Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Právní skutečnosti a jejich vliv na právní vztahy

Právní skutečnosti a jejich vliv na právní vztahy


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, Orlová - Lutyně

Charakteristika: Maturitní téma právní skutečnosti a jejich vliv na právní vztahy je zpracováno stručně v odrážkách. Informace jsou z přednášek školy, nebo dodatečně nalezeny ve sbírce zákonů. Informace jsou napsány dle občanského zákoníku pro rok 2013, který již není platný od 1.1.2014. Ovšem nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., nijak nepozměnil informace uvedené v souboru. Změny se týkají oblasti jiné.

Obsah

1.
Definice Právních skutečností (PS)
2.
Definice Právního vztahu (PV)
3.
Náležitosti PV
4.
Dělení Právních skutečností
5.
Význam a počítání času v právu

Úryvek

" - Jedná se o okolnosti – podmínky, při jejichž existenci dochází ke vzniku, změně nebo zániku PV.
- Příkladem je Pracovní vztah (FO,PO), vznik – podepsání smlouvy, změna – povýšení ve funkci, zánik – výpověď.

PV – vztahy mezi lidmi, ve kterých lidé vystupují jako nositelé subjektivních práv a povinností, kt. jsou stanoveny právními normami
• PN – obecně závazné pravidlo chování, kt. Má státem uznanou formu
• Právní skutečnosti (viz nahoře a dole)
• Subjekt (FO, PO, stát; způsobilost k PaP a k (proti)právnímu jednání)
• Objekt (věci, chování, výsledky duševní činnosti, transplantát, ochrana osobnosti)
• Obsah (dare, facere, non facere, pati)


Dělení práv. skutečností: SUBJEKTIVNÍ
OBJEKTIVNÍ
1. Subjektivní právní skutečnosti
- ty, kt. Svou vůlí můžeme ovlivnit (mateřská)
• Právní jednání
- jednání FO v souladu s PN
- uzavření smlouvy, uzavření sňatku, sepsání závěti, sepsání plné moci, vydědění
• Protiprávní jednání
- jakékoliv jednání, kt. Je v rozporu s PN
- jízda na červenou, veškeré trestné činy, přestupky, záškoláctví
- Rozlišujeme je na tzv. úmyslné a nedbalostní protiprávní jednání
ÚMYSL: a) Přímý – subjekt chce, aby k zamýšlenému důsledku došlo (vražda)
b) Nepřímý – subjekt chce sice méně závažný následek, ale je si vědom toho, že může být ten následek mnohem závažnější (rvačka-neúmyslná smrt)
NEDBALOST: a) Vědomá – subjekt ví, že by mohlo k následku dojít, ale spoléhá na to, že se to nestane (sražení chodce)
b) Nevědomá – subjekt neví, že může k následkům dojít. Vůbec netuší, že jedná protiprávně
2. Objektivní právní skutečnosti
- jedná se o události, kt. Ovlivnit nemůžeme
- způsobují vznik (narození), změnu nebo zánik (smrt)
• Narození
• Smrt
• Dosažení určitého věku (15, 18, 65-? Důchod)
• Plynutí času – vztahuje se k lhůtám
• Zkáza věci – když může dojít k zániku věci/činnosti
• Přírodní katastrofy
• Pracovní úrazy
• Nemoci z povolání – špatné pac prostředí


Význam času (objektivní skutečnost)
1. Prekluze
- neuplatnění práva ve stanovené době, v důsledku čehož právo zaniká
- příslušné orgány (úřady, soudy), k prekluzi přihlíží z úřední povinnosti
- pokud by po uplynutí prekluzivní lhůty došlo k plnění, jedná se o BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ (obohacení bez právního důvodu)
- např. záruční lhůta, lhůta pro odvolání"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5358035606169.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Pr._skutecnosti.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse