Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Public relation - otázky k absolutoriu II.

Public relation - otázky k absolutoriu II.

Kategorie: Public relations

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky k absolutoriu z- obor Personální řízení – public relations, druhá část. Jsou tu věci do PR, HR, psychologie, mediální práce, personalistiky. Dále jsou zmíněny napří. informace o vlastnictví médií, základních povinnostech zaměstnanců a zaměstnavatelů, podstata sociální percepce a mnoho dalšího.

Obsah

21.
otázka
c) Objasněte základní zásady obrany proti manuipulacím a verbální agresi v průběhu interpersonální komunikace
22.
otázka
a) Jaké jsou základní typy vlastnictví médií, jaké jsou jejich charakteristiky a příklady v českém mediálním prostředí?
b) Základní povinnosti zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru
c) Charakterizujte podstatu sociální percepce, její základní složky (atributivní, expektační a afektivní, význam a místo v sociální interakci)
23.
otázka
b) Základní povinnosti zaměstnavatelů vyplývajícího z pracovního poměru
c) Objasněte podstatu procesu sociální komunikace (funkční model jednotlivých prvků komunikace), její základní formy a podmínky efektivity
24.
otázka
a) Co je to státní správa a samospráva? Které jsou justiční instituce v Brně? Vyjmenuj alespoň 5 neziskových a 5 městských organizací v Brně.
b) BOPZ – všeobecně
c) Charakterizujte podstatu, zvlášnosti a faktory procesu motivace sociálního chování a jeho základní typologii
25.
otázka
a) Jaký je vývoj na českém trhu od privatizace tisku dodnes? Vyjmenuj alespoň u pěti nejčastějších deníků kdo je jejich vlastníkem, jaký je vývoj jejich četnosti a jaká je jejich základní charakteristika a historie?
b) Předcházení škodám, prevence rizik
c) Charakterizujte základní složky mimoslovní komunikace, její význam a základní zásady interpretace jednotlivých signálů a aplikace k ovlivňování průběhu komunikace
26.
otázka
a) Jak je organizována práce členů redakce – jednotliví členové redakce a jejich úkoly při tvorbě novin či TV zpravodajské reportáže
c) Objasněte podstatu a charakterizujte sociální postoje člověka, jejich kognitivní, aktivní a konativní složku, možnosti a prostředky utváření a změny postojů
27.otázka
a) Charakterizujte základní zásady a postup při přípravě prezentace, její scénář, význam a možný způsob analýzy cílové skupiny
b) Povinnosti a práva zaměstnance v oblasti BOZP
28.
otázka
b) Pracoviště a pracovní prostředí z pohledu BOZP
c) Charakterizujte podstatu procesu socializace a jeho základní aspekty, objasněte podstatu a základní formy sociálního učení
29.
otázka
a) Jak probíhá příprava novinové strany a rozvržení jejího obsahu, kdo se na ní v redakci podílí?
b) Pracovní podmínky žen
c) Základní strategie organizace lidské řeči
30.
otázka
a) Vztah marketingu, propagace, reklamy a PR
b) Pracovní podmínky mladistvých
c) Charakterizujte podstatu sociálních skupin, objasněte jejich základní klasifikaci, vnější ( formální) a vnitřní (individuální) funkci
31.
otázka
b) Agenturní zaměstnávání
32.
otázka
a) Jak využíváme segmentace trhu a proč je důležité určení cílové skupiny při zpracování reklamní strategie
b) Skončení pracovního poměru výpovědí, zákaz výpovědi
c) Charakterizujte proces vzniku a jednotlivé fáze malé sociální skupiny typu pracovního týmu a úlohu řídících pracovníků v tomto procesu.
33.
otázka
a) Co je to přímý marketing a jaké jsou jeho projevy?
b) Pracovní posudky, potvrzení o zaměstnání, odstupné
c) Objasněte základní zásady řízené diskuse v průběhu např. tiskové konference (zejména jak reagovat na otázky posluchačů a jak postupovat při odpovědi)
34.
otázka
a) Vysvětlete úlohu reklamy a PR při budování image
b) Péče o zaměstnance
c) Objasněte podstatu sociální pozice jedince v sociální skupině v návaznosti na osobnost člověka a charakterizujte možné konflikty sociální role, jejich příčiny a příznaky.
35.
otázka
a) Jakými etickým pravidly se řídí propagace a PR
b) Právní úkony a neplatnost právního úkonu v oblasti pracovního práva
36.
otázka
a) Jaké právní normy upravují působení propagace a PR?
b) Získávání zaměstnanců
c) Moc, vůdcovství, autorita, styl vedení
37.
otázka
a) Význam průzkumu trhu v marketingu
c) Objasnětě postatu cílevědomého utváření vztahu mezi komunikujícími a základními prostředky a postupy tohoto procesu
38.
otázka
a) Vysvětlete model propagačního procesu a místo PR, které v něm zaujímá?
b) Zákon o inspekci práce
c) Objasněte podstatu interpersonálních konfliktů, jejich možnou klasifikaci, nejčastější příčiny a obecné zásady způsobu jejich řešení
39.
otázka
a) Mediální strategie, její cíle a prostředky
c) Objasněte podstatu a význam funkční otevřenosti v průběhu komunikace v návaznosti na teorii tzv. Johariho okna od Jasepha Lufta a Harryho Ingmana
40.
otázka
a) Propagační prostředky a media v reklamě a PR
b) Hodnocení zaměstnanců
c) Charakterizujte základní potřeby v životě pracovního týmu, podmínky efektivnosti práce,kritéria její efektivnosti a faktory omezující tuto efektivnost(konflikty,sociální lenost,skupmysl aj.)
41.
otázka
a) Značka, logo a ochranné známky v marketingové strategii firmy nebo instituce. Účel ochranných známek
b) Adaptační proces
c) Charakterizujte scénář prezentace a jeho základní prvky
42.
otázka
a) Média, masmédia a jejich úloha v propagaci a PR
b) Personální plánování
c) Objasněte postatu procesu řízení pracovního týmu, specifický charakter a funkce vedení a charakterizujte optimální merodu řízení
43.
otázka
a) Charakterizujete jednotlivé články marketingového řetězce
b) Firemní kultura
c) Objasněte základní zásady přípravy audiovizuálních pomůcek v rámci přípravy prezentace
44.
otázka
a) SWOT analýza – vysvětlení zkratky a co z ní vyplývá
b) Organizace a činnosti personálního útvaru
c) Charakterizujte podstatu chování jednotlivce v rámci sociální skupiny, faktory ovlivňující vznik a úroveň konformity a základní psychické stavy negativně ovlivňující pracovní výkonnost člověka
45.
otázka
a) Marketingová koncepce x společenská koncepce
b) Rozmisťování zaměstnanců
c) Charakterizujte základní zásady přípravy a průběh jednání a vyjednávání jako specifické formy sociální komunikace
46.
otázka
a) Životní cyklus produktu a vliv na marketing firmy
c) Charakterizujte organizační chování jako vědu, její vztah k jiným vědám, základní pojmy a význam pro personální praxi.
47.
otázka
a) Na koho se zaměřuje vnější PR a jaké k tomu má prostředky.
b) Personální informační systém
c) Objasněte podstatu a rozdíly mezi monologem, dialogem a polemikou
48.
otázka
a) Cíle, motivy a prostředky vnitřní PR
b)Spolupráce s úřady práce
c) Objasněte postatu firemní (organizační) kultury, charakterizujte její rysy, základní prvky, funkce, determinanty a typy.
49.
otázka
a) Tiskový mluvčí za normální a krizové situace
b) Vzdělávání zaměstnanců
50.
otázka
a) Tisková konference – příprava a průběh
c) Objasněte proces motivace pracovního chování, úlohu řídících pracovníků v tomto procesu a stručně chrakterizujte vybranou teorii pracovní motivace

Úryvek

"32.c) Charakterizujte proces vzniku a jednotlivé fáze malé sociální skupiny typu pracovního týmu a úlohu řídících pracovníků v tomto procesu.

Sociální skupina
- základní pojem sociální psychologie
- pracovní skupina, tým – jsou rozlišné pojmy, ale oba jsou specifickým případem sociální skupiny + její charakteristiky

Rozdíly mezi pracovní skupinou a pracovním týmem = základní rozdíl spočívá v intenzitě spojení jednotlivce s celkem (skupina, tým) a v pocitu sounáležitosti, které z něho vychází a který je vyjadřován v takových pojme (kolektivní duch „my“, společenské symboly, vůle, co k největším výkonům, prožitek, společného překonávání těžkosti.
Pracovní tým = rozvinutější formou pracovní skupiny

Rozvinutost pracovního týmu je dáno spojením jednotlivce se skupinou (např. marketingové oddělení, obchodní oddělení = naplňuje snahy sociální skupiny.
MALÉ SOCIÁLNÍ SKUPINY

Charakteristické znaky:
a) vzájemná součinnost – malá sociální skupiny (seskupení 2 nebo více lidí, identifikovatelných jménem nebo úkolem, např. obchodní oddělení)
b) definovatelná množství – tzn. že samotní členové se považují za skupinu, mají tzv. kolektivní vědomí jednoty a vědomě se navzájem mezi sebou identifikují
c) skupinové povědomí – členové mají stejný společný úkol, cíle či zájmy
d) představa sdíleného účelu – členové si potřebují navzájem pomáhat, aby dosáhli zlepšení úkolu nebo cíle, kvůli kterému se ke skupině připojili
e) vzájemná závislost – členové skupiny mezi sebou komunikují, ovlivňují se navzájem, spolupracují a reagují jeden na druhého.
f) Schopnost vyvíjet činnost jednotně – skupina vyvíjí činnost jako jeden organismus
Malá sociální skupina vzniká v 5 fázích:
1. fáze je orientace (forming) – v této fázi dochází k vytváření skupinových norem, k formulaci pracovních cílů, k volbě pracovních metod a ke stanovení zásad a pravidel práce v týmu.
Členové skupiny zkouší co si mohou a nemohou dovolit, cítí se nejistí a závislí na vedoucím.
2. konfrontace (storming) – v této fází dochází k polarizaci názorů a stanovisek a a k individuálním výsledkům. Členové týmu obsazují sociální role, řeší otázky moci, kontroly a disciplíny a mezi jedinci a podskupinami se začínají vyskytovat první konflikty.
3. utváření pravidel (norming) – v této fázi vzniká týmová soudržnost, uplatňují se a respektují se sociální normy a vzniká spontánní vědomí „my“.
4. výkonnost (performing) – v této fázi vzniká skupinová skupinová orientace na dosažení pracovních cílů, členové mají pozitivní výsledky a orientují se na budoucí práci. Členové skupiny jednají přirozeně, společně řeší problémy, společně odpovídají za svou práci a zvládají pracovní role.
5. udržování (adjourning) – v této fázi vzniká snaha překonat chyby, které skupina dělala v předcházejících pracích a to cíleným pracovním tréninkem. Členové se snaží posilovat všechny pozitivní rysy týmové práce.
33. a) Co je to přímý marketing a jaké jsou jeho projevy?
Přímý marketing je forma propagace tvořená kompletním marketingovým systémem, využívajícím různá média. Účelem přímého marketingu je vyvolat dialog se spotřebitelem získat od něj přímou a měřitelnou odezvu.
Mezi subjektem propagace a cílovou skupinou není přímý kontakt.
Hlavními prostředky jsou prospekty, letáky a brožury, katalogy, časopisy pro zákazníky, telemarketingu a samozřejmě internet.
Přímé adresní akce (direkt mail) jsou zatím nejrozšířenější metodou DM a jejich podstata spočívá v zasílání propagačních sdělení a informací na vybrané adresy osob a firem.
Základním předpokladem úspěchu takové akce je správně zvolený segment trhu, jemu na míru šité propagační sdělení, ale rovněž živý adresář – neustálá a systematická práce s adresářem ovlivňuje výsledek akce a rovněž šetří peníze na poštovném.
Čím je adresář podrobnější, tím větší klade nároky na údržbu a aktualizaci."

Poznámka

Práce hodně čerpá z internetu a je doplněna o schámata. Práce potřebuje komplexní kontrolu textu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8440
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse