Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Právo, základní pojmy a rozdělení

Právo, základní pojmy a rozdělení

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na právo, základní pojmy a rozdělení. Představuje právní řád, právní předpisy a vztahy. Dále pojednává o systému práva a vzniku a vývoji práva.

Obsah

1.
Právo- základní pojmy
1.1.
Právní řád
1.2.
Právní normy
1.3.
Právní předpisy
1.4.
Právní vztahy
1.5.
Právní skutečnosti
2.
Systém práva
3.
Vznik a vývoj práva

Úryvek

"PRÁVO - ZÁKLADNÍ POJMY
PRÁVO
Je souhrn obecnû závazn˘ch pravidel chování, které
vydává stát a jejichÏ zachování vynucuje. Právní
pfiedpisy závaznû urãují, jak se ãlenové organizované
pospolitosti mají chovat, aby byl soulad v
jejich vzájemn˘ch vztazích i v jejich právech a povinnostech
ke spoleãenské autoritû, která právní
pfiedpisy tvofií a vydává = státu.
Slovo právo má dvojí v˘znam:
• Objektivní právo jsou právní pfiedpisy, které v‰eobecnû
upravují rozmanité spoleãenské vztahy a
ukládají jejich úãastníkÛm rÛzné povinnosti. Spoleãenské
vztahy upravené objektivním právem se
naz˘vají právní vztahy.
• Subjektivní právo je nárok (oprávnûní) úãastníka
právního vztahu.
PRÁVNÍ ¤ÁD
Právní fiád je souhrn v‰ech právních pfiedpisÛ ve
státû. Tvofií jednotn˘ my‰lenkov˘ a logicky uspofiádan
˘ celek, ve kterém v‰echny právní pfiedpisy
spolu souvisejí, navazují na sebe a navzájem se
doplÀují. Nesmûjí mezi nimi b˘t rozpory. KaÏd˘
právní fiád se vyvíjí podle mûnících se potfieb státu
a jeho obãanÛ. Zafiazují se do nûj nové právní
pfiedpisy a ru‰í se nevyhovující.
DÛleÏitost neboli právní síla pfiedpisu vypl˘vá z toho,
kter˘ státní orgán jej vydal a jak se naz˘vá. Na
základû poznatkÛ o rÛzné právní síle jednotliv˘ch
pfiedpisÛ je zaloÏena descendenãní neboli sestupná
teorie právního fiádu. Podle ní je právní
fiád uspofiádán sestupnû v tomto pofiadí:
1. pfiedpisy zákonné (základní):
• ústava a ústavní zákony
• zákony a zákonná opatfiení
2. pfiedpisy podzákonné (provádûcí):
• vládní nafiízení
• vyhlá‰ky ministrÛ
• vyhlá‰ky niωích státních orgánÛ, napfi. obcí
PRÁVNÍ NORMY
Právní norma je v‰eobecnû závazné pravidlo chování,
vydané pfiíslu‰n˘m státním orgánem v
pfiedepsané formû. DodrÏování právní normy je
vynutitelné státní mocí. Z celého obsahu právní
normy je nejdÛleÏitûj‰í povinnost buì nûco ãinit
nebo se zdrÏet nûjakého jednání. Vût‰inou následuje
sankce jako moÏn˘ následek nesplnûní povinnosti.
Normy dûlíme na:
• Kogentní - jsou bezv˘hradnû závazné, nepfiipou-
‰tûjí odchylky.
• Dispozitivní - relativnû nezávazné, pouÏijí se tehdy,
neupraví-li si úãastníci právní vztah jinak.
Právními normami stát upravuje pouze spoleãenské
vztahy tak dÛleÏité, Ïe je nutné v nich poskytovat
právní jistotu a ochranu úãastníkÛm. Ve vztazích
neupraven˘ch právními normami jednají úãastníci
vût‰inou podle morálních norem.
PRÁVNÍ P¤EDPISY
Právní pfiedpisy tvofií a vydávají státní orgány uzákonûn
˘m postupem a v pfiedepsané písemné formû.
Tvorba právních pfiedpisÛ se naz˘vá legislativou.
Právní pfiedpis se skládá z právních norem.
Platnost znamená, Ïe právní pfiedpis byl vytvofien
pfiedepsan˘m zpÛsobem pfiíslu‰n˘m státním orgánem
a stal se souãástí právního fiádu.
Úãinnost je povinnost pfiedpisem se fiídit a dodrÏovat
jej. Datum platnosti a úãinnosti nemusí b˘t
stejné, vût‰inou zákon nab˘vá úãinnosti pozdûji.
PÛsobnost právního pfiedpisu má tyto v˘znamy:
• Osobní pÛsobnost je okruh osob, na které se
pfiedpis vztahuje.
• Územní pÛsobnost je prostor, v nûmÏ se uplatÀuje.
• Vûcná pÛsobnost vymezuje, kter˘ch záleÏitostí se
t˘ká.
• âasová pÛsobnost je synonymem úãinnosti.
PRÁVNÍ VZTAHY
Právní vztahy jsou spoleãenské vztahy upravené
právními normami.
1. Úãastníci (subjekty) právních vztahÛ:
Osoby fyzické - lidé mají dvojí právní zpÛsobilost.
• Právní subjektivita umoÏÀuje jedinci b˘t úãastníkem
právních vztahÛ, mít práva a povinnosti. Vzniká
narozením, zaniká smrtí.
• ZpÛsobilost k právním úkonÛm, tj. vlastním jménem
zakládat, mûnit a ru‰it své právní vztahy.
Vzniká zletilostí, soud mÛÏe ãlovûka ze závaÏn˘ch
dÛvodÛ této zpÛsobilosti zbavit, nebo naopak zplnoletnit
Osoby právnické - umûle vytvofiené subjekty. Dûlí
se podle své podstaty na spoleãenství fyzick˘ch osob
(obchodní spoleãnosti...), majetková spoleãenství
(nadace, podniky...), spoleãenství právnick
˘ch osob (sdruÏení). Právnická osoba musí
vzniknout zákonn˘m zpÛsobem, a to zápisem do
pfiíslu‰né evidence (obchodní rejstfiík...)
2. Obsahem právního vztahu jsou vzájemná práva
a povinnosti jeho úãastníkÛ.
3. Pfiedmûtem je úãel, k nûmuÏ práva a povinnosti
úãastníkÛ smûfiují.
PRÁVNÍ SKUTEâNOSTI
Právní skuteãnosti jsou v‰echny okolnosti, s nimiÏ
právní normy spojují vznik, zmûny nebo zánik
právních vztahÛ.
Právní skuteãnosti objektivní jsou události, které
vypl˘vají z pfiírodních zákonitostí a ovlivÀují právní
vztahy nezávisle na vÛli úãastníkÛ. NejdÛleÏitûj‰í z
této oblasti je uplynutí ãasu, s kter˘m jsou svázány
urãité právní následky:
• Není-li subjektivní právo uplatnûno ve stanovené
lhÛtû, dochází k jeho prekluzi = propadnutí.
• Promlãením subjektivní právo zcela nezaniká,
pouze se oslabuje moÏnost jeho prosazení.
Právní skuteãnosti subjektivní jsou právní úkony nebo
jiné projevy vÛle, jimiÏ se právní vztahy zakládají,
mûní nebo ru‰í zámûrnû a uvûdomûle. Platn˘
právní úkon musí b˘t urãit˘, srozumiteln˘, svobodn
˘ a váÏnû mínûn˘. NejdÛleÏitûj‰ími právními úkony
jsou smlouvy, individuální právní akty státních
orgánÛ (rozhodnutí soudu) a protiprávní jednání."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29237
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse