Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Právní úprava daně z příjmů právnických osob

Právní úprava daně z příjmů právnických osob


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Maturitní otázka se zabývá daňovou povinností právnických osob. Vysvětluje, které právnické osoby jsou poplatníky, co je předmětem a co základem daně, jaké jsou daňově účinné a neúčinné náklady. Analyzuje, které rezervy mají daňový dopad, které položky jsou odčitatelné od základu daně a jaká je nezdanitelná část základu daně. Nakonec se zabývá slevami na dani, úpravou základu daně, zdaňovacím období, výběrem daní a zálohami na daň. Všechny informace jsou aktualizovány podle nového občanského zákoníku, který je účinný od 1.1.2014.

Obsah

1.
Poplatník
2.
Předmět daně
3.
Základ daně
4.
Daňově účinné náklady
5.
Daňově neúčinné náklady
6.
Rezervy pro daňové účely
7.
Položky odčitatelné od základu daně
8.
Nezdanitelná část základu daně
9.
Slevy na dani
10.
Úprava základu daně
11.
Zdaňovací období
12.
Výběr daně
13.
Zálohy na daň

Úryvek

"Poplatník
a) Dle účelu založení:
1. podnikatelský subjekt
2. nepodnikatelský subjekt
b) Dle sídla, nebo místa vedení:
- daňový rezident - každá právnická osoba se sídlem nebo místem vedení na území ČR (má neomezenou daňovou povinnost)
- daňový nerezident - PO se sídlem v zahraničí, má omezenou daňovou povinnost (pouze z příjmů plynoucích na území ČR)

Předmět daně
- příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem (prodej, pronájem) peněžní i nepeněžní
- předmětem daně PO nejsou příjmy z nabytí majetku děděním, darováním

Osvobozené příjmy:
- příjmy, které jsou předmětem daně, ale daň se z nich neplatí (ve většině případů u neziskových organizací)
- příjmy z dividend, jiných podílů na zisku, příjmy z prodeje obchodního podílu

Základ daně
- je odvozen od VH

účetní výsledek hospodaření před zdaněním = příjmy (výnosy) – výdaje (náklady)

a) plus položky zvyšující základ daně (připočitatelné položky)
- účetní náklady, které nejsou dle ZDP daňově uznatelnými
- výnosy, které jsou zdanitelné, ale v účetnictví nejsou zaúčtovány (nezvýšily výnosy, tzn. ani VH)
b) mínus položky snižující základ daně (odčitatelné položky)
- náklady, které jsou daňově uznatelné, ale v účetnictví nejsou
- vyloučení zaúčtovaných výnosů, které nejsou zahrnovány do základu daně (zdaněné zvláštní sazbou daně, osvobozené, daňové až při zaplacení - např. smluvní pokuty a penále, které jsou daňové jen pokud byly uhrazeny)

Účetnictví musí podávat věrný a poctivý obraz, tzn. zachycovat i N a V, které nejsou daňovými!

Daňově účinné (uznatelné) náklady
- musí být vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou rovněž předmětem daně, tedy nikoli na příjmy osvobozené
- náklad musí souviset se zdanitelnými příjmy věcně i časově
- musí být nutný pro dosažení, zajištění a udržení příjmů
- nesmí přesahovat zákonem stanovené limity (např. stravné na služebních cestách, prokázat a zdůvodnit limit ztratného v obchodě, technologické úbytky zásob….)
- poplatník musí být schopen prokázat každý náklad (prostřednictvím smluv, účetních dokladů + prokázat i věcnou podstatu)
- musí být v souladu se zákonem

Daně uplatnitelné jako daňový náklad z pohledu daně z příjmů:
- silniční daň a poplatky
- daň z nemovitosti (pokud je zaplacena)
- daň z převodu nemovitosti (pokud je zaplacena)

Daňově neúčinné (neuznatelné) náklady
1. náklady, které nikdy nejsou daňovými:
- 513, 523, 528, 543, 545, 554, 559, 574
2. daně neuplatnitelné jako daňový náklad z pohledu daně z příjmů:
- daň dědická (538)
- daň darovací (538)
- daň z příjmu (zisku) poplatníka (591)
3. náklady, které jsou daňovými jen do výše souvisejících příjmů
- manka a škody (výjimkou jsou ty, které jsou způsobené živelními pohromami, a na základě potvrzení policie o způsobení neznámým pachatelem), hodnota prodaného neodepisovaného majetku
4. náklady, které jsou daňově uznatelné, pokud byly zaplaceny
- nákladem jsou v období, kdy byly uhrazeny
- pojistné SZ, ZP (uhrazené do konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období)
- daň z nemovitosti a daň z převodu nemovitosti
- smluvní pokuty a úroky z prodlení
- úroky z úvěrů od FO neúčtujících
5. ostatní náklady
- příspěvek zaměstnavatele na stravování nad rámec zákona (nad 55% hodnoty stravenky), cestovné nad limit, kladný rozdíl účetní a daňové odpisy"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53bd7309d5072.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Pravni_uprava_dane_z_prijmu_pravnickych_osob.doc (68 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse