Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Právní systém, právní normy

Právní systém, právní normy


Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve formě přehledných a stručných hesel vysvětluje pojmy týkající se právního státu, systému a řádu. Definuje pojem norma, právní subjektivita, vztahy, skutečnosti a úkony.

Obsah

1.
Právo
2.
Právní stát
3.
Právní řád
4.
Právní systém
5.
Právní norma
5.1
Charakteristika, znaky
6.
Právní vědomí
7.
Subjektivita
7.1
Úplná právní subjektivita
8.
Právní vztahy
9.
Právní skutečnosti
9.1
Ideologické
9.2
Materiální
10.
Právní úkony
10.1
Jednostranné
10.2
Dvoustranné
10.3
Vícestranné
10.4
Adresované
10.5
Neadresované
10.6
Formální
10.7
Neformální
10.8
Úplatné
10.9
Bezúplatné
10.10
Kauzální
10.11
Abstraktní

Úryvek

“Právní skutečnosti:se dělí podle jejich vztahu kvůli a vědomí účastníků na vztahy:
a)ideologické-jsou závislé na vůli,jednání lidí-¨
-právní jednání-v souladu s právní normou(uzavření kupní smlouvy,pracovní smlouvy,uzavření manželství)
- protiprávní jednání je v rozporu s právní normou(krádež,bezdůvodné obohacování,ublížení na zdraví)
b)materiální-vznikají nezávisle na vůli a vědomí lidí
-právní události-událost na kterou se váže vznik,změna nebo zánik právního vztahu(narození,smrt,čas-běh lhůty,uplynutí času)
-protiprávní vztahy-událost,která se stala bez zavinění,ale někdo je povinen na základě právní normy odstranit nebo napravit její následky(pracovní úraz)
Právní úkony:
a)jednostranné-ke vzniku stačí projev vůle jedné strany(závěť,výpověď)
b)dvoustranné-projev vůle dvou stran(smlouvy)
c)vícestranné-ke vzniku je třeba projev vůle více stran
d)adresované-jsou určeny konkrétní osobě a považují se za platné až po doručení adresátovi
e)neadresované-nejsou určeny konkrétní osobě,vznikají kdy byly učiněny(sepsaná závěť)
f)formální-k jejich platnosti se vyžaduje určitá forma(písemná výpověď,jinak je neplatná)
g)neformální-nevyžaduje se určitá forma
h)úplatné-počítá se s tím,že bude odměna(kupní smlouva)
ch)bezúplatné-darovací smlouva
i)kauzální-uveden důvod-právní úkon by byl neplatný,pokud by nebyl uveden důvod
j)abstraktní-nemusí být uveden důvod(výpověď z práce daná zaměstnancem)
Zastoupení: pokud nejsou fyzické osoby způsobilé k právním úkonům, jednají za ně zákonní zástupci.
Zástupce: ten,kdo je pověřen a oprávněn zastupovat jiného jeho jménem
a)Zákonné: u nezletilých přímo ze zákona(rodiče,soudem stanovený opatrovník), osobám zbavených nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům
b)Zastoupení na základě plné moci: vzniká uzavřením dohody o zastoupení,pokud je plná moc udělena právnické osobě,jedná za zmocnitele statutární orgán"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47efd52bcd1d1.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Prav_system_normy.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse