banky na stejné typy, které používá Evropská unie a její instituce. Tzn. nezávislost personální, institucionální, funkční a finanční.

Naproti nezávislosti stojí druhý faktor. Odpovědnost za své činy a rozhodnutí. Česká národní banka má ze zákona široké kompetence bez nutnosti konzultací a odůvodnění svých kroků. Je velmi složité a přesně zákonem dané, v jakých případech lze odvolat člena bankovní rady nebo guvernéra. Prezident republiky má za povinnost odvolat člena Bankovní rady pouze v případě:
- porušení §6 odst. 6 Zákona 6/1993 Sb., který stanoví že funkce člena bankovní rady je neslučitelná s jakoukoliv jinou funkcí v orgánech Veřejné správy a s jakoukoliv činností, která může způsobit střet zájmů,
- porušení §6 odst. 7 písm. c) Zákona 6/1993 Sb. týkající se bezúhonnosti člena bankovní rady,
- v případě pravomocného rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům nebo omezením způsobilosti k právním úkonům, dnem nabytí právní moci.

Prezident může odvolat člena bankovní rady i guvernéra, v případě, že svoji funkci nevykonávají po dobu delší než 6 měsíců. Odvolat guvernéra vykonávající svoji funkci lze jen v případě, že guvernér už nesplňuje podmínky požadované pro vykonávání své funkce, nebo pokud se dopustil vážného pochybení. Přesná charakteristika vážného pochybení však chybí. Můžeme se tedy jen domnívat, jak vážná by chyba musela být, aby byl guvernér odvolán.

1.2.2.1 Personální nezávislost
Pojem personální nezávislosti spočívá především v různých omezeních při jmenování a odvolávání guvernéra a členů orgánů centrální banky. Do Ústavy České republiky se dostalo také jmenování členů bankovní rady. Toto se stalo díky zakotvení výlučné pravomoci prezidenta republiky jmenovat členy bankovní rady České národní banky , aniž by bylo jakkoliv více upřesněno také v čl. 98 Ústavy České republiky. Díky tomu se jmenování členů bankovní rady stalo výlučnou nedílnou pravomocí prezidenta republiky bez potřeby kontrasignace. Mohlo by se zdát, že jmenování členů bankovní rady bez nutnosti spolupůsobení dalších ústavních orgánů je pozitivní z hlediska nezávislosti centrální banky. Jmenování ať už členů bankovní rady nebo guvernérů, které bude z hlediska politického nepřípustné, může dočasně snížit věrohodnost a ohodnocení centrální banky. Vláda České republiky se několikrát snažila tyto pravomoci omezit, aby vláda členy bankovní rady a guvernéry navrhovala, a aby k jejich jmenování byla potřeba spolu s prezidentovým podpisem také nutnost kontrasignace předsedy vlády. Oba tyto návrhy Ústavní soud zamítl . Ústavní soud rozhodl o zrušení ustanovení §6 odst. 3 Zákona o České národní bance ve znění novelizace zákonem č. 442/2000 Sb., který stanovil, že guvernéra, víceguvernéry a ostatní členy bankovní rady navrhuje vláda. Takovéto ustanovení by bylo podle Ústavního soudu omezením pravomocí prezidenta republiky jmenovat členy bankovní rady podle č. 62 písm. k) Ústavy České republiky. Na základě nálezu Ústavního soudu tedy prezident v tomto případě, z ústavního hlediska, není vázán na ničí návrh, na žádné další připomínky a rozhoduje bez omezení .

V případě oprávnění prezidenta republiky členy bankovní rady odvolávat je situace obdobná, zákon přesně určí důvody , kdy lze člena bankovní rady odvolat. Vzhledem k tomu, že v Ústavě České republiky je zmíněno pouze jmenování členů bankovní rady jako výlučná pravomoc prezidenta, ke které není potřeba kontrasignace, k odvolání členů bankovní rady a guvernéra je kontrasignace vlády potřeba. Odvolání členů bankovní rady a guvernéra je uvozeno Zákonem o České národní bance. Tím je dána nutnost kontrasignace vládou. Při odvolání guvernéra, opět zákon určí přesné možnosti odvolání, zároveň je ale možný přezkum rozhodnutí na návrh odvolaného guvernéra popřípadě Rady guvernérů Evropské centrální banky u Evropského soudního dvora, a to v případě, že se domnívají, že odvoláním guvernéra došlo k porušení právního předpisu Evropské unie."

Poznámka

Zpracováno jako bakalářská práce na katedře Veřejné správy Vysoké školy finanční a správní.
V práci se objevují pravopisné chyby, zejména v užívání čárek ve větách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22535
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse