Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Právní úprava daně z příjmů právnických osob

Právní úprava daně z příjmů právnických osob


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Tato práce podrobně analyzuje daň z příjmů právnických osob. Začíná poplatníkem, předmětem a základem daně, poté probírá daňově uznatelné a neuznatelné náklady, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani, sazby daně a nakonec výběr daně.

Obsah

1.
Poplatník, předmět daně, základ daně
2.
Daňově uznatelné a neuznatelné náklady, rezervy pro daňové účely
3.
Položky odčitatelné od základu daně, nezdanitelná část základu daně, slevy na dani, úprava základu daně
4.
Sazby daně, zdaňovací období, výběr daně

Úryvek

"POPLATNÍK
a) dle účelu založení:
1. podnikatelský subjekt
2. nepodnikatelský subjekt
b) dle sídla nebo místa vedení:
1. daňový rezident - každá PO se sídlem nebo místem vedení na území ČR, má neomezenou daňovou povinnost
2. daňový nerezident - PO se sídlem v zahraničí, má omezenou daňovou povinnost → zdaňují se pouze příjmy plynoucí na území ČR

PŘEDMĚT DANĚ
- předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem (prodej, pronájem) v peněžním i nepeněžním vyjádření
- předmětem daně PO nejsou příjmy z nabytí majetku děděním nebo darováním
Osvobozené příjmy
- příjmy, které jsou předmětem daně, ale daň se z nich neplatí (ve většině případů se objevují u neziskových organizací)
- jsou to např. příjmy z dividend, příjmy z jiných podílů na zisku, příjmy z prodeje obchodního podílu

ZÁKLAD DANĚ
základ daně je odvozen od VH:
účetní VH před zdaněním = příjmy (výnosy) - výdaje (náklady)
a) plus položky zvyšující základ daně = připočitatelné položky
• účetní náklady, které nejsou dle ZDP daňově uznatelnými
• výnosy, které jdou zdanitelné, ale v účetnictví nejsou zaúčtovány (nezvýšili výnosy, tzn. ani VH)
b) minus položky snižující základ daně = odčitatelné položky
• náklady, které jsou daňově uznatelné, ale v účetnictví nejsou
• zaúčtované výnosy, které nejsou zahrnované do základu daně (jsou zdaněné zvláštní sazbou daně, jsou osvobozené nebo daňové až při zaplacení - např. smluvní pokuty a penále, které jdou daňové jen, pokud byly uhrazeny)

Účetnictví musí podávat věrný a poctivý obraz, tzn., že musí zachycovat i N a V, které nejsou daňovými!


DAŇOVĚ UZNATELNÉ (ÚČINNÉ) NÁKLADY
- musí být vynaloženy na dosažení, zajištění nebo udržení příjmů, které jsou předmětem daně, tedy ne na příjmy osvobozené
- musí souviset se zdanitelnými příjmy věcně i časově
- nesmí přesahovat zákonem stanovené limity (stravné na služebních cestách)
- poplatník musí být schopen prokázat každý náklad (prostřednictvím smluv, účetních dokladů)
- musí být v souladu se zákonem
Daně uplatnitelné jako daňový náklad z pohledu daně z příjmů:
- silniční daň a poplatky
- daň z nemovitých věcí, pokud je zaplacena
- daň z nabytí nemovitých věcí, pokud je zaplacena"

Poznámka

Práce obsahuje malou tabulku.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x547e20cde9efc.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Pravni_uprava_dane_z_prijmu_pravnickych_osob_3.12..doc (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse