Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Právní úprava daně z příjmů fyzických osob

Právní úprava daně z příjmů fyzických osob


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Maturitní otázka se zabývá daňovou povinností fyzických osob. Vysvětluje, které fyzické osoby jsou poplatníci, co je předmětem daně a jaké jsou dílčí základy daně. Popisuje výpočet daňové povinnosti, zabývá se položkami odčitatelnými od základu daně, nezdanitelnou částí daně a slevami na dani. Nakonec popisuje postup při vybírání daní. To vše je aktualizované podle nového občanského zákoníku, který je účinný od 1.1.2014.

Obsah

1.
Poplatníci
2.
Předmět daně
3.
Dílčí základy daně
4.
Výpočet daňové povinnosti
5.
Položky odčitatelné od základu daně
6.
Nezdanitelná část
7.
Slevy na dani
8.
Sazba daně
9.
Výběr daně

Úryvek

"Poplatníci
- rezident (tuzemec)
 FO s bydlištěm v ČR a pobývá zde alespoň 183 dní
 má neomezenou daňovou povinnost - (tzn. podléhá dani z příjmů v ČR svými celosvětovými příjmy)
- nerezident (cizozemec)
 podléhá dani z příjmů ze zdrojů na území v ČR
 má omezenou DP (má daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky)

Předmět daně
- peněžní a nepeněžní (naturální) příjmy
- peněžní příjmy: mzdy, platy, odměny; jiné peněžní příjmy (stravné nad limit uvedený v zákoníku práce, proplacení vstupenek na sportovní a kulturní akce, proplacený rekreační pobyt a další)
- nepeněžní příjmy: výrobky, materiál, zboží, dlouhodobý majetek; služby z vlastní činnosti nebo pořízené od jiných dodavatelů; právo využívat podnikový majetek – např. bydlení v domě nebo bytě zaměstnavatele, používání přiděleného osobního automobilu i pro osobní potřebu

Předmětem daně nejsou:
- příjmy vyňaté (příjmy z dědictví, získané darováním s výjimkou darů v souvislosti se závislou činností a podnikáním, přijaté úvěry a půjčky, příjmy získané z rozšíření společného jmění manželů, apod.)
- příjmy osvobozené (státní dávky soc. podpory, starobní penze do 288 000,-; příjem z prodeje rodinného bytu nebo domu, kde měl prodejce bydliště 2 roky před prodejem; příjmy z prodeje movitých věcí, u lodí, letadel a aut nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem 1 rok; náhrady škod, plnění, některé výhry)
- osvobozeny jsou také:
 bezúplatné příjmy (transformace darovací daně)
1. od příbuzného v přímé linii (rodiče, prarodiče, děti, …)
2. od příbuzného ve vedlejší linii (sourozenci, strýcové, tety, synovci, neteře, manželé, osoby, se kterými poplatník žil nejméně 1 rok ve společné domácnosti, …)
 příjmy získané děděním (transformace dědické daně)

příjmy zdanitelné (příjmy zahrnované do základu daně příjmů FO)
= veškeré příjmy – příjmy vyňaté – příjmy osvobozené

Dílčí základy daně
I. dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků dle § 6
- příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky + pojistné na SZ, VZP 34%
- patří sem příjmy za práci členů družstva, společníku s.r.o., komanditistů k.s., jednatelů; tantiémy (odměny členům dozorčích rad…); náhrady za příjmy ze závislé činnosti

příjmy vyňaté: náhrady cestovních výdajů v rámci zákonných limitů, poskytnuté ochranné a pracovní pomůcky
příjmy osvobozené: další vzdělávání v souvislosti s výkonem práce, přechodné ubytování zaměstnanců do 3 500,- měsíčně, poskytované nealkoholické nápoje na pracovišti, poskytované závodní stravovaní; příspěvek na penzijní, životní pojištění do 24 000,- ročně

II. dílčí základ daně z podnikání a jiné SMČ (i ztráta) dle §7
- příjmy z podnikání a jiné SVČ - výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů
a) z podnikání
 ze zemědělské výroby, lesního, vodního hospodářství
 ze živnosti
 z jiného podnikání (dle zvláštního zákona- lékaři, advokáti, auditoři…)
 podíl společníka v.o.s. a komplementáře k.s.
b) z jiné SMČ
 z užití nebo poskytnutí průmyslového a jiného duševního vlastnictví a autorských práv (autorské honoráře, licence, software, obchodní značky)
 příjmy z výkonu nezávislého povolání (profes. sportovci, architekti, soudní tlumočníci..)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53bd7125c70ca.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Pravni_uprava_dane_z_prijmu_fyzickych_osob.doc (87 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse