Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Psychologie a sociální psychologie

Psychologie a sociální psychologieKategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledné zápisky z přednášek se věnují vybraným základním tématům psychologie a sociální psychologie.

Obsah

1.
Historie
2.
Počátky samostatné psychologie 1. poloviny 19. století
3.
Psychické procesy
4.
Psychické vlastnosti
5.
Psychické stavy
6.
Normalita a abnormalita osobnosti
7.
Celkové (souhrnné) onemocnění psychiky člověka
8.
Sociální psychologie
8.1.
Skupina
8.2.
Socializace
8.3.
Dav
8.4.
Sociální percepce
8.5.
Motivace
8.6.
Frustrace
8.7.
Stres, deprivace
8.8.
Postoje
8.9.
Konformita, předsudky, stereotypy
8.10.
Tvořivost
8.11.
Aplikace sociální psychologie

Úryvek

"Historie
1. Aristoteles
• 4. st. anté
• poprvé použil termín „zoon politikon“ – tvor společenský
• zajímal se o duševno
• vypracoval teorii o duši
- duše vegetativní (spol. pro všechny organismy)
- duše smyslová (pouze u živočichů, ne u rostlin
- duše rozumová (pouze u člověka)
• neztotožňoval duši s vědomím

2. René Descartes
• přelom 17. století. Francouzský filosof
• tělo a duši postavil do protikladu – dualismus
• tělo se rozkládá v prostoru, podléhá fyzickým zákonům
• duši postavil mimo prostor
• duši ztotožnil s vědomím (zvířata nemají duši)
• děje fyzické a psychické se nestýkají

3. Mechaničtí materialisté
• neuznávali duši
• lidské tělo funguje jako stroj, vědomí a myšlení je funkcí mozku

4. Angličtí empiristé
• J. Locke
• základem poznání je zkušenost (empirie)
• duše novorozence je vosková deska, kam se během života vtiskují zkušenosti (podle Locka – tabula ráza)
• nic není v intelektu, co před tím nebylo ve smyslech

Počátky samostatné psychologie 1. poloviny 19. století
• vyčlenila se
• věda o člověku, o duši
• psychologie čerpala především z:
- fyziky
 reakční čas – doba, která uplyne od okamžiku působení podmětu a reakcí na něj – tzv. osobní rovnice člověka
 reakční čas souvisí s absolutním počitkovým prahem (měření počitků) = min. intenzita fyzikálního podnětu, která je nutná k tomu, abychom ho vnímali. Je to fiktivní hodnota, od které ho odvíjí vnímání podmětu
 rozdílový počitkový práh – rozdíl mezi dvěma intenzitami podmětu, které člověk stačí postihnout jako odlišné. Je to konstantní hodnota (s výjimkou hmatu)
 receptury – nervová zakončení daného smyslu
- biologie
 Darwinova evoluční teorie – živočišné druhy se vyvíjeli, jak se přizpůsobovali přírodním zákonům – přirozený výběr
 Fylogenese – historický vývoj člověka jako druhu
 Ontogenese – vývoj jedince od narození do konce života
 Adaptace – člověk se přizpůsobuje prostředí
 Asimilace – naopak
 Galton – lékař, Darwinův synovec
• vliv dědičnosti na psychiku člověka, čili jaké jsou vlivy dědičnosti a jaké jsou vlivy prostředí
• pokusy na jednovaječných dvojčatech
• enviromentalismus – vliv prostředí
• jediné, co máme dědičné, jsou vlohy (dispozice) a temperament
• vlohy: kombinace : nadání
vyšší kombinace : talent
nejvyšší kombinace : genialita
- fyziologie
 vyšší nervové činnosti
 I. P. Pavlov
• zakladatel reflexivní teorie
• objevitel podmíněného reflexu
• nepodmíněné reflexy = reflexy vrozené
• pokusy se psy – slinění jako nepodmíněný reflex, potrava jako nepodmíněný reflex je dočasně propojena s světlem jako s podmíněným reflexem
• dočasným propojením podmíněného a nepodmíněného reflexu vede k tomu, že později stačí pouze podmíněný podmět
• podmíněný reflex – je naučený, dočasný, není životně důležitý, na jeho principu je založeno mnoho věcí
• od 1. poloviny 19. století se psychologie značně rozvinula v psychologické vědy
• základní
- obecná psychologie
- vývojová (ontogenetická) psychologie
- sociální psychologie
- psychopatologie
- srovnávací psychologie
• aplikované
- psychologie umění
- sportu
- dopravní
- obchodu
- vojenská
- soudní
- vězeňská
- lékařská
- atd."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5200a69d3bb0c.zip (38 kB)
Nezabalený formát:
Psychologie_socialni_psychologie.doc (156 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse