Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Psychologie - tematické okruhy pro SZZk

Psychologie - tematické okruhy pro SZZk

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Jedná se o vypracované okruhy na státní zkoušku v učitelském studiu pro 2. stupeň základní školy a školy střední Univerzity v Hradci Králové. Text obsáhle informuje o pojetí předmětu psychologie a biologických základech psychiky. Podává přehled soudobých psychologických směrů, charakteristiku poznávacích procesů a strukturu psychického vývoje jedince. Dále se zabývá nejen typologiemi osobnosti, socializací, učením, syndromem lehkých mozkových dysfunkcí, ale také psychologií morálky, mezilidskou komunikací, sociální percepcí, i psychologií rodiny a psychohygienou pedagogické profese.

Obsah

1.
Pojetí předmětu psychologie. Psychologické vědy, jejich úkoly a význam
2.
Biologické základy psychiky. Funkce nervového a endokrinního systému při integraci a řízení chování.
3.
Sociální determinace psychiky. Pojetí sociálního prostředí.
4.
Výklad základních psychologických pojmů. Psychika, vědomí, nevědomí, prožívání a chování.
5.
Přehled soudobých psychologických směrů.
6.
Charakteristika, struktura, vývoj a poruchy poznávacích procesů.
7.
Myšlení a řeč. Charakteristika, druhy, formy a poruchy myšlení.
8.
Emoce, charakteristika, struktura a vývoj emocí. Deprivace. Úzkost, strach a tréma, jejich prevence a zvládání.
9.
Obecné pojetí motivace. Proces motivace a motivační dispozice. Potřeby (Maslowovo pojetí).
10.
Pojetí psychického vývoje. Problém determinace, činitelé a mechanismy.
11.
Vývoj jedince v raném dětství a jeho význam pro utváření osobnosti.
12.
Vývoj v mladším školním věku a prepubertě. Problematika školní zralosti a zahájení školní docházky.
13.
Komplexní psychologická charakteristika puberty. Vývoj psychických procesů, sociálních vztahů a činností.
14.
Adolescence. Vývojové změny v adolescenci ve světle novějších empirických výzkumů.
15.
Psychologické pojetí osobnosti. Přehled základních koncepcí osobnosti.
16.
Dispozice, schopnosti, dovednosti a jejich utváření a rozvíjení.
17.
Vývoj a utváření osobnosti. Dědičnost, prostředí a osobnost, zrání a učení.
18.
Typologie osobnosti, různá pojetí pojmu typ. Konstituční typologie osobnosti.
19.
Utváření osobnosti v náročných životních situacích. Pojetí a druhy, techniky vyrovnávání se, coping.
20.
Malá sociální skupina a její význam pro vývoj jedince.
21.
Socializace, její definice a fáze, základní formy sociálního učení.
22.
Postoje a jejich formování. Podstata a struktura postojů.
23.
Psychologická analýza procesu učení. Učení vhledem. Podmínky efektivního učení.
24.
Specificky lidské druhy učení. Senzomotorické učení. Transfer a interference.
25.
Psychologie vedení žáků a třídy.
26.
Psychologická problematika školní úspěšnosti a neúspěšnosti.
27.
Pedagogicko-psychologická diagnostika žáků. Postup při poznávání a hodnocení žáka.
28.
Psychologie kontroly, hodnocení a zkoušení. Základní pojmy.
29.
Syndrom lehkých mozkových dysfunkcí (LDM). Příčiny, příznaky.
30.
Poruchy chování se sociálním základem. Klasifikace z hlediska společenské závažnosti, intenzity, frekvence výskytu, věku, příčiny vzniku.
31.
Neurotické poruchy dětí a mladistvých. Obecná charakteristika neurózy.
32.
Psychologie morálky. Piagetova a Kohlbergova teorie morálního vývoje.
33.
Kultura ze sociálně psychologického hlediska.
34.
Mezilidská komunikace ze sociálně psychologického hlediska. Působení komunikace na osobnost.
35.
Sociální opora, její složky.
36.
Normy, jejich vznik, typy a působení.
37.
Klima třídy a školy a jeho prvky. Specifika klimatu podle věku žáků.
38.
Sociální percepce (poznání, vnímání druhých osob, implicitní teorie osobnosti).
39.
Já a osobnost, vznik a vývoj já, sebehodnocení, sebeúcta.
40.
Inteligence, inkrementální inteligence, struktura, faktory, zjišťování inteligence, emoční inteligence.
41.
Psychologické aspekty talentu, nadání a tvořivosti. Základní principy jejich rozvíjení ve školním prostředí.
42.
Veřejné mínění (tvorba, vlastnosti, vliv, media, proměnné).
43.
Prosociální chování a jeho charakteristika. Prosociálnost a altruismus.
44.
Psychologie rodiny, její charakteristika jako sociální skupiny, změny rodičovských a partnerských rolí.
45.
Psychohygiena pedagogické profese, psychiku ohrožující rizikové faktory, syndrom vyhoření.

Úryvek

"Sociální determinace psychiky
Lidská psychika má sociální (společenský, lidský) charakter. Sociální determinace psychiky znamená, že:
a) bez lidské společnosti, bez lidských výtvorů a vlivů nemůže vzniknout lidská psychika (př. sociální extrémní izolace – vlčí děti – neuměly mluvit, abstraktně myslet, běhaly po čtyřech, v noci viděly lépe než ve dne). Přirozeným prostředím člověka je tedy prostředí s lidmi, kulturní prostředí.
b) Prožívání a chování člověka závisí na sociálním prostředí, ve kterém žije. Bez znalosti sociálního prostředí, ve kterém člověk žije a vyrůstal ho není možné dobře poznat.

Úroveň rozvoje a kvalita psychiky závisí hlavně na množství a kvalitě sociálních vlivů, které je formovaly. Psychika má i sexuální ráz – odlišnost psychiky žen a mužů, tzv. terciální pohlavní znaky.

Člověk jako jediný živočich tvoří jednotu nejen s přírodním prostředím, ale i s prostředím společenským, které formuje jeho rysy lidské psychiky a duševní život a tím se odlišuje od zvířat. Sociální prostředí představuje lidi té samé společenské normy, jimiž se jedinci v daném prostředí řídí, a výtvory lidské kultury a civilizace.

Sociální prostředí tvoří
- samotní lidé
- společenské normy – jimi se jednotlivci v daném prostředí řídí = pravidlo chování platné v dané společnosti
- výtvory lidské kultury – věda, literatura
Člověk se v průběhu života dostává do kontaktu s ostatními lidmi – do vzájemné interakce

Základní typy sociální interakce
a) vztahy jedinec – jedinec – matka – dítě, učitel – žák, mají základní význam pro jedince, mají speciální citové zabarvení a jsou proto nejintenzivnější. Nejprvotnějším je vztah mezi dítětem a matkou, neboť matka je prvním člověkem se kterým dítě vytvoří vazbu.
b) vztahy jedinec – společenské skupiny – jedinec je členem různých společenských skupin: - mikrostruktury – malé skupiny – rodina, sportovní kolektiv, školní třída
- makrostruktury – velké skupiny – národ
Z každé příslušnosti ve společenské skupině vyplývá řada práv a povinností. Skupina se podílí na formování chování jednotlivce a tak dochází k procesu socializace – začleňování člena do společnosti.
c) vztahy společenské skupiny – jedinec – vyjadřují místo jednotlivce ve společenské skupině (podřízený – nadřízený, žák – učitel, dělník – mistr). Každý jedinec má ve společenské skupině své místo – roli. Ta má dlouhodobý ráz (U – Ž) nebo je to role krátká – specifická (role cestujícího, nakupujícího). Každá společenská skupina má určité cíle a každý jedinec své místo. Společenská role = status – schéma potřeb a cílů, postojů, hodnot a činností.
d) vztahy společenské skupiny – společenské skupiny – Sociální determinaci lidské psychiky určují společenské normy, na kterých se v průběhu vývoje „dohodla“ společnost. Upravují vzájemné vztahy lidí v daném společenském prostředí. Kdo normy nerespektuje, je potrestán.

Společenské normy jsou zakotveny ve
1. společenských zvycích, obyčejích – vymezují to, co se v dané společnosti sluší a co se nesluší (jak se chovat při jídle, na zábavě, ke starším)
2. mravních obyčejích – spjaté s morálkou, vymezují to, co je v dané společnosti morální a co je nemorální (povinnosti rodičů vůči dětem a naopak). Nedodržování vede k pohoršení, odporu veřejnosti."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 165,5 stran. Práce obsahuje tabulky a schémata.
Text otázky 15 je shodný s otázkou 18.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů: zzk.wz.cz/em.doc;
http://rodina-deti.doktorka.cz/psychicka-deprivace-deti/; zzk.wz.cz/akmotvl.doc; http://referaty.superstudent.cz/materialy/detske-hry; zzk.wz.cz/vyvppf.doc; http://www.ped.muni.cz/wpsy/old/stud_materialy/koh_zpus.htm; http://pdf.uhk.cz/uppe/old/KSMATERIALY/indzvl.htm.
Okruhy na Státní zkoušku v učitelském studiu pro 2. stupeň základní školy a školy střední. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18667
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse