Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Právní úprava daně z příjmů fyzických osob

Právní úprava daně z příjmů fyzických osob


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Tato práce se detailně zabývá daní z příjmů fyzických osob. Postupně rozebere pojmy poplatník daně, předmět daně, dílčí základy daně, výpočet daňové povinnosti, odpočty, slevy na dani, sazbu daně a nakonec výběr daně v ČR.

Obsah

1.
Poplatník
2.
Předmět daně
3.
Dílčí základy daně
4.
Výpočet daňové povinnosti
5.
Nestandardní odpočty: položky odčitatelné od základu daně, nezdanitelná část základu daně, slevy na dani, úprava základu daně
6.
Sazba daně, výběr daně

Úryvek

"Daň z příjmů právnických osob
- upravuje ji zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
část I. - Daň z příjmů FO
část III. - Společná ustanovení
část IV. - Zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů
POPLATNÍK
poplatníkem je FO:
a) rezident (tuzemec)
- FO s bydlištěm v ČR, která zde pobývá alespoň 183 dní
- má neomezenou daňovou povinnost, tzn., podléhá dani z příjmů v ČR svými celosvětovými příjmy
b) nerezident (cizozemec)
- podléhá dani z příjmů ze zdrojů na území ČR, má tedy omezenou daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR
- zdanění příjmů daňových nerezidentů a stejně tak i zdanění příjmů ze zahraničí může být ovlivněno mezinárodními smlouvami → smlouvy o zamezení dvojího zdanění
PŘEDMĚT DANĚ
- předmětem daně jsou peněžní a nepeněžní (naturální) příjmy
peněžní příjmy: mzdy, platy, odměny, jiné peněžní příjmy (stravné nad limit uvedený v zákoníku práce, proplacení vstupenek na sportovní a kulturní akce, proplacený rekreační pobyt, …)
nepeněžní příjmy: výrobky, materiál, zboží, dlouhodobý majetek, služby z vlastní činnosti nebo pořízené od jiných dodavatelů, právo užívat podnikový majetek (např. bydlení v domě nebo bytě zaměstnavatele, používání přiděleného osobního automobilu i pro osobní potřebu)
- předmětem daně nejsou:
příjmy vyňaté - přijaté úvěry a půjčky, příjmy získané z rozšíření společného jmění manželů, …
příjmy osvobozené - dávky sociální podpory, starobní penze do 288.000 Kč ročně, příjem z prodeje rodinného bytu nebo dobu, kde měl prodejce bydliště 2 roky před prodejem, příjmy z prodeje movitých věcí (u lodí, letadel a aut, pokud nepřesahuje doba mezi nabytím a prodejem dobu 1 rok), náhrady škod, některé výhry, …
osvobozeny jsou také:
• bezúplatné příjmy (transformace darovací daně)
1. od příbuzného v přímé linii (rodiče, prarodiče, děti, …)
2. od příbuzného ve vedlejší linii (sourozenci, strýcové, tety, synovci, neteře, manželé, osoby, se kterými poplatník žil nejméně 1 rok ve společné domácnosti, …)
• příjmy získané děděním (transformace dědické daně)
Příjmy zdanitelné (= příjmy zahrnované do základu daně) = veškeré příjmy - příjmy vyňaté - příjmy osvobozené
DÍLČÍ ZÁKLADY DANĚ
příjmy FO jsou rozděleny do 5 dílčích základů daně:
I. příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky § 6
II. příjmy z podnikání a jiné SVČ § 7
III. příjmy z kapitálového majetku § 8
IV. příjmy z pronájmu § 9
V. ostatní příjmy § 10"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x547e20183d113.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Pravni_uprava_dane_z_prijmu_fyzickych_osob_3.12..doc (72 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse