Právo a podnikání


Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá obchodním a živnostenským právem. Definuje podnikání, zabývá se typy společností, jejich vznik, zápis a zánik. Zároveň se také věnuje kupní smlouvě a vadám zboží. Druhá část vychází z živnostenského práva, popisuje druhy živností a požadavky na jejich založení.

Obsah

1.
Pojem podnikání
2.
Obchodní právo
2.1
Obchodní společnosti
2.1.1
Vytvoření, majetkové poměry, zánik
2.1.2
Typy (osobní:v.o.s., k.s., kapitálové: s.r.o., a.s.)
2.2
Obchodní rejstřík
2.2.1
Charakteristika
2.2.2
Zapisované skutečnosti
2.3
Kupní smlouva
2.4
Vady zboží
3.
Živnostenské právo
3.1
Rozdělení živností
3.2
Druhy živností
3.3
Podmínky provozování živností
3.3.1
Všeobecné
3.3.2
Zvláštní

Úryvek

“21.)Obchodní právo
- upravuje obchodní zákoník, od 1.1.2001 novelizován
- týká se obecných ustanovení obchodních společností a družstva a obchodně- právních závazků
- je definováno podnikání- soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem a na vlastní odpovědnost za
účelem zisku
- podnikatelem- osoba zapsaná v obchodním rejstříku, podniká na základě živnostenského oprávnění
- podnik- soubor hmotných, i osobních ,a nehmotných složek podnikání
- obchodní rejstřík- veřejný seznam, zapisují se zákonem stanovené údaje o podnikatelském subjektu
- je veden rejstříkovými soudy, lze ho nalézt i na internetu
- obchodní firma- název, pod kterým je podnikatel zapsán na OR
- prokura- zmocnění, kterým podnikatel zmocňuje prokuristu ke všem právním úkonům
- právnická osoba- je účelové sdružení majetku, jednotka územní správy, obchodní spol., sdružení fyz. a právnických osob..
- obchodní spol.- je právnickou osobou založenou za účelem podnikání
- základní kapitál- souhrn peněžitých i nepeněžitých vkladů společníků
- vklad společníka- souhrn peněžních prostředků
- rezervní fond- kryje ztráty spol.
- k založení spol. dochází při podpisu zakladatelské listiny (1 společník) nebo společenské,
- resp. zakladatelské smlouvy (více společníků)
- spol vzniká dnem zápisu do OR, zrušena likvidací (dohodou společníků, uplynutím doby..)
nebo bez likvidace (např. sloučením). Zaniká výmazem z OR
- veřejná obchodní spol-(v.o.s) založena minimálně 2 osobami (FO, PO), kt. podnikají pod společnou firmou
- komanditní spol-(k.s) alespoň 2 osoby, z nichž alespoň 1 je komanditou a 1 komplementářem. Vklad
komandity je min. 5.000 Kč
- společnost s ručením omezeným- (s.r.o) základní kapitál tvořen vklady společníků, ručí do výše nesplacených
vkladů. 1-50 společníků.
- Základní kapitál 200.000 Kč. Min. vklad 1 společníka je 20.000 Kč.
- Orgány spol. jsou- valná hromada, jednatelé, dozorčí rada
- akciová společnost- (a.s) základní kapitál rozvržen na určitý počet akcií
- spol. může založit min. 1 PO nebo 2 FO a zákl. kapitál je min. 2 mil. Kč nebo 20 mil. Kč
při veřejné nabídce akcií
- orgány jsou valná hromada, představenstvo, dozorčí rada
- družstva- min. 5 FO nebo 2 PO a zákl. kapitál min. 50.000 Kč.
- ručí za závazky celým svým jměním
- orgány- členská schůze, představenstvo, kontrolní komise
- stavební, bytová, zemědělská…
- podnikání upravuje dále živnostenský zákon (455/1991 Sb)
- živnost- definována jako podnikání
- ohlašovací (na základě ohlášení)- volné- nemusí být prokázána kvalifikace
- řemeslné- podmínkou vyučení v oboru
- vázané- dosažení vlastní odborné způsobilosti
- koncesovaná (na zákl. koncese)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47efd3fa6bbf5.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Obchod_zivn_pravo.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse