Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Dizertační práce > > Racionální využívání zdrojů podzemních vod v oblastech ekologických zátěží - dizetační práce

Racionální využívání zdrojů podzemních vod v oblastech ekologických zátěží - dizetační práce

Kategorie: Vodní hospodářství, Geologie

Typ práce: Dizertační práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem dizertační práce je zrekapitulovat a posoudit současný stav využívání podzemních vod, zejména v oblastech s jejich zhoršenou kvalitou či nižšími zásobami. Nejprve je podán důkladný souhrn poznatků z literatury ve vztahu k hospodaření s vodou. Vyložen je například oběh vody, tvorba zásob podzemní vody, způsoby jejího jímání a úpravy a mnohé další. Nechybí ani zpracování přehledu hlavních legislativních a normotvorných předpisů souvisejících s budováním a provozem studní. Rozsahem kratší praktická část zjišťuje, jaký vliv má heterogenita horninového prostředí na vyhodnocení lokálních hydrodynamických zkoušek a který z parametrů je ve statistickém vyhodnocení hydrodynamických zkoušek nejvhodnější pro použití v praxi.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíle práce
3.
Přehled poznatků z literatury
3.1
Význam vody
3.1.1
Voda jako významné rozpouštědlo
3.1.2
Voda jako geologický fenomén
3.1.3
Zásobování pitnou a užitkovou vodou
3.1.4
Voda a stabilita svahů (svahové deformace)
3.1.5
Voda a stavební objekty
3.1.6
Voda a zemědělská činnost
3.1.7
Voda a těžba surovin
3.1.8
Voda a energetika
3.1.9
Voda a kanalizace
3.1.10
Problematika povodní
3.2
Oběh vody a tvorba zásob podzemních vod
3.2.1
Voda v přírodě: oběh vody
3.2.2
Druhy podzemních vod
3.2.3
Hydrogeologická tělesa a struktury
3.2.4
Základní hydraulické vlastnosti horninového prostředí
3.2.5
Hydrogeologická charakteristika hornin
3.2.6
Hydrogeologické podmínky v ČR
3.2.7
Prameny a jejich vznik
3.2.8
Bilance tvorby zásob podzemních vod
3.3
Jakost vody a zákonitosti její změny
3.3.1
Požadavky na kvalitu pitné a užitkové vody
3.3.2
Přírodní faktory ovlivňující jakost podzemních vod
3.3.3
Antropogenní faktory ovlivňující jakost podzemních vod
3.4
Vyhledávání a oceňování podzemní vody
3.4.1
Kategorie hydrogeologického průzkumu
3.4.2
Části hydrogeologického průzkumu
3.4.3
Metody průzkumu
3.5
Jímání podzemní vody
3.5.1
Zásady jímání podzemní vody
3.5.2
Definice pojmů
3.5.3
Povolení ke zřízení studny
3.5.4
Ochranné pásmo
3.5.5
Klasifikace a druhy vertikálních jímacích objektů
3.5.6
Horizontální jímací objekty
3.5.7
Kombinované jímací objekty
3.5.8
Jímání pramenů
3.6
Výstavba jímacích objektů
3.6.1
Úprava okolí studny
3.6.2
Výběr místa
3.6.3
Zřizování studní
3.6.4
Vystrojení vrtané studny
3.6.5
Uvedení studny do provozu
3.7
Odběr vody ze studní
3.7.1
Domovní gravitační vodovody
3.7.2
Ruční čerpání vody
3.7.3
Čerpadla na motorový pohon
3.7.4
Automatické vodárny
3.8
Úprava podzemní vody
3.8.1
Odkyselování podzemních vod
3.9
Kontrola a udržování individuálních a veřejných studní
3.9.1
Technický stav studní v ČR
3.9.2
Kontrola stavu studní pro individuální zásobování vodou
3.9.3
Kontrola stavu veřejných nebo komerčně využívaných studní
3.9.4
Údržba studní
3.10
Stárnutí studní a jejich regenerace
3.10.1
Stárnutí studní
3.10.2
Regenerace studní
3.11
Ohrožení jakosti vody ve studních
3.11.1
Mikrobiologická a biologická kontaminace
3.11.2
Chemické znečištění
3.11.3
Dezinfekce studní
3.11.4
Povinnosti správců (vlastníků) studní a ochrana vodního zdroje
3.11.5
Ochrana podzemních vod
3.12
Hospodaření s podzemní vodou
3.12.1
Vazby povrchových a podzemních vod
3.12.2
Možnosti umělého doplňování podzemní vody
3.12.3
Prostředky umělého doplňování podzemní vody
3.13
Legislativní, technické a hygienické předpisy
3.13.1
Legislativní předpisy
3.13.2
Technické předpisy
3.13.3
Hygienické předpisy
3.13.4
Další související předpisy
4.
Praktická část
4.1
Úvod do problematiky
4.2
Metodika
4.2.1
Popis úlohy
4.2.2
Postup práce
4.2.3
Normální rozdělení
4.2.4
Modelování čerpacího pokusu v programu Modflow
4.2.5
Jacobova aproximační metoda: vyhodnocení výsledných dat
4.3
Výsledky
4.3.1
Výsledky statistického vyhodnocení
4.3.2
Výsledky matematického modelování (Modflow)
4.3.3
Výsledky Jacobovy aproximační metody
4.3.4
Porovnání statistických výsledků s výsledky matematického modelování
5.
Diskuse
6.
Závěr
7.
Přílohy (tabulky a nákresy)

Úryvek

"3.1.2 Voda jako geologický fenomén
Povrchová i podzemní voda aktivně působí na geologické struktury. Nejvýraznějším procesem, kterým povrchová tekoucí voda ovlivňuje své okolí, je vodní eroze. Velikost vodní eroze závisí na množství vody, spádu vodního toku a odolnosti hornin. Erozními činiteli při procesu vodní eroze jsou dešťové srážky a z nich vzniklý povrchový odtok. Vznik a průběh erozních procesů je ve většině případů vyvolán přívalovými srážkami, které jsou charakterizovány vysokou intenzitou, krátkou dobou trvání a malou zasaženou plochou. Tekoucí voda odnáší zvětraliny, rozrušuje horniny a vymílá koryto ve tvaru V. Touto činností vznikají koryta řek, říční údolí, kaňony, soutěsky, vodopády a meandry. Transport a sedimentace půdních částic způsobené vodní erozí mají mnohdy značně negativní důsledky. Splaveniny zanášejí přirozené i umělé vodní toky (plavební, odvodňovací, závlahové i jiné kanály), vodní nádrže a stavby na tocích. Dále zanášejí koryto toku a zmenšují jeho hloubku. Úroveň dna a s ní i hladina toku zvolna stoupá a postupně působí zamokření okolních pozemků. Koryto vyžaduje častější údržbu a čištění, což je jednak nákladné a jednak má negativní vliv na stabilitu a ekologickou funkci koryta. Silný zákal vody při erozních událostech negativně ovlivňuje oživení toku a snižuje kvalitu vody pro její další využití. Sedimentačními procesy vznikají říční terasy, nivy a delty. V některých případech může být dominantním erozním faktorem také povrchový odtok z tajícího sněhu (Dostál et al. 1996).
V geologických oblastech, které jsou tvořené vápencem (někdy i sádrovcem nebo dolomitem) dochází působením povrchové a podzemní vody (včetně podzemní eroze) ke vzniku krasových jevů. Dešťová a jiná povrchová voda obohacená o CO2 rozpouští vápenec na zemském povrchu, podél puklin proniká do hloubky, kde jeho rozpouštěním vznikají různé komíny, chodby propasti a jeskyně. Protéká – li jimi vodní tok, jsou tyto prostory dále rozšiřovány erozí. Všechny tyto jevy se nazývají krasové jevy primární (povrchové nebo podzemní), jako krasové jevy sekundární se označuje ukládání kalcitového sintru (krápníků aj.) v podzemí. Rozpouštění vápence pokračuje i v podzemí a jeho účinky jsou zesilovány erozní činností toků - evorzí a eforací.
Povrch krasových oblastí se vyznačuje nápadným nedostatkem povrchových toků (některé jsou jen dočasné), podzemní krasové toky často vytékají na povrch při okrajích krasových oblastí nebo tam, kde narazí na nějakou nerozpustnou překážku. Krasové prameny se nazývají vývěr nebo vyvěračka a z podzemí mohou vytékat někdy i celé řeky (Petránek & Čoupek 2007, online)."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Součástí práce jsou četné grafy, tabulky, schémata, nákresy či mapy, rozsah čistého textu činí cca 135 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23492
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse