Propagace

Kategorie: Propagace

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi přehledně a obsažně zpracovává okruhy, týkající se propagace - historii propagace, komunikaci jako proces, propagační média prostředky, komunikační mix, ochranná známka a značka v propagaci, poslání výstav, co je a co není v reklamě dovoleno, zákony týkající se reklamy a marketingová komunikace na internetu.

Obsah

1.
Pár slov úvodem (definice propaga, marktetingu...)
2.
Stručný historický přehled
2.1.
Reklama v současnosti
3.
Komunikační proces
3.1
Aktivita vysílajícího subjektu - komunikátora
3.2
Aktivita přijímajícího subjektu - recipienta
3.3
Model komunikačního procesu
3.4
Etapy ve vývoji efektivní komunikace
3.4.1
Identifikace cílových posluchačů
3.4.2
Určení cílů komunikace
3.4.3
Formulace sdělení
3.5.
Co si sdělujeme beze slov
3.5.1
Sdělování emocí
3.5.2
Sdělování přitažlivosti a touhy po užším kontaktu
3.5.3
Usuzování na charakteristiky osobnosti partnera z jeho nonverbálních projevů
3.5.4
Řídící role mimoslovních sdělené při osobním setkání
3.5.5
Kulturní vázanost a transkulturní platnost nonverbálních projevů
3.5.6
Shrnutí nonverbálních projevů
4.
Propagační prostředky a média
4.1
Média
4.1.1
Členění médií
4.1.2
Televize
4.1.3
Rozhlas
4.1.4
Tisk
4.1.5
Výkladní skříň
4.1.6
Jak šířit propagační sdělení
4.2
Propagační prostředky
4.2.1
Třídění propagačních prostředků
4.2.1.1
Podle působení propagačních prostředků na lidské smysly
4.2.1.2
Třídění podle technické příbuznosti propagačních prostředků
4.2.1.3
Třídění podle místa a doby účinného vlivu
4.2.2
Vlastnosti propagačních prostředků
4.2.3
Jednotlivé druhy propagačních prostředků
4.2.3.1
Inzerát
4.2.3.1.1
Psychologické zvláštnosti grafické úpravy tisku
4.2.3.1.2
Typy inzerátů
4.2.3.2
TV spot
4.2.3.2.1
Využití filmu v propagaci
4.2.3.2.2
Problémy tvorby propagačního filmu
4.2.3.2.3
Propagace v televizi
4.2.3.3
Rozhlasový spot (R spot)
4.2.3.4
Ostatní propagační prostředky
4.2.4
Volba správných propagačních prostředků
4.2.5
Charakter propagačního prostředku
4.2.6
Atmosféra propagačního prostředku
4.2.7
Šíře dopadu propagačního prostředku
4.2.8.
Jak vyjadřujeme náklady na propagaci
5.
Nástroje propagace - komunikační mix
5.1
Reklama
5.1.1
Funkce reklamy
5.1.2
Stanovení cílů reklamy
5.1.3
Tvorba reklamního sdělení
5.1.4
Výběr vhodných propagačních prostředků
5.1.5
Načasování reklamních sdělení
5.1.6
Hodnocení účinnosti reklamy
5.1.6.1
Předběžné testování
5.1.6.2
Následné testování
5.1.6.3
Odraz reklamy na tržbách z prodeje
5.1.6.4
Faktory zvyšující účinnost reklamy
5.1.7
Doporučení k sestavování účinných reklam
5.1.7.1
Tištěná reklama
5.1.7.2
Televizní reklama
5.1.7.3
Rozhlasová reklama
5.1.7.4
Vnější reklama
5.2
Publicita a public relations
5.2.1
Publicita
5.2.1.1
Stanovení cílů publicity
5.2.1.2
Vytváření publicistických zpráv a prostředků
5.2.1.3
Realizace publicistického plánu
5.2.1.4
Hodnocení výsledků publicity
5.2.2
Public Relations
5.2.2.1
Marketing a Public Relations
5.2.2.2
Historie Public Relations
5.2.2.3
Public Relations a reklama
5.2.2.4
Public relations jako funkce managementu
5.2.2.5
Kdo jsou zadavatelé, kde jsou cílové skupiny
5.2.2.6
Oblasti působení, úkoly, nástroje a pojmy Public Relations
5.2.2.7
Pojetí Public Relations
5.2.2.8
Komu svěřit Public Relations?
5.2.2.9
Organizace útvaru Public Relations
5.2.2.10
Nejčastější chyby v práci Public Relations:
5.2.2.11
Zásady spolupráce s agenturami a poradci
5.2.2.12
Krizová komunikace
5.2.2.13
Public Relations naměřené dovnitř (Human Relations)
5.2.2.14
Umění přihlásit se o slovo
5.2.2.15
Nástroje komunikace
5.2.2.16
Tisková konference
5.2.
2.17 Prezentace
5.2.2.18
Product Publicity
5.2.2.19
Public Affairs (veřejné záležitosti)
5.3
Podpora prodeje
5.3.1
Určení cílů podpory prodeje
5.3.2
Výhody a nevýhody podpory prodeje
5.3.3
Volba nástrojů podpory prodeje
5.3.3.1
Nástroje podpory zákazníků:
5.3.3.2
Nástroje podpory prodeje v hospodářské sféře
5.3.4
Tvorba a přezkoušení podpory prodeje
5.3.5
Realizace a kontrola programu podpory prodeje
5.3.6
Hodnocení výsledků podpory prodeje
5.4
Osobní prodej
5.4.1
Plánování osobního prodeje
5.4.1.1
Cíle osobního prodeje
5.4.1.2
Volba strategie osobního prodejce
5.4.1.3
Volba struktury prodejců
5.4.1.4
Stanovení počtu prodejců
5.4.1.5
Řízení prodejních zástupců
5.4.2
Principy osobního prodeje
5.4.2.1
Etapy prodejního jednání
5.4.2.2
Umění vyjednávat
5.4.2.3
Jak vyjednávat - strategie a taktika
5.4.2.4
Umění pěstovat pozitivní vztahy se zákazníkem
6.
Ochranná značka a známka v propagaci
6.1
Vývoj a význam ochranných známek a značek
6.2
Základní pojmy
6.3
Vlastnosti a kategorie
6.4
Tvorba ochranné známky
6.5
Zavádění a užívání ochranných známek
6.6
Mezinárodní známková ochrana
6.6.1
Pařížská unijní úmluva
6.6.2
Madridská dohoda
6.6.3
Nizská dohoda
6.7
Národní ochrana průmyslových práv
6.8
Veřejnoprávní značky
6.9
Mezinárodně platné značky
7.
Poslání výstav v propagaci
7.1
Vývojové etapy výstavnictví
7.2
Vývoj výstav v Československu
7.3
Mezinárodní organizace v oblasti výstavnictví
7.4
Výstava v plánu reklamní kampaně
7.5
Druhy výstav a typy expozic
7.6
Příprava a realizace výstavy
8.
Co je a co není dovoleno v reklamě
8.1
§ 45 obchodního zákoníku
8.1
Triky přípustné a ty druhé
8.2
Obvyklé reklamní přehánění (puffing)
8.3
O diplomatickém mlčení
8.4
Slova, obraz, tvar a zvuk
8.5
Kdo musí být oklamán?
9.
§ 46 obchodního zákoníku - klamavé označení zboží a služeb
9.1
O nepravé provenienci
9.2
O nepravých vlastnostech
9.3
Vizitka nebo diplom
10.
§ 47 obchodního zákoníku - Vyvolání nebezpečí záměny
10.1
Pod cizím jménem
10.2
Druhotné znaky podniku
10.3
Druhotný význam
10.4
Nepřípustné napodobování
11.
§ 48 obchodního zákoníku - o cizopasné reklamě
11.1
Kdo si přivlastňuje cizí goodwill
11.2
Opěrná srovnávací reklama
11.3
Parazitování na proslulosti umělců a sportovců
11.4
O právech nebožtíků
11.5
O vlastnictví charakteru
11.6
Odcizené slogany
12.
§ 50 obchodního zákoníku - zlehčování
12.1
O soutěžní strategii
12.2
Kdo je a kdo není soutěžitel
12.3
Srovnávací reklama
12.4
Přípustné srovnávání
13.
§ 44 obchodního zákoníku - základní ustanovení
13.1
Obtěžování spotřebitelů
13.2
Zneužívání lidských citů
13.3
Naděje na výhru
13.4
Efekt "volavky"
13.5
Zneužití cizí autority
14.
Závěrečné rady
15.
Marketingová komunikace na internetu
15.1
Jaké změny nás v budoucnosti čekají
15.2
Charakteristika uživatelů Internetu v ČR
15.3
Nástroje marketingu na Internetu

Úryvek

"3. KOMUNIKAČNÍ PROCES

Již několikrát jsme se zmínili o tom, že propagace je forma komunikace. Komunikují mezi sebou dva nebo více subjektů, vždy však jsou obě komunikující strany, tj. subjekt vysílající a subjekt přijímající, aktivní.

3.1 Aktivita vysílajícího subjektu - komunikátora

Vysílajícím subjektem je ten, kdo něco sděluje, propaguje, inzeruje, tedy ten subjekt,
z jehož popudu je nějaké poselství zveřejňováno. Je iniciátorem komunikace a proto se mu také říká komunikátor. Můžeme jím být i my, pokud si např. u novin podáme inzerát, že prodáme staré housle. Může jím být firma, která zavádí na trh nový výrobek a o této události informuje veřejnost prostřednictvím televizní reklamy, tzv. TV spotu. A může jím být i zelinář, který křídou píše na tabuli, že dnes prodává čerstvé jahody.

V čem může být komunikátor aktivní? Bárta (1993) uvádí tento výčet aktivit komunikátora:

- v cílovém zaměření propagační činnosti - motivaci nabízejícího

- ve volbě cílových skupin

- ve volbě poselství, sdělení (Message, Botchaft)

- ve volbě propagačního média - nositele propagace

- ve způsoby ztvárnění propagačního poselství (propagačního prostředku)

- ve formě presentace - jaká bude následnost jednotlivých médií a prostředků, jaká bude jejich frekvence (častost), v jaké vysílací době, jaké bude umístění atd.

3.2 Aktivita přijímajícího subjektu - recipienta

Ten, kdo komunikátorovo poselství přijímá je přijímacím subjektem nebo též recipientem. Samozřejmě v komunikaci je aktivním i recipient a jeho aktivity můžeme spatřovat:

- v motivaci recipienta (v jeho potřebách, postojích, zájmových orientacích)

- ve volbě médií, času, frekvenci a formě, v níž je ochoten se vystavit působení médií

- v intenzitě sledování a selekci informací

- ve způsobu zakódování informací v paměti a v motivačních strukturách

- ve způsobu využití v rozhodovacích procesech

- ve způsobu využití v interpersonální komunikaci, verbální i nonverbální

Aby byla komunikace mezi oběma subjekty efektivní, musejí spolu korespondovat aktivity obou. To znamená, že zde musí být oboustranné pochopení: komunikátor musí znát, co chce recipient slyšet a recipient musí být ochoten komunikátora vyslechnout. Nedojde-li ke korespondenci obou aktivit, komunikace se neuskuteční nebo je málo účinná. Bylo by asi málo efektivní, kdybychom v roli komunikátora nechali vyrobit propagační brožury
k podpoře prodeje určitého typu televizoru, určené cílové skupině nevidomých, i když by tyto brožury byly zhotoveny Brielovým písmem."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6844
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse