Právo trestní

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na trestní právo. Vymezuje trestní právo hmotné a procesní, dále trestní činy a druhy trestů.

Obsah

1.
Trestní právo hmotné
1.1.
Trestné činy
1.2.
Druhy testů
2.
Trestní právo procesní
2.1.
Orgány, které se účastní trestního řízení
2.2.
Základní zásady trestního práva procesního
2.3.
Průběh vyšetřování a potrestání trestného činu

Úryvek

"Trestní právo je souhrnem právních norem o
trestání fyzick˘ch osob za závaÏná provinûní
proti chránûn˘m spoleãensk˘m a individuálním
zájmÛm (tato provinûní se naz˘vají trestné ãiny).
V âR existují dva druhy orgánÛ mající podle zákona
právo provádût represi:
1. Správní orgány - policie, inspekce a kontrolní orgány,
obecní a mûstské úfiady, speciální správní
orgány pro urãitou oblast správy. Zaji‰Èují a postihují
pfiestupky a jiné správní delikty. Sankce ukládané
správními orgány spoãívají pfiedev‰ím v ukládání
pokut, zastavení ãinnosti nebo zabrání ãi
propadnutí vûcí získan˘ch nebo pouÏit˘ch v souvislosti
se spácháním deliktu.
2. Soudy rozhodují o vinû a ukládají tresty a ochranná
opatfiení pachatelÛm trestn˘ch ãinÛ a fie‰í
obãanskoprávní spory (civilní proces).
TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ
Jeho hlavním pramenem je trestní zákon.
• Obsahuje právní normy o podmínkách a zpÛsobech
trestání (obecná ãást).
• Vymezuje, co jsou trestné ãiny a jaké tresty se za
nû ukládají (zvlá‰tní ãást).
Trestn˘ ãin je jednání nebezpeãné pro spoleãnost
(jeho znaky jsou uvedeny v trestním zákonû).
Trestnost se vztahuje i na nedokonãen˘ trestn˘ ãin
a na pfiípravu trestného ãinu.
Pachatelem (nebo spolupachatelem) trestného ãinu
mÛÏe b˘t pouze fyzická osoba star‰í 15 let a
pfiíãetná.
• Osoby, které se protispoleãenského jednání dopustily
nejpozdûji v den sv˘ch 15. narozenin, nejsou
trestnû odpovûdné. U velmi závaÏného protispol.
jednání lze pfiípad projednat v fiízení obãanskoprávním
a nafiídit ochrannou v˘chovu. Pachatelé
mezi 15. a 18. rokem se naz˘vají jako mladiství.
Proti dospûl˘m pachatelÛm mají urãité v˘-
hody (pfi. poloviãní dobu trestu odnûtí svobody).
Plná trestní odpovûdnost zaãíná dovr‰ením 18 let.
• Dal‰í okolnosti vyluãující trestnost:
- jednání v nutné obranû
- jednání v krajní nouzi
- nepfiíãetnost (pfi. du‰evní porucha)
- oprávnûné pouÏití zbranû (pfi. voják na stráÏi)
Existují 2 formy viny (subjektivní vztah pachatele k
ãinu):
• úmysl - je vûdom˘
• nedbalost - je buì vûdomá (ãlovûk si je vûdom
moÏnosti trestního fiízení), nebo nevûdomá (neznalost
pfiedpisÛ)
Objekt je zákonem chránûná osoba.
Pfiíãinná souvislost je skuteãná souvislost mezi
pachatelem a trestn˘m ãinem.
Okolnosti vyluãující trestnost - vûk (pod 15 let),
nepfiíãetnost, krajní nouze, nutná sebeobrana, oprávnûné
pouÏití zbranû (váleãn˘ stav).
TRESTNÉ âINY
Zvlá‰tní ãást trestního zákona obsahuje témûfi 200
skutkov˘ch podstat trestn˘ch ãinÛ uspofiádan˘ch
do 12 kapitol, nazvan˘ch hlavy.
1. Trestné ãiny proti republice (vyzvûdaãství, hanobení
republiky a jejího pfiedstavitele, ohroÏení státního
tajemství)
2. Trestné ãiny hospodáfiské (neoprávnûné podnikání,
padûlání penûz, zkrácení danû, ohroÏení devizového
hospodáfiství)
3. Trestné ãiny proti pofiádku ve vûcech vefiejn˘ch
(útok na vefiejného ãinitele, zneuÏívání pravomoci
vefiejného ãinitele, úplatkáfiství, kfiivé obvinûní, kfiivá
v˘povûì svûdka, znalce nebo tlumoãníka)
4. Trestné ãiny obecnû nebezpeãné (ohroÏení Ïivotního
prostfiedí, nedovolené ozbrojování, ‰ífiení
toxikomanie)
5. Trestné ãiny hrubû naru‰ující obãanské souÏití
(t˘rání zvífiat, v˘trÏnictví, opilství, ‰ífiení popla‰né
zprávy, pomluva, ohroÏování mravnosti, neposkytnutí
pomoci)
6. Trestné ãiny proti rodinû a mládeÏi (bigamie, opu‰
tûní dítûte, zanedbání povinné v˘Ïivy, ohroÏování
mravní v˘chovy dítûte, podávání alkoholick
˘ch nápojÛ mládeÏi)
7. Trestné ãiny proti Ïivotu a zdraví (vraÏda, ublíÏení
na zdraví, rvaãka, nedovolené pfieru‰ení tûhotenství)
8. Trestné ãiny proti svobodû a lidské dÛstojnosti
(útisk, znásilnûní, loupeÏ, vydírání, omezování
osobní svobody)
9. Trestné ãiny proti majetku (krádeÏ, zpronevûra,
neoprávnûné uÏívání cizí vûci, po‰kozování cizí
vûci, podvod, lichva)
10. Trestné ãiny proti lidskosti (podpora a propagace
hnutí smûfiujících k potlaãení práv a svobod
obãanÛ, genocida)
11. Trestné ãiny proti brannosti a proti civilní
sluÏbû (neplnûní odvodní povinnosti, nenastoupení
sluÏby v ozbrojen˘ch silách)
12. Trestné ãiny vojenské (neuposlechnutí rozkazu,
zbûhnutí, poru‰ování povinností stráÏní sluÏby, nesplnûní
bojového úkolu)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29239
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse