Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Psychologie- vývoj a směry

Psychologie- vývoj a směry

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá psychologií. Nejprve popisuje co to je psychologie, vývoj psychologie a poté směry psychologie i se systémem psychologických oborů.

Obsah

1.
Psychologie- základní pojmy
2.
Vývoj psychologie
3.
Směry psychologie
4.
Systém psychologických oborů

Úryvek

"PSYCHOLOGIE
– ZÁKLADNÍ POJMY
Psychologie je spoleãenská vûda zab˘vající se lidsk
˘m chováním a proÏíváním. Zkoumá du‰evní jevy
(psychiku), jak pÛsobí v Ïivotû ãlovûka, jak se v prÛbûhu
jeho Ïivota utváfiejí a vyvíjejí.
Psychika zahrnuje proÏívání, zabezpeãuje ãlovûku orientaci
v prostoru a ãase a ovlivÀuje regulaci jeho
chování a jednání.
Chování je ve‰kerá ãinnost ãlovûka - fyzická, fyziologická
a psychická - kterou ãlovûk projevuje navenek.
Hlavní projevy lidského chování jsou jednání,
fieã a v˘raz.
ProÏívání jsou vnitfiní záÏitky, které vznikají pfii psychické
ãinnosti a ãlovûk si je sám v rámci svého du-
‰evního Ïivota uvûdomuje. V proÏívání ãlovûk odráÏí
vnûj‰í svût. Odli‰uje v nûm sebe, uvûdomuje si v
nûm své postavení v ãase, svÛj Ïivotní ãas a své postavení
ve spoleãnosti. ProÏívání je mnohem bohat-
‰í neÏ vnûj‰í chování a druh˘mi lidmi ho nelze pozorovat.
U proÏívání rozli‰ujeme tfii stránky:
• poznávací stránka - pfiijímání podnûtÛ smysly a jejich
zpracování
• citová stránka - to, co poznáváme nebo dûláme, je
nám libé ãi nelibé
• snahová stránka - nûco chceme, jednáme, dosahujeme
cílÛ
Mezi úkoly psychologie patfií poznávání lidí (jejich
du‰evních vlastností), pÛsobení na lidi (v˘chova, léãení,
vedení lidí), uspofiádání vûcí a podmínek, v nichÏ
lidé Ïijí (konstrukce strojÛ, nástrojÛ, pracovního
prostfiedí, bytu...).
V¯VOJ PSYCHOLOGIE
P¤EDVùDECKÉ OBDOBÍ
V antice se v rámci fiecké kultury dostávalo do popfiedí
také téma du‰e = psyché (PLATÓN, ARISTOTELES):
• oÏivující princip - v tûle, tûlo, dech, pfievtûlování, oãi‰
Èování
• podstata bytosti - dává lidskému Ïivotu smysl; nutnost
péãe o du‰i; Ïít v dobru a pravdû; zlo, leÏ - Ïivot
pozb˘vá smysl
Ve stfiedovûku je du‰e spjata s náboÏenstvím.
AUGUSTINUS AURELIUS se zam˘‰lí nad ãlovûkem,
cíl teologie vidí v poznání du‰e a Boha.
TOMÁ· AKVINSK¯ zdÛrazÀuje vedle víry i rozumové
chápání.
Druh˘m pojmem je vûdomí.
RENÉ DESCARTES (17. st.) pojem du‰e doplÀuje vûdomím.
Zkoumá vûdomé my‰lenkové procesy. „Cogito,
ergo sum.“ - „Myslím, tedy jsem.“
JOHN LOCKE definuje elementy vûdomí.
LEIBNIZ zahrnuje do psychiky nevûdomí (podvûdomí
= v‰echny du‰. obsahy, které jsou v daném okamÏiku
mimo vûdomí jedince).
VùDECKÉ OBDOBÍ
Poãátky vûdecké psychologie spadají do druhé poloviny
19. století, kdy byla zaloÏena na univerzitû v Lipsku
první psychologická laboratofi.
SMùRY PSYCHOLOGIE
1. EXPERIMENTÁLNÍ PSYCHOLOGIE
Za zakladatele je povaÏován Nûmec W. WUNDT
(1832-1920), kter˘ v r. 1879 zaloÏil v Lipsku první
psychologickou experimentální laboratofi. Pfiedmûtem
psychologie byla pro nûj bezprostfiední zku‰enost,
kterou lze analyzovat na psychologické elementy
a urãovat spojení mezi nimi. Studoval vztah
mezi dráÏdûním smyslov˘ch orgánÛ fyzikálními podnûty
a zku‰eností (pocity, proÏitky), která následovala.
UÏívá metody experimentu.
E. H. WEBER (1795-1878) a G. T. FECHNER (1801-
1887) byli dal‰ími nûmeck˘mi psychology, ktefií se
snaÏili o experimentování v psychologii, inspirováni
fyzikou a fyziologií, je‰tû pfied WUNDTEM.
Velk˘m experimentátorem v oblasti pamûti byl nûmeck
˘ psycholog H. EBBINGHAUSE (1850-1909). Známá
je jeho kfiivka zapomínání.
2. BEHAVIORÁLNÍ (ANGL. BEHAVIOUR = CHOVÁNÍ)
Tento smûr vznikl v USA a zakladatelem byl J. B.
WATSON (1878-1958). pfiedmûtem psychologie je
podle tohoto smûru vnûj‰í projev lidského ãlovûka. V
poãátcích byl kladen dÛraz na tzv. S - R schéma (stimul,
podnût - response, reakce). Chování bylo vysvûtlováno
jako sled nauãen˘ch odpovûdí, které
jsou viditelné a zkoumání pfiístupné. Behavioristé
povaÏovali proÏívání za nepfiístupné (naz˘vali jej
ãernou schránkou).
E. CH. TOLMAN (1886-1959), B. F. SKINNER (1904-
1989) a dal‰í ameriãtí psychologové pfiipustili, Ïe
mezi S a R pÛsobí tzv. intervenující promûnné (pudy,
dûdiãnost, minulá zku‰enost, kognitivní mapy).
Rusk˘ fyziolog I. P. PAVLOV (1849-1936) byl hlavním
pfiedstavitelem reflexologie a reaktologie a sv˘mi
pracemi v˘znamnû ovlivnil behavioristick˘ smûr.
Behavioristé také znaãnû experimentovali se zvífiaty a
zab˘vali se psychologií uãení.
3. TVAROVÁ PSYCHOLOGIE
Také se jí fiíká gestaltismus (nûm. Gestalt = tvar). Klade
dÛraz na v˘chozí charakteristiku lidské psychiky
jako celku. Celek funkãnû i v˘vojovû dominuje (celek
je víc neÏ soubor ãástí).
Gestaltismus dosáhl svého vrcholu ve dvacát˘ch a tfiicát
˘ch letech 20. stol. Vychází ze studia vnímání a
dokazuje, Ïe du‰evní procesy je tfieba chápat jako
celky.
V˘znamn˘mi pfiedstaviteli jsou W. KÖHLER (1887-
1967) a K. LEWIN (1890-1947).
4. KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE
âásteãnû navazuje na v˘‰e uvedené smûry. Vykládá
poznávací procesy jako procesy zpracovávající informace.
Pracuje s modelováním psychick˘ch procesÛ
vãetnû pamûti."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29221
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse