Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Projekt opatření pro zlepšení migrační prostupnosti řeky Lubiny - diplomová práce

Projekt opatření pro zlepšení migrační prostupnosti řeky Lubiny - diplomová práce

Kategorie: Ekologie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem diplomové práce je zhodnotit současný stav vodního toku Lubina, co se týče její migrační propustnosti v návaznosti na chemismus vody ve zvoleném zájmovém úseku. V úvodu jsou popsány přírodní poměry včetně hydrologických poměrů a místní fauny. Následně jsou představeni významní znečišťovatelé vybraného území a je zhodnoceno vypouštěné znečištění z těchto zdrojů podle příslušných norem. Poté jsou definovány migrační bariéry a životní prostředí ryb ve vodních tocích a posouzena je funkce této části povodí Odry jako biokoridoru pro vodní organismy, zejména migrační prostupnost pro ryby. Závěrečná část je věnována analýze zjištěných výsledků na základě provedeného ichtyologického průzkumu a eventuálnímu řešení migrační prostupnosti na vodním toku.

Obsah

1.
Úvod
2.
Přírodní poměry zájmového území
2.1
Obecné charakteristiky lokality
2.2
Hydrologické poměry vodního toku Lubina
2.3
Geologické a pedologické poměry
2.4
Geomorfologické poměry
2.5
Klimatické poměry
2.6
Biogeografické poměry
2.6.1
Pobřežní vegetace
2.6.2
Ichtyofauna
2.6.3
Ostatní fauna
3.
Charakteristika znečišťovatelů zájmového území
3.1.1
Moravan – masná výroba s.r.o. Petřvald
3.1.2
Čistírna odpadních vod Příbor
4.
Migrační bariéry, životní prostředí a společenstva ryb
4.1
Objekty na toku
4.2
Migrace ryb a jiných živočichů
4.3
Typy rybích společenstev
4.4
Ichtyologický průzkum na řece Lubina
5.
Migrační cesty pro vodní organismy
5.1
Výkonnost ryb
5.2
Parametry rybích přechodů
5.2.1
Přírodě blízké rybí přechody
5.2.2
Technické typy rybích přechodů
5.2.3
Zásady nezbytné pro všechny typy rybích přechodů
6.
Analýza výsledků k projektu opatření ke zlepšení migrační prostupnosti
6.1
Návrh rybího přechodu - migrační (rybí) rampy
6.1.1
Hodnoty minimálních průtoků
6.1.2
Provoz rybího přechodu
6.1.3
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
7.
Diskuze
7.1
Doporučená eliminační a zmírňující opatření
8.
Závěr
9.
Seznam literatury

Úryvek

"V horní části úseku až po Příbor protéká Lubina širokým údolím ploché Libhošťské pahorkatiny, budované flyšovými jíly, jílovci a pískovci. Pod Příborem, po přechodu do ploché Bartošovické pahorkatiny, tvořené pleistocenními sedimenty kontinentálního zalednění s překryvy sprašových hlín, se niva Lubiny rozšiřuje a navazuje na Oderskou nivu s mladopleistocenními a holocenními sedimenty.(CZUDEK, 1972) Lubina patří podle vyhlášky 470/2001 Sb. Ministerstva zemědělství ČR mezi významné vodní toky. Nenachází se na ní žádná větší nádrž. Celý úsek náleží do mírně teplé klimatické oblasti MT 10. (QUITT, 1971) (HOLUŠA, 2009)

Hlavní přítoky (levý/pravý)
1 Lomná (P)
2 Tichávka (P)
3 Kopřivnička (L)
4 Trnávka (P)

Z hlediska geologického oblast náleží do vnějších pásem Karpatské soustavy, tvořených souvrstvími střídajících se pískovců a břidlic křídového a tercierního stáří (flyš).
V mladším terciéru byla severovýchodní část území součástí vněkarpatské předhlubně- úzké sníženiny, která se táhla podél celých vyvrásněných Karpat. V moři se tehdy ukládaly především štěrky, písčité a vápnité jíly a písky. V okolí obce Košatka nad Odrou jejich mocnost dosahuje až 600 m. V kvartérním pokryvu jsou hojně zastoupeny pleistocenní sprašové hlíny.
V údolní nivě řeky Lubiny převažují fluviální, obzvláště písčitohlinité sedimenty. Terciérní usazeniny jsou rozšířeny také zejména v okolí místních částí Stikovce a Skorotína ve formě menilitových souvrství se střídáním tmavohnědých jílů, jílovců, pískovců, rohovců, třineckých souvrství (jíly, jílovce, písky, pískovce) a frýdeckých vrstev (šedé prachovce,pískovce).(viz. Obrázek 2) (CZUDEK, 1972) (HOLUŠA, 2009)

Výskyt unikátních geologických vrstev
V severovýchodní části území, v katastrálním území Klokočov u Příbora, je mapován unikátní výskyt zkřemenělých korálových vrstev. Tyto vrstvy jsou pozůstatkem moře, jež zde zasahovalo v období druhohor. (CZUDEK, 1972)

Pedologické poměry
Z pedologického pohledu je možné celou oblast rozdělit na dva celky a to oderskou nivu a hlavní terasu Odry a jejich přítoků. V Oderské nivě se vyskytují převážně gleje a fluvizemě, jejichž distribuce odpovídá míře ovlivnění podpovrchovou vodou. Na tyto půdy jsou vázány trvalé travní porosty, vlhké louky a velká část mokřadních společenstev charakteristických pro CHKO Poodří. Na hlavní terase se vyskytuji převážně luvizemě, místy pseudogleje, v jižní polovině území pak i hnědozemně. Na tyto půdy je vázána valná část zemědělské výroby v CHKO Poodří.
V zájmovém území se nacházejí převážně hnědozemě, illimerizované půdy podzolové, v údolí řeky Lubiny pak nivní půdy. Podél Lubiny se na holocenních fluviálních písčitohlinitých sedimentech nacházejí půdy minerálně bohaté až velmi bohaté. Hlavním půdním typem jsou fluvizemě a jílovitohlinité až hlinitojílovité gleje.
Místy se v půdním pokryvu uplatňují také kambizemě (hnědé lesní půdy), a to zejména na zvětralinách silikátových hornin. (zdroj: Plán péče CHKO Poodří, AOPK ČR, 2008) (CZUDEK, 1972) (HOLUŠA, 2009)"

Poznámka

Práce obsahuje množství tabulek a schémat, rozsah čistého textu je cca 23 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21839
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse