Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Předškolní věk, školní věk, adolescence

Předškolní věk, školní věk, adolescenceKategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledné zápisky z přednášek mapují tělesné, kognitivní, emocionální a sociální změny v předškolním věku, mladším školním věku, pubertě a adolescenci.

Obsah

1.
Období předškolního věku
1.1.
Motorika
1.2.
Poznávací procesy
1.3.
Emoční a sociální vývoj
1.4.
Vstup dítěte do školy, kritéria školní zralosti
1.4.1.
Školní připravenost
1.4.2.
Posuzování školní připravenosti
1.4.2.1.
Tělesná zralost
1.4.2.2.
Kognitivní zralost
1.4.2.3.
Emoční, motivační a sociální zralost
1.4.3.
Odklad školní docházky
2.
Období mladšího školního věku
2.1.
Tělesný vývoj
2.2.
Vývoj poznávacích procesů
2.3.
Emocionální vývoj a socializace
2.4.
Role žáka
2.5.
Hlavní činnosti
2.5.1.
Kresba a její role v psychodiagnostice
2.5.2.
Hra
3.
Prepuberta
3.1.
Vývoj motoriky
3.2.
Vývoj poznávacích procesů
3.3.
Sociální vývoj
3.4.
Citový vývoj
4.
Puberta
4.1.
Charakteristika
4.2.
Vývoj motoriky
4.3.
Vývoj poznávacích procesů
4.4.
Emoční vývoj
4.5.
Sociální vývoj
5.
Adolescence
5.1.
Identita
5.2.
Sebepojetí
5.3.
Morální normy
5.4.
Somatický vývoj
5.5.
Kognitivní vývoj
5.6.
Socializace

Úryvek

"9. Období předškolního věku
Jsou 2 rozmezí –A, vstup do mateřské školy 3 - 4 roků
- B, po dovršení 6 roku. –nástup do školy
ad.A, změní se tělesná konstituce dítěte od baculatosti na štíhlost.- disproporce mezi růstem končetin trupu a hlavy.
ad.B, „ perioda růstu“ – období vytáhlosti. v 6 letech se dovršuje sufokace zápěstních kůstek. Význam pro jemnou motoriku.
Vývoj motoriky
Chůze se automatizuje také běhání, skákání, zvládá se činnosti se složitou pohybovou koordinací jízda na koloběžce, kole, bruslích lyžování plavání
Rozvoj jemné motoriky
umožňuje manipulaci s tužkou, nůžkami, jíst příborem – rozvíjí se manuální zručnost.
po 4 roce vyhraňuje se převaha jedné ruky dle převahy jedné z mozkových hemisfér.
V předškolním věku se neustále zdokonaluje a zlepšuje pohybová koordinace a elegance.
Vývoj poznávacích procesů: na začátku převláda synkretismus (celistvost) –vnímá nápadné předměty, které upoutali jeho pozornost – hlavně které mají vztah k činnosti. Dítě již rozlišuje odstíny, rozezná zvuky ptáků , a různé druhy aut atd. , vnímá rozdíly chuťové a čichové (sladké kyselé slané hořké), Hmatem dokáže rozeznat předměty a pojmenovat je.
paměť:
Paměť má charakter bezděčného zapamatování a uchování. Záměrná paměť se začíná uplatňovat kolem pátého roku. Převažuje paměť mechanická a je spíše konkrétní. Převažuje paměť krátkodobá, i když mezi pátým a šestým rokem nastupuje působnost paměti dlouhodobé. Avšak už z předchozích let je dítě schopno – někdy i na celý život – zapamatovat si především citově zabarvené situace (Mertin, Gillernová 2003, s. 15).

představivost: intenzivně se rozvíjejí fantazijní představy uplatňují se i ve výtvarném projevu , roste záliba v pohádkách . Dítě si představivost uplatňuje i ve střetu s realitou (živě komunikuje s hlasatelkou v televizi)
Někdy představu nedokáže oddělit od reality.

myšlení: Mezi třetím a šestým rokem dochází k uzavření fáze symbolického, předpojmového myšlení, jejímž těžištěm je osvojování mateřštiny, postupné ujasňování rozdílu mezi pojmy jeden, někteří, všichni – zkrátka dále postupuje vhled do světa znaků. V předškolním období již dítě dobře ví, že vše kolem něho má nějaké označení a z otázky Co je to? přechází na otázku „Proč“.

řečové dovednosti:Období mezi třetím a šestým rokem je též obdobím zkvalitňování řečových dovedností. Je dobou výrazného rozšiřování slovní kapacity. předškolní věk 2000 až 2500nových výrazů. v šesti letech celkem 3000 až 4000 slov. výrazů Dochází k osvojování gramatických pravidel – jednoduché stupňování, časování a skloňování, zvětšuje se rozsah i složitost vět, užívají se souvětí souřadná i podřadná, roste zájem dítěte o řeč.
V poměru myšlení X řeč v předškolním věku vyskytují se disproporce:
1. Řeč zaostává za myšlením – myšlení je na vyšší úrovni než řeč – dítě vyková činnost ale neumí ji pojmenovat.
2. Řeč předbíhá myšlení – dítě si samo vymýšlí slova k neznámým věcem. řeč se odráží v emočních projevech a sociálním chovaní"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Práce obsahuje obrázek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52074e828509e.zip (39 kB)
Nezabalený formát:
Predskolni_vek_skolni_vek_adolescence.doc (133 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse