Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Právní úprava sociálního pojištění

Právní úprava sociálního pojištění


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Tato práce se zabývá systémem sociální pojištění v ČR. Nejprve vysvětlí systém sociálního pojištění a jeho charakteristiku, poté 1. část sociálního pojištění, a to veřejné zdravotní pojištění, a nakonec 2. část sociální pojištění, kterou je sociální zabezpečení.

Obsah

1.
Systém sociálního pojištění, charakteristika
2.
Veřejné zdravotní pojištění (pojištěnci, plátci, vznik, práva a povinnosti pojištěnců, pojistné, vyměřovací základ, zaměstnanec, OSVČ, vedlejší činnost, rozhodné období, výběr pojistného)
3.
Sociální zabezpečení (pojištěnci, plátci, pojistné, vyměřovací základ, zaměstnanec, OSVČ, vedlejší činnost, rozhodné období, výběr pojistného, nemocenské pojištění, důchodové pojištění)

Úryvek

"Sociální pojištění
- je největším veřejným příjmem
- vykazuje znaky účelovosti
- vykazuje znaky ekvivalentnosti má daňový charakter
- povinná platby
- je uceleným, odděleným systémem, který zahrnuje jak příjmovou (pojistné SP), tak i výdajovou stranu (sociální dávky)

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ ČR

sociální zabezpečení veřejné zdravotní pojištění

důchodové státní politika nemocenské
pojištění zaměstnanosti pojištění

Subsystém Platba Poskytovaná plnění
Veřejné zdravotní pojištění pojistné odváděné zdravotním pojišťovnám poskytovaná zdravotní péče
Nemocenské pojištění pojistné na nemocenské pojištění odváděné do SR (SSZ) nemocenská, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Důchodové pojištění pojistné na důchodové pojištění odváděné do SR (SSZ) starobní, invalidní, pozůstalostní (vdovské, sirotčí) důchody
Státní politika zaměstnanosti příspěvek na státní politiku odváděný do SR (SSZ) peněžitá pomoc v nezaměstnanosti, aktivní politika nezaměstnanosti (rekvalifikace, tvorba nových pracovních míst)


Pojmy u VZP a SZ
• vyměřovací základ = základ daně
• sazba pojistného = sazba daně
• rozhodné období = zdaňovací období
• „přehled“ = daňové přiznání

Průměrná měsíční mzda za rok 2013 = 25.884 Kč
VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Pramen
- veřejné zdravotní pojištění, jeho rozsah a podmínky, za kterých se zdravotní péče poskytuje, upravuje zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění

Pojištěnci
- jsou:
a) osoby s trvalým pobytem v ČR
b) osoby, které nemají trvalý pobyt v ČR, ale jsou zaměstnanci zaměstnavatele se sídlem v ČR
- mají právo na výběr zdravotní pojišťovny; mohou ji měnit jednou za 12 měsíců, vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí (výjimku tvoří vojáci v činné službě → musejí být pojištěni u VoZP)
- mají povinnost oznamovat zdravotní pojišťovně změny (jména, bydliště, …); pokud tak neučiní, hrozí jim pokuty až 10.000 Kč, zaměstnavateli až 20.000 Kč"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku o rozsahu cca půl stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x547e1f62436f2.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Pravni_uprava_socialniho_pojisteni_system_socialniho_pojisteni.doc (91 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse