Právo - otázky

Kategorie: Právo

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje otázky z práva. Zabývá se pracovním časem, dobou odpočinku, dovolenou, právní úpravou odměňování za práci v podnikatelské sféře, překážkami v práci nebo bezpečností a ochranou zdraví při práci. Dále popisuje pracovní podmínky žen i mladistvých, zodpovědností zaměstnance za škodu nebo odpovědností zaměstnavatele za škodu. Nakonec se zaměřuje na kolektivní smlouvy, výluky i zaměstnanecké rady.

Obsah

21.
Pracovný čas /dĺžka a rozvrhnutie/
22.
Pružný pracovný čas
23.
Práca nadčas, nočná práca a pracovná pohotovosť
24.
Doby odpočinku
25.
Dovolenka za kalendárny rok, pomerná časť dovolenky za kalendárny rok
26.
Dovolenka za odpracované dni a dodatková dovolenka
27.
Krátenie dovolenky na zotavenie
28.
Právna úprava odmeňovania za prácu v podnikateľskej sfére
29.
Právna úprava odmeňovania za prácu v nepodnikateľskej sfére
30.
Mzda v osobitných prípadoch /pri práci nadčas, vo sviatok, .../
31.
Prekážky v práci /všeobecná charakteristika, právne následky, členenie/
32.
Prekážky v práci na strane zamestnanca
33.
Prekážky v práci na strane zamestnávateľa
34.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
35.
Podniková sociálna politika /starostlivosť zamestnávateľa o zamestnancov/
36.
Osobitné pracovné podmienky žien, tehotných žien a matiek
37.
Osobitné pracovné podmienky mladistvých zamestnancov
38.
Predpoklady zodpovednosti za škodu v pracovnom práve
39.
Delená a solidárna zodpovednosť za škodu
40.
Exkulpácia a liberácia v pracovnom práve
41.
Zodpovednosť zamestnanca za škodu /všeobecná charakteristika, druhy/
42.
Zodpovednosť zamestnanca za škodu s prezumpciou neviny
43.
Zodpovednosť zamestnanca za schodok
44.
Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov
45.
Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu /všeobecná charakteristika, druhy/
46.
Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu
47.
Zodpovednosť zamestnávateľa za pracovné úrazy a choroby z povolania
48.
Liberácia zamestnávateľa pri zodpovednosti za pracovné úrazy a choroby z povolania
49.
Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach
50.
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
51.
Osobitná úprava pracovných vzťahov /štátna služba, ... /
52.
Postavenie odborov v pracovnoprávnych vzťahoch
53.
Kolektívne zmluvy
54.
Kolektívne vyjednávanie a riešenie kolektívnych sporov
55.
Štrajk a výluka
56.
Zamestnanecké rady

Úryvek

"Mzda je jednou z foriem odmeny za prácu v pracovnom pomere.
Pojem odmena za vykonanú prácu sa v právnej teórií aj praxi používa ako súhrnný pojem na všetky formy odmeny za vykonanú prácu bez ohľadu na to, v akom právnom vzťahu sa práca vykonáva. Odmena za prácu je nielen mzda ale aj odstupné, provízia, podiely na zisku, tantiémy, grafikácie a ďalšie formy. Tieto však nepodliehajú právnemu režimu mzdy, majú iný charakter.

Mzda za vykonanú prácu v oblasti pracovnoprávnych vzťahoch plní 4 základné funkcie:
 sociálnu – má ochranný charakter v tom, že zabezpečuje záruku minima podľa platnej úpravy,
 regulačnú – naplňuje ekonomickú povahu mzdy ako cenu za prácu,
 kompenzačnú – nahrádza nevýhody výkonu určitých druhov práce /práca v noci, nadčas, .../,
 stimulačnú – povzbudzuje zamestnancov k vyššiemu a kvalitnejšiemu výkonu.

Formy poskytovania mzdy závisia predovšetkým od predmetu a spôsobu vykonávanej práce. Podľa toho rozoznávame mzdu:

 naturálnu,
 mzdu v cudzej mene,
 časovú,
 úkolovú /počet vyrobených výrobkov/,
 podielovú,
 zmieša
Vzhľadom na výrazné rozšírenie zmluvnej voľnosti, zvýšenie samostatnosti a zodpovednosti hospodárskych subjektov, ako aj zvýšenie úlohy kolektívnych zmlúv detailná právna úprava odmeňovania za prácu v ZP už nemá opodstatnenie.
Obsah práva na mzdu za vykonanú prácu je bezprostredne spätý s vykonávaním práce. Bezprostredná spätosť práva na mzdu za vykonanú prácu s výkonom práce sa prejavuje aj v tom, že zamestnanec môže byť odmeňovaný len za prácu, ktorú skutočne vykonáva. Nároková stránka práva na mzdu za vykonanú prácu je nepochybná. Spočíva v oprávnení zamestnanca v prípade porušenia jeho práva použiť aj prostriedky štátneho donútenia.
Odmeňovanie zamestnancov podľa ZP sa uskutočňuje na výlučne zmluvnom základe. Mzdové podmienky sú podľa § 43 ZP nevyhnutnou obsahovou súčasťou pracovnej zmluvy v prípade, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve. ZP neustanovuje žiadne horné hranice poskytovania mzdy. Zmluvnú voľnosť účastníkov pracovného pomeru však obmedzuje zákonnou minimálnou mzdou.
Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená zákonom č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. V kolektívnej zmluve možno dohodnúť vyššiu než zákonnú minimálnu mzdu. V takomto prípade je pre zamestnávateľa právne záväzná vyššia minimálna mzda, ktorá je dojednaná v kolektívnej zmluve.

29. Právna úprava odmeňovania za prácu v nepodnikateľskej sfére

Pre oblasť pôsobnosti zákona o výkone práce vo verejnom záujme odmena za vykonanú prácu má svoje právne vyjadrenie v podobe platu. Podľa §118 ZP je mzda peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Obdobným spôsobom vymedzuje pojem plat zákon č.553/2003 Z.Z. o odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme.
Na rozdiel od pracovnoprávnej úpravy v ZP podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujmom dojednanie zmluvných podmienok nie je nevyhnutnou obsahovou náležitosťou pracovnej zmluvy.
Zákon o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme vytvára podstatne užší právny priestor pre uplatnenie zmluvnej voľnosti v porovnaní zo ZP. Podľa ustanovenia § 4 ods. 5 zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme je zamestnávateľ povinný písomne zamestnancovi oznámiť výšku a zloženie jeho funkčného platu pri uzatváraní pracovnej zmluvy a pri každej zmene vykonávaného druhu práce alebo pri úprave funkčného platu. Poskytovanie platu je možné podľa zákona a v jeho rámci poskytovať podľa kolektívnej zmluvy, pracovnej zmluvy alebo vnútorného predpisu.
Zamestnávateľ je povinný zaradiť zamestnanca do jednej zo 14 platových tried podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorú má zamestnanec vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie. Platová trieda vyjadruje najmä kvalifikačnú náročnosť vykonávanej práce.
Zákon o odmeňovaní diferencuje medzi pojmom tarifný plat a funkčný plat.
Tarifný plat je plat, ktorý mu prislúcha podľa zaradenia do príslušnej platovej triedy. Funkčný plat predstavuje súčet tarifného platu a príplatkov určených mesačnou sumou.
Podľa § 7 ods. 3 zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme tarifný plat zamestnanca nesmie byť nižší ako platová tarifa prvého platového stupňa ustanovená v základnej stupnici platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pre latovú triedu, do ktorej je zamestnanec zaradený. Táto minimálna úroveň mzdy zodpovedá výške zákonnej minimálnej mzdy."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29401
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse