Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Procesní management

Procesní managementKategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce se věnuje procesnímu managementu. Seznamuje s koncepcemi v rámci procesního managementu, upozorňuje na význam procesního řízení a důvody jeho přijetí. Zabývá se také metodikou procesního řízení Finapp Process Engine nebo překážkami pro zavádění procesního řízení.

Obsah

1.
Procesní management
2.
Procesní přístup a procesní řízení
3.
Proč procesní řízení?
4.
Metodika procesního řízení Finapp Process Engine
5.
Co to je open – book management
6.
9 nejčastějších překážek zavádění procesního řízení
7.
Shrnutí

Úryvek

"Procesní management
Koncept procesního managementu je obecně postaven na následujících dvou faktorech úspěchu
- velmi významná úloha je přisuzována jednak informačním technologiím a podnikovým informačním systémům
- a dále je v moderním řízení zdůrazňována úloha lidí, vedení lidí, týmové práci a učící se organizaci.

V rámci konceptu procesního managementu lze rozlišit několik koncepcí. Jedná se o následující:
1) koncepce norem jakosti
Podstatou této koncepce je uplatňování managementu jakosti, minimalizace dopadů na životní prostředí, zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod. Podnikové funkce jsou ovlivňovány na základě norem ISO 9000 (ISO 9004). Tyto normy byly navrženy a jsou dále upravovány Mezinárodní technickou komisí ISO/TC 176 „Management jakosti a zabezpečování jakosti“. Koncepce je součástí konceptu procesního managementu.

2) koncepce komponent organizace
Dle této koncepce závisí úspěch společnosti na dynamizaci organizačních komponent a jejich vzájemných vztazích. Je zdůrazňována úloha informační technologie a úloha podnikové kultury. Poprvé byla publikována ve studii M.S.S: Mortona v r. 1991.

3) koncepce sdílené odpovědnosti
Pro tuto koncepci je charakteristický přístup k zaměstnancům, při kterém nadřízený a podřízení identifikují svoje individuální a společné cíle, definují pracovní náplně a očekávané výsledky. Cílem je dosáhnout odpovědnosti sdílené managementem i zaměstnanci ve vnitřně sjednocené organizaci.

4) koncepce měkkých a tvrdých faktorů úspěchu
Koncepce je postavena na tom, že firma je úspěšná, pokud existuje vzájemná vyváženost a podmíněnost tvrdých a měkkých faktorů. Jako tvrdé faktory prosperity označujeme takové prvky řízení, které můžeme navrhnout, formálně vymezit, zavést do organizace a k určitému datu nařídit k provedení. Jsou více měně věcné. Mezi tyto faktory patří organizační struktura, pracovní náplně, písemné vymezení pravomoci a odpovědnosti, systémy plánování, operativního řízení a kontroly apod. K měkkým faktorům prosperity patří styl vedení lidí, systém neformální komunikace, chování managementu, neformální delegace pravomocí a odpovědnosti, kvalifikace a dovednost pracovníků, týmová práce apod. Tyto faktory jsou vázány na lidi v podniku a týkají se sociálních vztahů uvnitř organizace."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x510ee6629b1f6.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Procesni_management.doc (70 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse