Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Public relation - otázky k absolutoriu I.

Public relation - otázky k absolutoriu I.

Kategorie: Public relations

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky k absolutoriu z oboru Personální řízení – public relations. Jsou tu věci do PR, HR, psychologie, mediální práce, personalistiky a dalších oborů spadajících do PR. Obsažen jen např. zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), odpovědnost za obsah periodického tisku, reklamy a inzerce, zdroje a obsahu informací, jaká je působnost zákoníku práce nebo co je předmětem psychologie.

Obsah

1.
otázky
a) Popište nejdůležitější ustanovení tzv. tiskového zákona – např. právo na odpověď, dodatečné sdělení, evidence periodického tisku, autorizace, zveřejnění zdroje informací, odpovědnost novináře a vydavatele. Kdy byl tiskový zákon novelizován?
b) Působnost zákoníku práce
c) Objasněte předmět psychologie jako vědy, její základní pojmový aparát a funkce psychiky.
2.
otázka
a) Jak vzniká televizní reportáž – popište postup od získávání informací po odvysílání.
b) Účastníci pracovně právních vztahů.
c) Objasněte základní zákony a poučky lidské komunikace (není možné nekomunikovat, symetrický a komplementární průběh komunikace, její obsahová a vztahová rovina).
3.
otázka
a) Vyjmenujte a popište etapy ve vývoji lidské komunikace.
b) Listina základních práv a svobod, obsah, vztah k oblasti pracovního práva.
c) Charakterizujte prožívání, jeho obsahové prvky, úlohu a význam v psychice člověka.
4.otázka
a) Kdy, za jaké situace vznikala propagace, reklama a PR?
b) Zastoupení účastníků pracovně právních vztahů
c) Objasněte podstatu a proces interpersonální komunikace a v návaznosti na to analyzujte potencionální zdroje nedorozumění v průběhu rozhovoru.
5.
otázka
a) Jak má Česká televize podle zákona naplňovat službu veřejnosti? O který zákon jde? Jaký samoregulační text České televize podrobně vymezuje službu veřejnosti?
b) Právo zaměstnance na informace od zaměstnavatele.
c) Charakterizujte chování člověka, jeho základní formy, úlohu a význam v psychice člověka.
6.
otázka
a) Terminologie televizního zpravodajství – jak vypadá ideální reportáž, co má obsahovat studio a komentář?
b) Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru.
c) Objasněte podstatu, význam a zásady poskytování zpětné vazby v průběhu interpersonální komunikace a strukturu tzv. aktivního naslouchání.
7.
otázka
a) Jak teorie masové komunikace popisuje vztah médií a společnosti (funkcionalistický přístup – liberální a radikální model, média a demokracie, čtyři teorie tisku, svoboda médií, koncept veřejného zájmu).
b) Druhy pracovního poměru.
c) Stručně charakterizujte pojem osobnost a základné témata psychologie osobnosti – geneze, struktura, typologie a dynamika osobnosti.
8.
otázka
a) Marketing a jeho uplatnění ve veřejné správě a neziskových organizacích.
b) Změny pracovního poměru.
c) Charakterizujte nejčastější komunikační bariéry (např. tendence k lhostejnosti a separaci, tendence vynášet soudy, naléhat a napravovat aj.) a zásady k jejich překonání.
9.
otázka
a) Jaké jsou základní podmínky soukromého televizního vysílání v ČR? Který zákon tuto problematiku upravuje a z kterého roku je? Jaký je aktuální vývoj problematiky komerčního televizního vysílání v ČR? Který orgán dohlíží v ČR na provoz audiovizuálních médií?
b) Skončení pracovního poměru právními úkony.
c) Objasněte možné přístupy k analýze struktury sdělení (např. z hlediska jejího významu, osobnosti mluvčího, důležitosti sdělovaných informací, formy sdělení aj.) a její význam pro formulaci tiskového prohlášení.
10.
otázka
a) Jak je vystavena zpravodajská relace – vytvoř bodový scénář Událostí, Jihomoravského večerníku nebo jiné autentické zpravodajské relace s celoplošným rozsahem. Vyjmenuj alespoň 5 televizních redaktorů.
b) Skončení pracovního poměru právní událostí.
c) Objasněte možnosti a základní metody poznávání osobnosti člověka v personální praxi a problémy tohoto procesu.
11.otázka
a) Jak teorie masové komunikace popisuje vztah médií a kultury ( funkcionalistický přístup, kulturní dědictví, reprezentace, konstrukce kultury, globalizace, infotainment).
b) Dohody o pracích konaných mimo pracovní dobu.
c) Charakterizujte základní formy (prostředky) lidské komunikace a zhodnoťte jejich efektivnost a význam pro běžnou komunikační praxi.
12.
otázka
b) Pracovní doba, pružná pracovní doba, evidence pracovní doby
c) Objasněte základní motivy lidského chování, podstatu a průběh procesu motivace a zvláštnosti motivace pracovního procesu.
13.
otázka
a) Jak novináři pracují se zdroji informací, jak probíhá ověřování zdrojů informací? Jaké jsou zásady práce s agenturními zprávami? Co znamená rešeršování? Na základě jakého zákona má novinář právo na informace?
b) Dovolená na zotavenou.
c) Charakterizujte cíl a podstatu jednotlivých komunikačních dovedností (pozorování, naslouchání, empatie dotazování, dotazování, popisování a přijímání závěrů) a na jejich základě formulujte praktické rady pro běžnou komunikaci.
14.
otázka
a) Která právní norma vymezuje, a v základních rysech jak vymezuje, přístup novinářů k informacím?
b) Mateřská dovolená, rodičovská dovolená.
c) Objasněte podstatu a základní přístupy k typologii osobnosti, možnosti její aplikace v personální praxi a význam pro vnímání a hodnocení druhých lidí.
15.
otázka
b) Práce přes čas, pracovní pohotovost, noční práce
c) Objasněte základní myšlenky modelu tzv. pragmatické komunikace ( respekt k sebevědomí, potřebám k obrazům druhých a jejich motivace, kontrola obranných mechanismů, aj) a zhodnoťte možnosti jeho aplikace v práci tiskového mluvčího.
16.
otázka
a) Jaké jsou typy mediálních publik? Jak se zjišťuje čtenost tisku a sledovanost audiovizuálních médií? Co je to rating, share, reach?
b) Mzda, druhy mzdy, splatnost, srážky ze mzdy
c) Charakterizujte předmět sociální psychologie, její vztah k jiným vědám, využití v personální praxi a základní sociálně psychologická témata.
17.otázka
a) Jaké jsou zákonem vymezené orgány, které dohlížejí v ČT, ČRo a ČTK na službu veřejnosti těchto institucí? Který zákon jejich fungování reguluje? Které samoregulační normy ovlivňují práci novináře v ČR a v konkrétním médiu?
b) Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnavatele
c) Objasněte podstatu asertivity jako strategie jednání, základní asertivní dovednosti a limity jejich použití v praxi tiskového mluvčího.
18.
otázka
a) Co rozumíme pod pojmem marketingový mix a jaká je v něm úloha PR.
b) Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
c) Objasněte podstatu základních pojmů sociální psychologie (sociální styk, motivace, interakce, percepce a komunikace) a jejich vzájemný vztah.
19.
otázka
a) Co je to fonetika a fonologie?Co je rétorika?Jakým způsobem funguje hlasové ústrojí?
b) Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat
c) Objasněte podstatu teorie a metody transakční analýzy a zhodnoťte její význam pro komunikační praxi tiskového mluvčího
20.
otázka
b) Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání
c) Charakterizujte podstatu procesu sociální interakce, její základní formy a determinanty
21.otázka
a) Které samoregulační normy ovlivňují práci novináře v ČR a v konkrérním médiu?
b) Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na odložených věcech pracovníka

Úryvek

"VZNIK ZPRAVODAJSKÉ REPORTÁŽE
1. Námět
Námětem pro televizní reportáž může být v podstatě jakýkoliv jev (událost) ze života (politického, kulturního, sportovního...). Jsou ale určitá kritéria, podle kterých se hned v této fázi provede selekce mezi různorodými tématy. Jsou to především:
- schopnost obrazového zpracování (co nemůžeme obrazově uchopit, nemůžeme vysílat);
- atraktivnost tématu pro cílového diváka;
- srozumitelnost (co je příliš komplikované a potřebuje analýzu, nedostaneme do sedmdesátivteřinové reportáže).
Existují samozřejmě i jiná kritéria, ta už ale víceméně vyplývají ze zaměření dané televize a také z požadavků vedoucích pracovníků.
Náměty předkládají buď samotní reportéři, nebo je �vymyslí� jejich nadřízený. Obvykle jsou náměty na reportáže (nápady) hlavním bodem ranní (plánovací) porady v TV.
Když už tedy námět máme a víme, že půjde i obrazově uchopit, následuje fáze druhá.
2. Výroba
Televizní příspěvky (reportáže, šoty) se točí (podle technických možností) na klasickou betacamovou kameru anebo na kameru digitální. V praxi to znamená, že reportér vyrazí do terénu se štábem. (Pozn.: televizní štáb se obvykle skládá z reportéra, kameramana a technika zvukaře. Menší televize mají pouze dvoučlenný štáb; kameraman je zároveň technikem.) Na sedmdesátivteřinovou zpravodajskou reportáž natočí reportér cca 10 min tzv. hrubého materiálu (to znamená všechno, co může eventuálně při střihu příspěvku potřebovat). Po návratu z terénu následuje další (řekla bych nejdůležitější) fáze výroby reportáže- střih.
Tady už reportér musí získané informace zpracovat a připravit si tzv. synopsi. Promyslí si, co z natočeného materiálu v reportáži použije a jaké další informace bude pro vyváženost a objektivitu zprávy potřebovat (např. archívní materiály, zprávy ČTK, reakce odborníků...).
Když reportér napíše synopsi, předloží ji svému nadřízenému (obvykle je to vedoucí vydání, který odpovídá za zpravodajskou relaci). Je to možná jistý druh cenzury, ale vedoucí vydání zodpovídá i za případné chyby, a tak je v zájmu obou si ještě před samotným střihem o reportáži popovídat.
Po schválení synopse následuje technická fáze střihu, samotný střih.
Technické možnosti televizí umožňují stříhat příspěvek na klasické analogové střižně, anebo na střižně digitální (tj. na počítači). Princip je však u obou obdobný: poskládat (sestříhat) zvuky a obrázky na sebe a za sebou tak, jak mají v reportáži následovat.
Poté, co je reportáž sestříhána, projde opět cenzurou vedoucího vydání. Jestliže je bez chyb, je připravena do vysílání. V opačném případě je třeba chyby (ať obsahové nebo technické) odstranit.
Připomeňme, že každá televizní zpráva má dvě neoddělitelné složky studio a CRT. Do studia napíše reportér to nejdůležitější z reportáže. Tady platí pravidlo: lidskou řečí, tj. co nejsrozumitelněji a jednoduše, upoutat diváka. Studio musí diváka zaujmout natolik, že se na reportáž podívá.
Aby mohla být reportáž odvysílána, je potřebné, aby reportér k dokumentaci ještě vyplnil tzv. košilku (ta se spolu s kazetou odevzdá do vysílací režie). Košilka má některé náležitosti: musí na ní být napsané číslo kazety, na které je reportáž nahrána, stopáž (odkdy dokdy příspěvek trvá), první a poslední slova CRTu (reportáže), titulky se jmény lidí, kteří v reportáži mluví, a studio pro moderátora. Tím se fáze výroby reportáže uzavírá.
Pro vznik reportáže je tedy důležitých 5 kroků: dostat dobrý nápad, získat produkty, analyzovat získaná fakta, napsat článek nanečisto, opravit článek.

Zdroje: dokumenty, rozhovory, vlastní pozorování"

Poznámka

Práce hodně čerpá z intenetu - znění zákonů, povinnosti a pramovmoci jednotlivých orgánů, ale i některá další témata. Práce je doplněna o schémata.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8439
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse