Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Psychologie: otázky a odpovědi

Psychologie: otázky a odpovědiKategorie: Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručné odpovědi na otázky z rozličných oblastí psychologie.

Obsah

1.
Úvod do psychologie, historie psychologie
1.1.
Co je předmětem psychologie?
1.2.
Vyjmenujte představitele začínající vědecké psychologie, popište jejich přínos
1.3.
Co bylo předmětem zkoumání v počátcích vědecké psychologie?
1.4.
Co bylo předmětem zkoumání nativismu, empirismu?
1.5.
Čím se zabývá asocianismus a co je jeho přínosem pro současnou psychologii?
1.6.
Čím se zabývá tvarová psychologie a co je jejím přínosem pro současnou psychologii?
1.7.
Co bylo předmětem zkoumání behaviorismu?
1.8.
Co je podstatou psychoanalytického přístupu?
1.9.
Jaké jsou současné psychologické přístupy a co je jejich obsahem?
2.
Biologická psychologie
2.1.
Co je obsahem fylogenetického vývoje?
2.2.
Co je obsahem ontogenetického vývoje?
2.3.
Čím se zabývá evoluční psychologie?
2.4.
Popište základní části lidského mozku a jejich funkce
2.5.
Popište nervovou buňku a funkce jejích částí
2.6.
Popište činnost autonomního nervového systému
2.7.
Vysvětlete vliv genetiky na chování
3.
Emoce
3.1.
Jaké základní stránky mají emoce?
3.2.
Čím je určována emocionální reakce?
3.3.
Která část mozku má rozhodující roli v řízení emocí?
3.4.
Jaké fyziologické změny jsou součástí emocí?
3.5.
Jak spolu souvisí výraz a emoce?
3.6.
Jak pojímá emoce behaviorismus?
3.7.
Jak probíhá a vzniká emoce?
3.8.
Popište třídění emocí podle rychlosti vzniku, intenzity a délky trvání
4.
Poznávací procesy – vnímání
4.1.
Jaké jsou základní jednotky vnímání?
4.2.
Čím je dána citlivost smyslových orgánů - co to je dolní absolutní, horní absolutní a diferenciační práh vnímání?
4.3.
Popiš vjemy zprostředkovávané exteroreceptory
4.4.
Popiš vjemy zprostředkovávané interoreceptory
4.5.
Jaké jsou základní prostorové charakteristiky vnímání?
4.6.
Co patří do propriorecepce, nocicepce a jaké plní funkce?
5.
Pozornost, diagnostika pozornosti
5.1.
Definujte pozornost
5.2.
Popište rozdíly mezi řízenými a automatickými procesy
5.3.
Jaký je rozdíl mezi habituací a senzorickou adaptací?
5.4.
Popište hlavní funkce pozornosti, uveďte příklady
6.
Diagnostika osobnosti
6.1.
Definujte osobnost
6.2.
Co tvoří strukturu osobnosti?
6.3.
Jaké metody používáme k diagnostice osobnosti?
6.4.
Definujte temperament. Jaké temperamentové rysy navrhuje Eysenck?
6.5.
Co to je rys osobnosti?
6.6.
Co to je projektivní metoda? Vysvětlete psychologický princip projekce
6.7.
Uveďte alespoň dva příklady projektivních metod

Úryvek

"1. Co je předmětem psychologie?
Psychologie se zabývá zkoumáním duševních procesů.
Duševní procesy se projevují v prožívání individua a následně v jeho somatických reakcích a chování.

2. Vyjmenujte představitele začínající vědecké psychologie, popište jejich přínos.
Filosofové starého Řecka
Sókrates (469 – 399 př.n.l.)
Sókrates je představitelem Aténské filosofie. Cíl svého myšlení spatřoval v odhalování podstaty cností. Byl přesvědčen, že je možno poznat dobro, krásné i mravní hodnoty. Trávil svůj čas v Agoře kde vedl dialogy se svými žáky. Věřil, že rozpravou – dialogem, pomocí argumentů a protiargumentů, lze nalézt shodu, pravdivost. Motem jeho myšlení bylo poznání sebe sama, hledání pravdy zkoumáním vlastního nitra jako základu poznání.
Platón (427 – 347 př.n.l.)
Platón vytvořil učení o ideách, které umístil mimo tento svět. Nedokonalost našich smyslů neumožňuje plné poznání, pouze zprostředkovává nedokonalý obraz světa idejí. Duši, mysl, umístil do mozku.
Aristoteles (384 – 322 př.n.l.)
Aristoteles je nejznámější Platónův žák. Vypracoval filosofický systém který obsáhl celé řecké vědění a má analyticko-syntetický řád. Duše je pro Aristotela životním principem oživujícím tělo, Je zároveň jeho dovršením, uskutečněním. Ideje proto umístil do věcí samých. Rozumová duše „Nůs“ je na těle nezávislá, nesmrtelná, pochází od boha a z živé přírody ji má pouze člověk.
Hippokrates ( 460 př.n.l. )
Položil základy biologického a fyziologického přístupu při sledování psychických dějů. Mozku přiznává určité duševní a smyslové výkony. Mozek je orgánem rozumu. Určil čtyři druhy dynamiky osobnosti člověka (temperament) - platné doposud.
Křesťanství
Augustin Aurelius (354-430)
Je jedním ze zakladatelů křesťanské filosofie. Vytvořil náboženský systém na jehož vrcholu stojí Bůh, nejvyšší princip, zdroj pravdy, dobra a krásy. Tento systém se stal východiskem středověké filosofie a teologie.

3. Co bylo předmětem zkoumání v počátcích vědecké psychologie?
Psychologie se od svých počátků zabývala propojením prožívání a chování. Protože prožívání je i současnými metodami obtížně uchopitelné, rozvíjelo se poznání zkoumáním vnějšího chování a jeho pozorovatelných změn. Tento přístup má doposud dominantní vliv na vědecké zkoumání.
U zrodu psychologie stáli lékaři zabývající se fyziologií, zejména neurologií. Už v polovině 18. století se fyziologii podařilo odlišit nervy senzorické (vedou vzruch z receptoru do mozkových center) a motorické (vedou informaci o formě reakce z CNS k výkonným orgánům).
Wilhelm Wundt (1832-1920)
Počátky psychologie jsou obvykle datovány rokem 1879, kdy Wilhelm Wundt založil první psychologickou laboratoř na universitě v Lipsku, v Německu. Výzkum se zaměřil především na smyslové vnímání. Dále se laboratoř zabývala pamětí, pozorností a emocemi. Wundt používal jako první ke zkoumání experiment.
4. Co bylo předmětem zkoumání nativismu, empirismu?
Nativismus x empirismus
Nativisté a empiristé řešili otázku, zda jsou lidské schopnosti vrozené, nebo získané zkušeností.
Natavismus předpokládal, v souhlasu se současnou filosofií, že člověk přichází na svět s vrozenou základnou vědomostí a chápáním reality. Člověk může pochopit dění ve světě bude-li ho zkoumat podrobným logickým postupem myšlení. Nativistický náhled byl podpořen filosofií Decarta.( vnímal svět jako paralelní existence duše a těla bez vzájemných vazeb)"

Poznámka

Součástí práce jsou obrázky a tabulka o rozsahu cca 0,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51e7e9276c6b0.zip (115 kB)
Nezabalený formát:
Psychologie_otazky_odpovedi.doc (174 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse