Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Předávací protokol k nájemnímu bytu s regulovaným nájemným

Předávací protokol k nájemnímu bytu s regulovaným nájemným


Kategorie: Bytová politika, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje vzor předávacího protokolu k nájemnímu bytu s regulovaným nájemným.

Obsah

1.
Účastníci
2.
Stavy přístrojů: plynoměr, elektroměr, vodoměr
3.
Předané klíče
4.
Poznámky
5.
Podpisy

Úryvek

"Účastníci:

1)Pan/ Paní…………………….., bytem Praha ……, část Prahy …………,ulice………………….,
dále jen „Pronajímatel/ka“,
a

2)Pan/ Paní……………., bytem Praha ……………, část Prahy …………,ulice………………….,
dále jen „ Nájemce“

V souladu s dohodou o ukončení nájmu, která byla dne …….20… mezi shora uvedenými účastníky uzavřena, předává Nájemce Pronajímateli/ce byt s níže uvedenými stavy přístrojů:

Plynoměr: č. přístroje……… stav: ……………………….

Elektroměr: č. přístroje…………… stav : ………………………

Vodoměr: č. přístroje…………… stav: ………………………..


Předané klíče: BYT - … ks. zámek FAB + 2 ks. Bezpečnostní zámek NEXT
VSTUP DO DOMU - … ks.
ČIPOVÁ KARTA - …,-ks.
SKLEP - …2 ks.
PŮDA - ….,-ks.
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA - … ks.


Poznámky: ………………………………………………………………………………..


Obě strany prohlašují, že stavy odečetly společně a shodně jej správcům sítí potvrdí.
Nájemce a Pronajímatel/ka shodně prohlašují, že si tento zápis o předání bytu – předávací protokol před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.


V Praze dne ….. ……… 20………………………………………. ……………………………………….
Nájemce /předávající/ Pronajímatel/ka /přejímající/


Tento „ Zápis o převzetí bytu – Předávací protokol ˝ k nájemní smlouvě o užívání bytu, uzavřené dne….. 20… je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4fe034a9983ca.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Predavaci_protokol.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse