Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Právní stránka obchodních vztahů

Právní stránka obchodních vztahů


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Uničov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na právní stránku obchodních vztahů. Popisuje kupní smlouvy, podmínky vzniku a uzavření kupní smlouvy, podstatné náležitosti, formy a povinnosti, závady při plnění kupní smlouvy, reklamace nebo smlouvu o dílo.

Obsah

1.
Kupní smlouvy – styk s dodavateli a odběrateli
2.
Podmínky vzniku a uzavření kupní smlouvy
3.
Podstatné náležitosti, formy, povinnosti prodávajícího a kupujícího
4.
Vznik, změna, zánik, písemný styk při uzavírání a plnění kupní smlouvy
5.
Závady při plnění kupní smlouvy
6.
Reklamace
7.
Smlouva o dílo

Úryvek

"Kupní smlouva
Ž V praxi nejpoužívanější
Ž Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) a převést na něj vlastnické právo k této věci. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. Ve smlouvě musí být dohodnuta kupní cena nebo musí být stanoven způsob jejího dodatečného určení v době, kdy má být placena.

Ž Aby vznikla kupní smlouva, musí být splněny tato podmínky:
» Oboustrannost – právního aktu se musí zúčastnit dvě strany – prodávající a kupující
» Souhlas vůle – s obsahem smlouvy musí projevit souhlas oba partneři.
» Výkon prodávajícího – prodávající nabízí zboží
» Výkon kupujícího – kupující odebírá zboží a předává prodávajícímu peníze. Tím se koupě liší od výměny, při které probíhá výměna jednoho zboží za jiné zboží v hmotné podobě.
» Musí být uzavřena svobodně a vážně. Určitě a srozumitelně.
» Možnost a povolenost – splnění kupní smlouvy musí být možné. Např. nelze uzavřít kupní smlouvu s naším výrobcem ovoce na vypěstování jedné tuny banánů. Povolenost znamená, že prodej zboží nesmí být v rozporu se zákony nebo dobrými mravy. Např. na prodej drog nelze uzavřít kupní smlouvu, protože prodej drog není zákonem povolen.

Ž Uzavření kupní smlouvy  Návrh kuní smlouvy předkládá navrhovatel. Smlouva je uzavřena, jakmile se strany dohodnou alespoň o jejích podstatných náležitostech. Uzavřením kupní smlouvy vznikají oběma partnerům práva a povinnosti.
Ž Kupní smlouva obsahuje
» Název a adresy obou smluvních stran
» Povinnosti prodávajícího
» Povinnosti kupujícího
» Další ujednání – postup při reklamaci, porušení smlouvy podstatným
způsobem
» Místo a datum

Ž Náležitosti kupní smlouvy:
» Určení smluvních stran (dodavatel – odběratel)
» Předmět smlouvy
» Kupní cena
» Dodací podmínky (určují, kdy dochází k přechodu nákladů a rizik z dodavatele na odběratele, seznam dodacích podmínek, který je mezinárodně uznávaný INTERCOM)
» Platební podmínky (hotově, převodem, dokumentární inkaso nebo akreditiv)

Ž Formy uzavření kupní smlouvy:
» Ústně
» Písemně
» Konkludentním jednáním (mlčením)

Ž Povinnosti prodávajícího:
» dodat řádně zboží v dodací lhůtě
» předat potřebné dokumenty
» umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva (prodávající nemůže zamknout zboží ve skladě a nedovolit kupujícímu jeho převzetí)
» uchovávat zboží v případě, je-li kupující v prodlení s převzetím"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x569535cec1411.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
MO22_Pravni_stranka_obchodnich_vztahu.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse