Právo otázky 1

Kategorie: Právo

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje otázky z práva první část. Nejprve obsahuje základní informace jako jsou pojem, předmět, systém pracovního práva, prameny, mezinárodní a evropské pracovní právo nebo působnost pracovního práva. Dále se zaměřuje na základní zásady pracovního práva, zabezpečení práva a povinností, subjektivní pracovněprávní skutečnosti nebo kolektivní pracovněprávní vztahy. Nakonec se zabývá osobitou částí, kde se zaměřuje na zaměstnání osob se zdravotním postižením, pracovní poměr nebo pracovní posudek a sankce za porušení pracovní disciplíny.

Obsah

1.
Pojem, predmet a systém pracovného práva
2.
Pramene pracovného práva
3.
Medzinárodné a európske pracovné právo
4.
Pracovné právo Európskej únie
5.
Charakteristika vývoja pracovného práva pred rokom 1989 a jeho vývoj od roku 1989
6.
Pôsobnosť pracovného práva
7.
Pôsobnosť Zákonníka práce
8.
Základné zásady pracovného práva
9.
Pracovnoprávne vzťahy /charakteristika, obsah, predmet, druhy/
10.
Zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
11.
Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
12.
Pracovnoprávna subjektivita a subjekty pracovného práva
13.
Subjektívne pracovnoprávne skutočnosti
14.
Objektívne pracovnoprávne skutočnosti
15.
Participácia zamestnancov /kolektívne pracovnoprávne vzťahy/
OSOBITNÁ ČASŤ
1.
Právo na prístup k zamestnaniu
2.
Voľný pohyb zamestnancov v rámci Európskej únie
3.
Zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím
4.
Predzmluvné vztahy
5.
Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch
6.
Pracovný pomer /pojem a obsah/
7.
Pracovný pomer na dobu určitú
8.
Pracovná zmluva /pojem, forma a obsah/
9.
Skúšobná doba
10.
Zmena obsahu pracovného pomeru
11.
Skončenie pracovného pomeru
12.
Výpoveď z pracovného pomeru
13.
Výpoveď zo strany zamestnávateľa
14.
Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
15.
Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca
16.
Hromadné prepúšťanie
17.
Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
18.
Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
19.
Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní
20.
Pracovná disciplína a sankcie za porušenie pracovnej disciplíny

Úryvek

"Pojem
Pracovné právo je samostatným právnym odvetvím právneho poriadku SR. Ide o odvetvie práva ako súbor právnych noriem, ktoré upravuje vzťahy medzi ľuďmi pri uskutočňovaní ľudskej práce /upravuje spoločenské vzťahy vznikajúce závislou prácou za mzdu/.
Práca ako výrobný faktor slúži na pokrytie/uspokojenie telesných a duševných potrieb človeka.

Predmet
Pre posúdenie práce ako predmetu pracovného práva je rozhodujúce, či v príslušnej spoločnosti a jej hospodárskom živote sa určité správanie fyzickej osoby hodnotí ako práca.
Predmetom pracovného pomeru je práca ako ľudská činnosť, nie výsledok ľudskej činnosti. Práca, ktorá je predmetom pracovného práva nekončí jednorazovou výmenou pracovného výkonu zamestnanca za mzdu, ale povinnosti i práva účastníkov zásadne trvajú tak dlho, kým nedôjde k skončeniu pracovného pomeru.
Predmet pracovného práva nesúvisí len so samou prácou, ale aj so vzťahmi medzi ľuďmi týkajúcimi sa pracovnej činnosti. K tomu aby bola práca právne spôsobilým predmetom pracovného práva, musí spĺňať určité právne charakteristiky.
Právne spôsobilým predmetom pracovného práva je práca:
 ľudská - práca ako ľudská činnosť, nie výsledok ľudskej činnosti.
 slobodná – práca vykonávaná v pracovnom pomere musí byť slobodnou prácou, vykonávanou na princípe dobrovoľnosti – zásada zmluvnosti, t.j. zamestnanec si vyberá budúceho zamestnávateľa, slobodne vykonáva svoju prácu, resp. zamestnanec je oprávnený kedykoľvek skončiť pracovný pomer.
 závislá – osobná závislosť zamestnanca, ktorý vykonáva prácu za mzdu alebo odmenu,
– hospodárska/ekonomická závislosť zamestnanca sa prejavuje, že zamestnanec nevykonáva prácu za
účelom zisku, ale za účelom dosiahnutia zárobku, mzdy, platu. Je to práca vykonávaná pre iného
podľa jeho pokynov, na jeho účet, v rámci jeho dispozičného oprávnenia.
 nesamostatná – výsledok práce zamestnanca sa stáva vlastníctvom zamestnávateľa, ktorý má právo na pracovný výkon zamestnanca ale aj na privlastnenie si výsledkov pracovného výkonu zamestnanca.
 námedzná – zamestnanec pracuje pre iného, nie pre seba, dáva zamestnávateľovi k dispozícii svoju pracovnú silu za odmenu, aby ju tento využil predovšetkým vo svoj prospech.
 odplatná – zamestnávateľ je povinný platiť odmenu za vykonanú prácu a to formou mzdy alebo platu. Odplatnosť výkonu práce vyjadruje tzv. majetkovú stránku.
 vykonaná pre iného – práca ako právne spôsobilý predmet pracovného práva musí byť vykonávaná pre iného. ZP pripúšťa pracovný pomer medzi rodičmi a deťmi, ako aj medzi manželmi, treba však rozlišovať výkon práce detí od výkonu práce, keď rodič vystupuje v právnej pozícii zamestnávateľa alebo naopak.
 ktorú zamestnanec pre zamestnávateľa vykonáva osobne – zamestnanec sa v pracovnoprávnom vzťahu nemôže dať zastúpiť, prácu ktorú si so zamestnávateľom dohodne, je viazaná výlučne na jeho osobu.

Predmetom úpravy pracovného práva sú:
1. vzťahy výkonu závislej práce zamestnanca vykonávanej pre zamestnávateľa za odplatu na zmluvnom základe – individuálne pracovné vzťahy,
2. vzťahy vznikajúce medzi zamestnancami reprezentovanými príslušným odborovým orgánom a zamestnávateľom a vzťahy medzi vyššími odborovými orgánmi a organizáciami zamestnávateľov – kolektívne pracovné vzťahy,
3. vzťahy smerujúce k ochrane základných pracovnoprávnych vzťahov – vzťahy zodpovednosti za škodu, kontroly na dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov,
4. vzťahy určujúce všeobecné predpoklady vzniku pracovnoprávnych vzťahov, spôsobilosť k právam a spôsobilosť na právne úkony,
5. vzťahy súvisiace s uskutočňovaním práva občanov na zamestnanie.

Funkcie pracovného práva
Funkcie pracovného práva charakterizujú pracovné právo, vyjadrujú základné úlohy tohto právneho odvetvia v systéme práva a aktívne pôsobia na pracovné vzťahy a ich rozvoj.
Pracovné právo spolu s inými právnymi odvetviami plní základné funkcie celého systému práva ako napr. regulačnú/organizačnú, kontrolnú, ochrannú a výchovnú funkciu.

Systém pracovného práva
Systém pracovného práva chápeme ako zjednotenie právnych noriem a ich rozdelenie podľa pozitívnej právnej úpravy, ako aj na základe vedeckej klasifikácie pracovnoprávnych inštitútov a noriem.
Z hľadiska vedy sa pracovné právo člení na:
 všeobecnú časť – pojem, predmet, funkcie a pramene pracovného práva, jeho základné zásady, pracovnoprávne vzťahy, ich subjekty, pôsobnosť noriem pracovného práva, doručovanie, uplatňovanie nárokov z pracovnoprávnych vzťahov a ďalšie.
 osobitná časť – vznik, zmeny a skončenie pracovného pomeru, pracovný čas, čas odpočinku/dovolenka, mzda a náhrada mzdy, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, osobitné pracovné podmienky žien a mladistvých, zodpovednosť zamestnávateľa a zamestnanca."

Poznámka

v

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29402
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse