Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Právní řád, právní systém a právní normy

Právní řád, právní systém a právní normy


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, Orlová - Lutyně

Charakteristika: Stručný popis, i když v rozsahu 5 stran. Práce je přehledná, srozumitelná a správná. Informace se řídí dle občanského zákoníku do r. 2013. Ovšem po vydání nového občanského zákoníku č. 89/2012 v platnost ke dni 1.1.2014, se informace uvedené v práci nikterak nepozměnily.

Obsah

1.
Právní řád
2.
Dělení PN
3.
Dělení moci ve státě
4.
Hierarchická pyramida
5.
Právní systém
6.
Členění PN podle postavení
7.
Členění PN podle odvětví práva
8.
PN
9.
Znaky PN
10.
Struktura PN
11.
Další členění PN
12.
Platnost a účinnosti PN
13.
Zánik PN
14.
Působnost PN
15.
Výklad PN

Úryvek

"Dělení právních norem:
1) Podle kritéria prvotnosti a odvozenosti:
a) PRVOTNÍ (původní)
-právní normy, které byly vydány zákonodárným (parlament) nebo zastupitelským (zastupitelstvo kraje nebo obce) sborem
Zákonodárné= Ústavní zákony, zákony prosté
Zastupitelské= obecně závazné vyhlášky krajů a obcí
b) ODVOZENÉ
-vydávají je orgány státní správy a orgány výkonné moci (vláda)
-Př. nařízení vlády (odvozeno ze zákona), vyhláška ministerstva (odvozeno ze zákona), obecně závazné vyhlášky krajů a obcí
Moc zákonodárná Moc výkonná
Parlament Vláda
Posl. sněmovna Senát Premiér+ministři
(poslanci) (senátoři)
ministerstva
2) Podle kritéria právní síly
-určuje postavení právních norem v hierarchii právního řádu
Platí:
-NIŽŠÍ PN nesmí odporovat vyšší PN
-VYŠŠÍ PN může zrušit nižší PN
-PN jsou uspořádány do hierarchické pyramidy:
1. Ústava a ústavní normy – největší PS
2. Zákony a zákonná opatření Senátu. Vydává je orgán s nejvyšší mocí
3. Nařízení vlády. Vláda je vydává k realizaci zákon. opatření.
4. Vyhlášky ministerstva
5. Obecně závazné vyhlášky zastupitelstev krajů a obcí
Právní systém
- Obsahové uspořádání právních předpisů = uspořádání podle toho, čím se dané právní předpisy zabývají
Členění PN:
1) Podle postavení (regulace právních vztahů)
• Veřejné právo
- je založeno na nerovném postavení účastníků právního vztahu
- 1 z nich má právní moc, kterou může využít
- např. právo trestní, finanční, správní (soudy)
• Soukromé právo
- je založeno na rovném postavení účastníků, a to včetně státu, takže žádný z účastníků nemůže jinému nic přikázat, nebo zakázat
- vzájemná práva a povinnosti jsou upraveny smlouvou
- např. právo hmotné, obchodní
2) Podle odvětví práva
• Ústavní právo
- upravuje nejdůležitější právní vztahy ve státě, práva a svobody občanů
- např. Ústava, LZPS
• Správní právo
- týká se celé VS
- upravuje postavení a chování subjektů při realizaci výkonné moci ve státě
- zákl. PN je Správní řád
- např. policie (přestupky), kultura
• Občanské právo HMOTNÉ
PROCESNÍ
HMOTNÉ – upravuje majetkové vztahy FO a PO a taky vztahy mezi těmito osobami a státem. Např. autorské právo, Občanský zákoník, Soukromé právo
PROCESNÍ – stanovuje postup při ochraně práv. Základní PN je Občanský soudní řád. Veřejné právo, zásady soudního řízení"

Poznámka

Práce obsahuje malý trojúhelník.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x535805fc9cdc9.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Pravni_rad_a_pravni_normy.doc (68 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse