Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Právo Evropské Unie - judikáty

Právo Evropské Unie - judikáty


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Costa v. E. N. E. L., 1964 (přednost komunitárního práva), Van Gend en Loos (bezprostřední použitelnost a bezprostřední účinek primárního práva), Lütticke v. Hauptzollampt Saarlouis, 1966
(bezprostřední účinek primárního práva), Variola v. italská státní finanční správa, 1973 (zákaz transformace nařízení do práva členských států), Ratti (bezprostřední účinek směrnice), Marshall v. Southampton & South-West Hampshire Area Health Authority, 1986 směrnice sama o sobě nemůže ukládat jednotlivcům povinnosti a na směrnici se nelze odvolávat proti jednotlivci), Zwartveld a jiní, 1990(povinnost loajality), Moser (zákaz diskriminace včetně diskriminace tuzemců), Cowan v. Trésor public, 1989 (plné zrovnoprávnění s tuzemci – národní režim), Hauer v. Porýní-Falcko, 1979 (princip proporcionality), Marleasing (nepřímý účinek, komunitární výklad národního práva), Star Fruit v. Komise, 1989 (řízení o porušení smlouvy), Plaumann v. Komise ES, 1963 (řízení o neplatnosti právního aktu), rozsudek Wöhrman - Otázka žaloby incidenční (řízení o neaplikovatelnosti právního aktu), foto frost (národní soudy nemají pravomoc prohlásit právní akty orgánů Společenství za neplatné), Nordsee (soukromoprávní / soukromé rozhodčí soudy nemají postavení soudu neboť chybí předpoklad „státnosti“), c.i.l.f.i.t. - pojem acte claire, Grand v. Finanzamt Traunstein (směrnice a rozhodnutí mohou mít v členských státech přímý účinek), Van Duyn (uplatnění práva jednotlivce, může se přímo dovolat směrnice), Stauder (základní lidská práva jsou obecnou zásadou práva Společenství), Dassonville (překážka obchodu), cassis de dijon - silhouette (využití práv k ochr. známce za účelem ochrany před paralelními dovozy a reimportem), fozsudek Van Duyn (výjimeky z volného pohybu pracovníků), LawriE Blum (zda pojem pracovníka je pojmem komunitárního práva,co je pracovním poměrem ve smyslu komunitárního práva), rozsudek Klopp (svoboda podnikání (usazování) nesmí být omezována ani v případě regulovaných povolání), rozsudek Höffner (zprostředkování práce je hospodářskou činností), rozsudek Consten – Grundig, rozsudek Hoffmann-La Roche (dominantní postavení“ na relevantním trhu), rozhodnutí Komise Kodak (v rámci koncernu, nelze zpravidla soutěž spatřovat. nezbytný předpoklad ekonomické nezávislosti jednotlivých konkurentů), Chiquita banány – v komise, 1978 (zákaz zneužívání dominantního postavení), rozsudek Continental Can (vztah mateřské a dceřiné společnosti a jejich odpovědnosti za protisoutěžní jednání, fúzí a její kontrolou).

Obsah

1.
Costa v. E. N. E. L., 1964
2.
Van Gend en Loos
3.
Lütticke v. Hauptzollampt Saarlouis, 1966
4.
Variola v. italská státní finanční správa, 1973
5.
Ratti (bezprostřední účinek směrnice)
6.
Marshall v. Southampton & South-West Hampshire Area Health Authority, 1986
7.
Zwartveld a jiní, 1990
8.
Moser
9.
Cowan v. Trésor public, 1989
10.
Hauer v. Porýní-Falcko, 1979
11.
Marleasing
12.
Star Fruit v. Komise, 1989
13.
Plaumann v. Komise ES, 1963
14.
Rozsudek Wöhrman
15.
Foto frost
16.
Nordsee
17.
Grand v. Finanzamt Traunstein
18.
Van Duyn
19.
Stauder
20.
Dassonville
21.
Cassis de dijon - silhouette
22.
LawriE Blum
23.
Rozsudek Klopp
24.
Rozsudek Höffner
25.
Rozsudek Consten – Grundig
26.
Rozsudek Hoffmann-La Roche
27.
Rozhodnutí Komise Kodak
28.
Chiquita banány – v komise, 1978
29.
Rozsudek Continental Can

Úryvek

"Costa v. E. N. E. L., 1964 (přednost komunitárního práva),zásady aplikační přednosti práva ES před národním právem. neaplikovatelnost národních předpisů (i později přijatých) odporujících předpisům ES.
Van Gend en Loos (bezprostřední použitelnost a bezprostřední účinek primárního práva)
→ jasný a bezpodmínečný zákaz určitého jednání tak implikuje právo dotčených subjektů vyloučit následky tohoto jednání, není-li zákaz respektován → dotčenými subjekty jsou jednotlivci (FO a PO) i když jim tato norma není přímo adresována
Lütticke v. Hauptzollampt Saarlouis, 1966 bezprostředního účinku primárního práva Bezprostřední účinek nastává,úplná,je právně bezvadná, žádnou podmínku
Variola v. italská státní finanční správa, 1973 (zákaz transformace nařízení do práva členských států)
nařízení vyvolávají bezprostřední účinky, aniž jsou zapotřebí jakákoliv opatření k jejich přeměně do národního právního řádu. Výjimku tvoří tzv. základní vnitrostátnímu právnímu řádu, aby je konkretizoval).
Ratti (bezprostřední účinek směrnice) stát, který nesplnil závazky vyplývající ze směrnice nemůže toto nesplnění své povinnosti používat jako obranu proti jednotlivcům, ESD vymezil tzv. vertikální bezprostřední účinek směrnice jako zvláštní druh bezprostředního účinku komunitárního práva  znamená, že soukromá osoba (FO i PO) se může vůči státu domáhat svých subjektivních práv, která by mu náležela, kdyby členský stát směrnici řádně implementoval."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x44155490dd74b.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
judikaty_EU.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse