Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Přínos standardů kvality pro uživatele azylových domů - bakalářská práce

Přínos standardů kvality pro uživatele azylových domů - bakalářská práce

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Ostravská univerzita Filozofická fakulta, Ostrava

Charakteristika: Bakalářská práce se zabývá standardy kvality sociálních služeb v zařízeních pomáhajícím bezdomovcům. První část vymezuje pojem sociální služba a nahlíží na něj v kontextu reformy sociálních služeb i z pohledu současné legislativy. Dále definuje výraz bezdomovectví, popisuje jeho příčiny a charakterizuje sociální služby nabízené bezdomovcům. Druhá část práce se věnuje oblasti standardů kvalit sociálních služeb, přičemž se zaměřuje především na situaci ve třech vybraných zařízeních – azylovém domě, noclehárně a nízkoprahovém denním centru v Jeseníku. Cílem práce je pak posoudit přínos zavedení standardů kvality do těchto zařízení.

Obsah

1.
Úvod
2.
Sociální služba
2.1.
Vymezení pojmu
2.2.
Reforma sociálních služeb
2.3.
Současná legislativa
3.
Sociální služby pro bezdomovce
3.1.
Bezdomovectví
3.1.1.
Fenomén bezdomovectví
3.1.2.
Definice bezdomovectví
3.1.3.
Příčiny bezdomovectví
4.
Služby sociální prevence poskytované bezdomovcům
5.
Standardy kvality
5.1.
Procedurální standardy
5.1.1.
Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb
5.1.2.
Ochrana práv osob
5.1.3.
Jednání se zájemcem o sociální službu
5.1.4.
Smlouva o poskytování sociální služby
5.1.5.
Individuální plánování průběhu sociální služby
5.1.6.
Dokumentace o poskytování sociální služby
5.1.7.
Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
5.1.8.
Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje
5.2.
Personální standardy
5.2.1.
Personální a organizační zajištění sociální služby
5.2.2.
Profesní rozvoj zaměstnanců
5.3.
Provozní standardy
5.3.1.
Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby
5.3.2.
Informovanost o poskytované sociální službě
5.3.3.
Prostředí a podmínky
5.3.4.
Havarijní a nouzové situace
5.3.5.
Zvyšování kvality sociální služby
5.4.
Inspekce poskytování sociálních služeb
6.
Sociální služby nabízené ve vybraném zařízení
6.1.
Boétheia – Sdružení křesťanské pomoci
6.2.
Nízkoprahové denní centrum
6.3.
Noclehárna
6.4.
Azylový dům
7.
Aplikace některých standardů kvality ve vybraném zařízení
7.1.
Ochrana práv osob – standard č. 2
7.1.1.
Kritérium a)
7.1.2.
Kritérium b)
7.1.3.
Kritérium c)
7.2.
Jednání se zájemcem – standard č. 3
7.2.1.
Kritérium a) a b)
7.2.2.
Kritérium c)
7.3.
Individuální plánování – standard č. 5
7.3.1.
Kritérium a) – c)
7.3.2.
Kritérium d) a e)
7.3.3.
Zhodnocení současného stavu a navržené změny
7.4.
Podávání stížností – standard č. 7
7.4.1.
Kritérium a) a b)
7.4.2.
Kritérium c) a d)
7.5.
Místní a časová dostupnost – standard č. 11
7.6.
Informovanost o sociální službě– standard č. 12
7.7.
Zvyšování kvality sociální služby– standard č. 15
8.
Závěr
9.
Seznam použité literatury

Úryvek

"1.3 Současná legislativa
Legislativní úprava sociálních služeb je dána především zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb. vydanou k tomuto zákonu. Tyto dva dokumenty přinesly do sociálních služeb mnoho změn. Základní zásady poskytování sociálních služeb jsou uvedeny v § 2 zákona o sociálních službách: • nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství pro každou osobu, • zachování lidské důstojnosti,
• individuální přístup vycházející z potřeb klienta,
• aktivizaci k samostatnosti,
• posilování sociálního začleňování,
• poskytování služby v zájmu klienta,
• kvalitu.
Tento zákon také přináší několik zcela nových institutů13:
• příspěvek na péči: který není v současné době uživateli sociálních služeb pro bezdomovce příliš využíván, proto se mu nebudu blíže věnovat,
• registrace poskytovatele: která je podmínkou pro poskytování sociálních služeb a jejím smyslem je prokazatelné splnění podmínek pro poskytování sociální sužby uvedené v § 79 tohoto zákona. Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb jsou uvedeni v registru poskytovatelů, který je veřejně přístupný na internetu.
• fyzické osoby poskytující sociální službu: podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách může některé služby poskytovat osoba blízká. Na ni se nevztahuje povinnost registrace ani Inspekce poskytování sociálních služeb.
• smlouva o poskytování sociální služby: je v mnoha službách novým a zásadním dokumentem. Upravuje vztahy vznikající v průběhu poskytování sociální služby mezi poskytovatelem a uživatelem.
• standardy kvality sociálních služeb14
• inspekce poskytování sociálních služeb15
Zákon dále upravuje působnost v oblasti sociálních služeb, přináší typologii zařízení sociálních služeb a vymezuje jejich základní činnosti. Důležitou změnou je stanovení předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách a vymezení jejich činnosti. V § 115 je uveden okruh pracovníků, kteří v sociálních službách provádějí odbornou činnost:
• sociální pracovníci: předpokladem k výkonu povolání sociálního pracovníka je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle tohoto zákona. Odbornou způsobilostí se rozumí především vysokoškolské, nebo vyšší odborné vzdělání. Jsou však stanoveny i výjimky, kdy toto vzdělání nemusí být splněno,
• pracovníci v sociálních službách: předpokladem k výkonu povolání je zapotřebí způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle tohoto zákona. Odbornou způsobilostí se rozumí především absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu. Jeho rozsah je stanoven v prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006,
• pedagogičtí pracovníci a zdravotničtí pracovníci: ti ve službách pro bezdomovce pracují jen zřídka kdy.
Poslední zásadní změnou je plánování rozvoje sociálních služeb. Zákon jím rozumí „proces aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem je popis a analýza existujících zdrojů a potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb, povinnosti zúčastněných subjektů, způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu a způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb.“16 V § 95 zákona o sociálních službách je stanovena pro kraje povinnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Podle § 94 mají obce možnost tento střednědobý plán zpracovávat také a „je to nanejvýš vhodné, protože jejich plány mohou posloužit krajům k získání objektivních podkladů pro krajské plány rozvoje a následnému rozdělování dotací v souladu s jejich reálnými potřebami.“Na plánování rozvoje sociálních služeb se podílí zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb. Zapojení uživatelů je však problematické.
Tento zákon byl od počátku přijímán poskytovateli sociálních služeb rozporuplně, kritika směřovala především k inspekcím sociálních služeb a financování služeb prostřednictvím příspěvku na péči. Já osobně jako nejvážnější nedostatek tohoto zákona v oblasti sociálních služeb pro bezdomovce vidím striktní vymezení typologie služeb a jejich cílových skupin. Plachý k tomuto uvádí: „Bohužel nový zákon o sociálních službách vzal naší cílové skupině možnosti využít domů na půli cesty, chráněného bydlení, apod.“"

Poznámka

Ostravská univerzita v Ostravě, Filosofická fakulta, Katedra psychologie a aplikovaných sociálních věd.
Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf). Obsahuje schéma a tabulku o celkovém rozsahu cca 1,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22272
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse