Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Projektový a procesní management

Projektový a procesní managementKategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor přednášek se zabývá projektovým a procesním managementem. Po seznámení se základními pojmy sleduje práce fáze projektu a rozsáhlou pozornost věnuje podnikovým procesům a informačnímu systému podniku. Závěrečná přednáška patří logistice.

Obsah

1.
Definice cílů projektů
1.1.
Projekt
1.2.
Cíle projektu
2.
Definování projektových cílů
2.1.
Definice projektových cílů
2.2.
Popis projektu
2.3.
Ověření správné definice projektu
3.
Plánování projektu
3.1.
Plánování projektu
3.2.
Prvky projektového plánu
3.3.
Rozpočet
3.4.
Rizika
3.5.
Sestavení projektového týmu
3.6.
Aspekty týmové práce
3.7.
Nástroje pro plánování
3.8.
Milníky projektu
4.
Vedení
4.1.
Role manažera
5.
Realizace projektu
5.1.
Kontrola projektu
5.2.
Komunikace
6.
Ukončení
6.1.
Akceptace
6.2.
Dokumentace
7.
Zdroje
8.
Plánování zdrojů
9.
Podnikové procesy a informační systém podniku
10.
Logistika, základní pojetí logistiky
10.1.
Obecná charakteristika logistiky
10.2.
Historie logistiky

Úryvek

"7. Logistika, základní pojetí logistiky, logistika jako nástroj pro řízení podniku

Snaha o efektivní využití státního rozpočtu vede ke hledání způsobů a cest úspor ve všech oblastech naší ekonomické sféry jakož i ve všech oblastech činnosti ozbrojených sil.
Dnešního zákazníka nelze získat tím, že mu budeme předkládat zboží vybrané kvality. Už vůbec ho nezískáme "supercenou", kterou za zboží chceme. Zákazník dnes chce, abychom uspokojovali v co nejkratší době a potřebné kvalitě jeho individuální potřeby. Chce aby zboží dostal až do domu,v požadovaném množství a přesně v okamžiku tak, jak požádal. Obal, v kterém je zboží zabaleno musí být snadno manipulovatelný, vzhledný, se stručným a jasným popisem. Prostě musí ho přitahovat, jinak bude nakupovat u někoho jiného, který mu tyto jeho potřeby uspokojí. Tedy přechod k trhu zákazníka je všeobecnou tendencí vývoje tržního hospodářství, kde hnací silou musí být konkurence. Trh nikoho nenutí ani nutit nebude. Každý se novému způsobu myšlení musí přizpůsobit. Kdo rychleji pochopí logistické zásady, kdo se co nejrychleji přizpůsobí a kdo je začne rychleji uplatňovat, ten bude získávat značné efekty v různých aplikačních oblastech zejména v podniko-hospodářské sféře.
Logistika se vžila a stala nepostradatelnou v řadě odvětví a oblastí - v průmyslu, dopravě, stavebnictví, zemědělství, armádě, zdravotnictví, komunálním hospodářství aj. Je dnes samozřejmostí nejen při výrobě automobilů, letadel a jiných složitých výrobků, ale i při výrobě jednoduchých produktů jakými jsou chléb, cihly a pod. Bez logistiky si nelze představit ani distribuci zboží v obchodní síti, zásobování zdravotnických zařízení, zabezpečování surovin pro chemický výrobní komplex aj.
Logistika se dotýká všech sfér lidské činnosti- počínaje těžbou surovin, jejich zpracováním na polotovary a produkty, přes jejich přepravu, skladování, distribuci až po jejich spotřebu popříkladě sběr, svoz, třídění a případné zpracování odpadu a pod, tak jak nám to ukazuje obrázek 1.
Složitou cestu od zdrojů do míst potřeby tvoří logistické popř. procesní řetězce podle obr.2, ve kterých se realizují hodnototvorné procesy jimiž se na trhu požadované produkty nejen postupně vytvářejí, ale také k zákazníkovi dostávají.
V jednotlivých článcích procesních řetězců dochází k transformaci objektů (tj. hmot nebo přesněji látek, informací, energií, pracovníků aj.) na straně vstupu do článku vcházejících a na straně výstupu po transformaci z článku vystupujících- obr.3.
Objekty, které jsou předmětem transformačních procesů můžeme dělit do 3 základních skupin:
- hmoty (látky) - energie - informace
V transformačních procesech mohou uvedené objekty podléhat čtyřem druhům změn :
- struktury - tvaru - místa - času
Těžiště logistických aktivit je ve změně místa a času. Struktura a tvar se mění zejména ve výrobních, technologických procesech.
Proto mezi hlavní zásady úspěšné logistické realizace patří:
- řízení na základě objednávek, kde zakázka se stává klíčovým úhlem pohledu (nevyrábět na sklad, ale promptně reagovat na právě došlé objednávky),
- vše uskutečňovat rychleji a pružněji (udržovat zásoby zboží ve skladech a manipulace s nimi, je to nejdražší na cestě zboží k zákazníkovi, čím delší je doba skladování a čím déle trvá jejich přeprava, tím méně je efektivní celý oběh),
- všechny výrobní, distribuční a zásobovací řetězce musí být sladěny jako celek (nelze pouze vyřešit distribuci a myslet si, že je vyhráno),
- spotřebitel (zákazník) je posledním článkem řetězce, ale rozhodujícím, jemu se musí přizpůsobit články řetězce předcházející),
- spolehlivost, úplnost a včasnost dodávek - to je cesta k získání a udržení si spotřebitele ,
- služby spotřebiteli a kvalita výrobků se stávají důležitějšími než cena,
- perfektní tok informací z hlediska času, místa, kapacit a nákladů je základem všech procesů. Musí být mnohem rychlejší, než toky surovin a výrobků,
- pozorné sledování všech peněžních toků.
To jsou zásady, které se stávají nutností v konkurenčním boji. Nově naznačené propojení, celkové sladění všech řetězců, které předcházejí dodávku zboží spotřebiteli, to je logistika. Jde o koordinaci a synchronizaci, celkovou optimalizaci řetězců surovin, výrobků, informací a toků peněz."

Poznámka

Práce obsahuje schémata. Čistý text je cca 16 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50560e33d06e7.zip (294 kB)
Nezabalený formát:
Projektovy_a_procesni_management.doc (418 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse