Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Psychologie výchovy a vyučování

Psychologie výchovy a vyučování


Kategorie: Pedagogika, Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text obsahuje vymezení psychologie výchovy a vyučování. Vypisuje oblasti, ve kterých pomáhá psychologie výchovy, i co to znamená pro učitele. Definuje pojem výchova a výchovné působení. Informuje o elementárních výchovných prostředcích. Charakterizuje vyučování a činitele působící na něj. V závěru uvádí, na co psychologie orientuje učitele.

Obsah

1.
Úvod
2.
Psychologie může v praxi pomáhat všude tam, kde potřebujeme
3.
Pro učitele to znamená
4.
Termín výchova
5.
Výchovné působení
6.
Elementární výchovné prostředky
7.
Vyučování
8.
Činitelé působící ve vyučování
9.
Na co psychologie orientuje učitele

Úryvek

"Psychologie má dlouholetou tradici zejména ve výchovné praxi, a to při poznávání žáků, rozpracovávání metod účinného učení, vyučování a výchovy, rozboru příčin neprospěchu a jejich překonávání, při řešení obtížnějších výchovných případů.

Psychologie může v praxi pomáhat všude tam, kde potřebujeme:
1. poznávat lidi a předvídat, jak se budou chovat
2. působit na lidi
3. uspořádat podmínky, ve kterých lidé žijí
4. lépe poznat sama sebe a využít toho k lepšímu způsobu učení a práce

Pro učitele to znamená:
1. lépe poznávat své žáky
2. lépe s nimi komunikovat a působit na ně, pomáhat jim k lepším výsledkům v učení a k vývoji zralé osobnosti
3. umět zhodnotit podmínky, ve kterých se žáci učí a žijí, vystihnout podmínky příznivé a nepříznivé, navrhnout jejich změny
4. získávat poznatky a metody lepšího sebepoznání a autoregulace

Termín výchova zdůrazňuje ve vývoji dítěte moment záměrného působení v souladu s určitým výchovným cílem, užití určitých výchovných prostředků a metod (jako je vysvětlování, přesvědčování, odměny a tresty aj.). Tradičně se potom výchovou rozumí vzájemné působení vychovatele na vychovávaného. Nově je však chápána jako vzájemné působení mezi nimi a klade důraz na aktivitu dítěte i jeho sebevýchovu.

Výchovné působení je jen jednou součástí vzájemného působení ve velmi složitém systému, v němž:
- učitel působí na dítě
- dítě působí na učitele (tím, jak plní nebo neplní požadavky; jestli se chová ukázněně, přívětivě, kooperativně, s úsměvem – nebo neukázněně, agresivně, vyzývavě apod.)
- na dítě působí rodiče, další učitelé, kamarádi, ale také filmy, televizní pořady, četba aj.
- dítě přijímá nebo odmítá výchovné působení podle svých dosavadních zkušeností, postojů, návyků…
- dítě také sleduje své vlastní cíle, což může podporovat výchovné cíle, ale také je to může brzdit

Při výchovném působení se snažíme mít na zřeteli pokud možno všechny tyto působící skutečnosti, což umožňuje, aby výchova byla efektivnější."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b4a36cc7aec1.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Psychologie_vychovy_a_vyucovani.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse