Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Psychologie, vývojová psychologie, psychologie práce a řízení

Psychologie, vývojová psychologie, psychologie práce a řízeníKategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z psychologie sestávají ze tří částí. První část představuje psychologii jako vědu a seznamuje s některými jejími směry a vybranými oblastmi psychologie osobnosti a obecné psychologie. Druhá část sleduje vývoj člověka od prenatálního období po stáří a poslední část patří psychologii práce a řízení.

Obsah

1.
Psychologie
1.1.
Předmět a metody psychologie
1.2.
Biologická a sociální determinace vývoje osobnosti
1.3.
Pozornost – poruchy pozornosti
1.4.
Teorie osobnosti
1.5.
Temperament
1.6.
Charakter
1.7.
Hlubinná psychologie
1.8.
Behaviorismus
1.9.
Tvarová a humanistická psychologie
1.10.
Emoce, temperament
2.
Vývojová psychologie
2.1.
Prenatální období ve vývoji člověka
2.2.
Starší batole
2.3.
Předškolní věk
2.4.
Mladší školní věk
2.5.
Střední školní věk
2.6.
Adolescence
2.7.
Časná a střední dospělost
2.8.
Pozdní dospělost
2.9.
Rané stáří
2.10.
Pokročilé stáří
3.
Psychologie práce a řízení
3.1.
Práce
3.2.
Základní determinanty výkonného člověka
3.3.
Výkon
3.4.
Psychologie řízení

Úryvek

"1. Předmět a metody psychologie
Předmět
Psychologie je věda, která studuje lidské chování, duševní procesy a tělesné prožívání, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí. Psychologii od počátku provází spor o její přírodovědnou anebo duchovědnou podstatu.
Metody
Pozorování:
introspekce (zaměřené na sebe) - Tuto metodu používají hlavně humanisté a kognitivisté; představitelé behaviorismu ji naopak zcela odmítají.
extraspekce(zaměřené na okolí) - Jedním možným dělením je rozlišení nezúčastněného pozorování (badatel je mimo pozorovanou skupinu) a pozorování zúčastněného (badatel funguje jako člen skupiny - např. výzkumy mezi vězni). Dále se rozeznává pozorování zjevné a skryté (podle toho, jak badatel ne/narušuje průběh děje).
Experiment
Za nejcennější metodu je považován experiment, jelikož umožňuje nalezení příčin sledovaných jevů. Experiment lze uspořádat v laboratorních podmínkách, nebo v přirozeném prostředí. Podle množství proměnných se rozlišuje experiment jednoduchý a multivariační.
Kazuistika
slouží k zkoumání jedinečných případů, údaje se získávají zpravidla rekonstrukcí životopisu
Dotazník
výhoda lze postihnout velké množství tázaných osob, je do určité míry objektivní
nevýhoda nedává prostor postihnout individualitu
Metoda sémantického diferenciálu
slouží k zkoumání významu a srovnání určitých objektů
Obsahová analýza
zkoumá témata vyskytující se ve sdělovacích prostředcích, uměleckých dílech aj.
Sociometrie
se zaměřuje na zkoumání vztahů mezi členy malých skupin

2) Biologická a sociální determinace vývoje osobnosti
Biologická determinace:
- člověk je bytostí biologickou (jeho fyziologické potřeby a fce)
- biologické determinanty: 1.evolučně preformované programy chování (tvořeny reflexy, instinkty); u čl. se také uchovávají tzv.: instinktivní tendence (agrese, obrana osob.teritoria)-ty vyvolávány uvolňovacími schématy (typické je „schéma sexuálního partnera“= „sex-appeal“)
2.dědičnost (přenos vlastností z jedné generace na druhou); nositeli dědičnosti jsou geny- součástí pohl.buněk, v nich zakódovaná dědičná info; genotyp-soubor předaných genů (barva vlasů, očí, stavba těla, CNS,…); dědičností výrazně ovlivněn temperament
- genetický základ individua – vrozené vlastnosti
- kořeny osobnosti – rysy osobnosti, které jsou podstatně založeny geneticky, jsou málo ovliv. zkušenostmi

Sociokulturní determinace:
- svět kultury-primární vliv kultury zprostředkovává rodina
(orientace ve světě symbolů, předmětů, společ.zvyklostí, hodnot, kulturních návyků chování, sebeobsluhy, hygieny)
- socializace – v podstatě proces sociálního učení, které se odehrává v soc. situacích
- bazální osobnost-psych.základ konkrétní situace a s ní spojené emoce (bazální jistota či úzkost)
- výchova dítěte rodiči-1.projevovaná láska-neláska
2.míra kontroly dítěte + tresty"

Poznámka

Práce obsahuje grafy a další ilustrace.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5200f835bed5d.zip (88 kB)
Nezabalený formát:
Psychologie_vyvojova_psychologie_psychologie_prace_rizeni.doc (256 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse