Právo rodinné

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o právu rodinném. Vysvětluje co je to rodinné právo a rodina. Dále vysvětluje pojem manželství, kdy vzniká a zaniká. Nakonec se zabývá vztahem mezi rodiči a dětmi.

Obsah

1.
Manželství
1.1.
Uzavření manželství
1.2.
Zánik manželství
2.
Rodiče a děti
2.1.
Určování rodičovství

Úryvek

"Rodinné právo je souhrnem právních norem upravujících
manÏelství, vztahy mezi rodiãi a dûtmi,
mezi dal‰ími pfiíbuzn˘mi a vztahy pfii náhradní
v˘chovû dûtí.
Rodinou v uωím smyslu se chápe spoleãenství
rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ, zpravidla Ïijících ve spoleãné
domácnosti. Toto spoleãenství je tvofieno
manÏely a jejich dûtmi, a to i pfii neúplnosti zpÛsobené
napfi. úmrtím, rozvodem, bezdûtností.
Rodinou v ‰ir‰ím smyslu rozumíme vztahy
v‰ech pokrevních pfiíbuzn˘ch, a to jak v linii pfiímé,
tak v linii poboãné.
MANÎELSTVÍ
ManÏelství se uzavírá na základû dobrovolného
rozhodnutí muÏe a Ïeny vytvofiit harmonick˘,
pevn˘ a trval˘ Ïivotní svazek. Prohlá‰ení musí
b˘t uãinûno vefiejnû, slavnostním zpÛsobem a za
pfiítomnosti dvou svûdkÛ pfied státním nebo církevním
orgánem. Uzavfiení manÏelství se zapisuje
do matriky. Rozli‰ujeme sÀatek obãansk˘ a
církevní (novelizací byly zrovnoprávnûny s tím,
Ïe pfiedpokladem pro církevní sÀatek je osvûdãení
z matriky).
UZAV¤ENÍ MANÎELSTVÍ
Zákon stanoví pfiekáÏky, které vyluãují uzavfiení
platného manÏelství:
• nezletilost - do 18 let, od 16 let se v nûkter˘ch
pfiípadech mÛÏe podat návrh u soudu o nabytí
zletilosti
• trvání pfiedchozího manÏelství - nelze uzavfiít
manÏelství se Ïenat˘m muÏem ãi vdanou Ïenou,
bigamie je trestná
• nedostatek zpÛsobilosti k právním úkonÛm nebo
du‰evní porucha - o tom rozhoduje soud
• pod v˘hruÏkou - nikdo nemÛÏe b˘t k sÀatku nucen
• v pfiíbuznosti - sÀatek není moÏn˘ mezi sourozenci
a pfiím˘mi pfiíbuzn˘mi (platí i pfii osvojení)
• pokud dojde k omylu povaze právního úkonu nebo
omylu v totoÏnosti snoubence
VZTAHY MEZI MANÎELY
ManÏelé jsou si rovni, jsou povinni vzájemnû si
pomáhat, respektovat se, b˘t si vûrni, jsou oprávnûni
vzájemnû se zastupovat. Spoleãnû peãují
o dûti.
Rodinn˘ majetek je spoleãn˘.
• aktiva - majetek nabyt˘ za trvání manÏelství obûma
i jedním manÏelem (nepoãítají se k tomu
v˘luãní prostfiedky, majetek získan˘ darem, dûdictvím,
restitucí a vûci pro vlastní potfiebu osobní
a profesní)
• pasiva - závazky, které vznikly za trvání manÏelství
Je stanovena tzv. rodiãovská zodpovûdnost -
souhrn práv a povinností, které mají rodiãe pfii
péãi a v˘chovû dítûte, správû jeho jmûní a zastupování
dítûte.
Také manÏelé mezi sebou mají vzájemnou vyÏivovací
povinnost. Neplní-li jeden z manÏelÛ tuto
povinnost, urãí soud na návrh nûkterého z
nich její rozsah, pfiiãemÏ pfiihlédne k péãi o spoleãnou
domácnost. Rozvedení manÏelé mají povinnost
pfiimûfienû si pfiispívat (v˘‰e se stanoví
na základû odÛvodnûné potfieby oprávnûného).
ZÁNIK MANÎELSTVÍ
ManÏelství zanikne v pfiípadû smrti jedné ze stran,
prohlá‰ením za mrtvého (pokud je jeden z manÏelÛ
nezvûstn˘ více jak rok) nebo rozvodem.
Rozvod probíhá pfied soudem a není na nûj právní
nárok. Soud je povinen zjistit pfiíãiny: nevûra,
nesoulad povah a zájmÛ, tyranie, toxikomanie,
alkoholismus, neshoda v intimním souÏití
1. rozvod nesporn˘: ManÏelství trvá nejménû 1
rok a manÏelé spolu 6 mûsícÛ neÏijí. K návrhu
na rozvod se druh˘ pfiipojí (poté pfiedloÏí dohodu
o vypofiádání majetku a dohodu o v˘chovû dûtí).
2. rozvod sporn˘: Návrh podává pouze jeden
manÏel, soud zkoumá, zda je manÏelství hluboce
a trvale rozvráceno a není moÏnost obnovení,
a hledají se pfiíãiny krize. Pokud by byl rozvod v
rozporu se zájmy dûtí, pak ho soud zamítne.
3. rozvod sporn˘ s tvrdostní klauzurou: Návrh
podá manÏel, kter˘ pfieváÏnû zavinil pfiíãinu rozvodu,
druh˘ manÏel nesouhlasí a je tu mimofiádná
okolnost, která svûdãí pro zachování manÏelství,
soud návrh zru‰í. Pokud spolu manÏelé neÏijí
déle neÏ 3 roky, soud manÏelství rozvede.
Pfied rozhodnutím o rozvodu musí b˘t vÏdy rozhodnuto
o úpravû pomûru k nezletil˘m dûtem.
Soud rozhoduje, komu bude dítû pfiidûleno do v˘-
chovy (pokud Ïijí nadále spolu, je v˘chova spoleãná,
jinak se mÛÏou pfii v˘chovû dítûte stfiídat).
Od 10 let má dítû právo fiíct, s kter˘m rodiãem
chce Ïít.
Soud stanoví v˘‰i v˘Ïivného."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29238
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse