Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rámcový vzdělávací program - předškolní a základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program - předškolní a základní vzdělávání


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve definuje základní pojmy: Rámcový vzdělávací program, předškolní vzdělávání, základní vzdělání a jeho úkoly, rámcové cíle a záměry. Poté se podrobně věnuje jednotlivým kapitolám předškolního a základního vzdělávání. Poslední oddíl je věnován klíčovým kompetencím vzdělávání.

Obsah

1.
Úvod
1.1
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
1.2
Předškolní vzdělávání v systému vzdělávání a jeho organizace
1.3
Úkoly předškolního vzdělávání
1.4
Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání
1.5
Obsah předškolního vzdělávání
1.5.1
Dítě a jeho tělo
1.5.2
Dítě a jeho psychika
1.5.2.1
Jazyk a řeč
1.5.2.2
Poznávací schopnosti a funkce,myšlenkové operace, představivost a fantazie
1.5.2.3
Sebepojetí, city, vůle
1.5.3
Dítě a ten druhý
1.5.4
Dítě a společnost
1.5.5
Dítě a svět
1.6
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
1.6.1.
Vymezení RVP pro základní vzdělávání v systému kurikulárních dokumentů
1.6.1.1
Systém kutikulárních dokumentů
1.6.1.2
Principy RVP pro základní vzdělávání
1.6.1.3
Tendence ve vzdělávání, které navozuje a podporuje RVP pro základní vzdělávání
1.6.2
Pojetí a cíle základního vzdělávání
1.6.2.1
Pojetí základního vzdělávání
1.6.2.2
Cíle základního vzdělávání
1.6.3.
Vzdělávací oblasti
1.7
Klíčové kompetence

Úryvek

“1.3 Úkoly předškolního vzdělávání

Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.Předškolní vzdělávání má smysluplně obohacovat denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytovat mu odbornou péči, má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu, proto je třeba rozvíjet u něj osobnost, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností užívané.
Důležitým úkolem předškolního vzdělávání je vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že za všech okolností budou maximálně podporovány individuální rozvojové možnosti dětí.

1.4 Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání
Záměrem předškolního vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.
Hlavními cíli předškolního vzdělávání jsou:
• Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení.
• Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
• Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

1.5 Obsah předškolního vzdělávání
Základní obsah předškolního vzdělávání byl stanoven tak, aby v návaznosti na současné trendy ve vzdělávání odpovídal cílům a záměrům předškolního vzdělávání a aby respektoval věk, předpoklady a zkušenosti dětí předškolního věku, jejich současné i budoucí potřeby a stejně tak i prostředí a možnosti mateřské školy.Obsah je strukturován do oblastí, které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení.Jednotlivé oblasti vzdělávání jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu. Interakčních oblastí je celkem pět: biologická, psychologická , interpersonální ,sociálně –kulturní a environmentální. Od nich jsou odvozeny oblasti předškolního vzdělávání, které jsou v Rámcovém programu nazvány:
1. Dítě a jeho tělo
2. Dítě a jeho psychika
3. Dítě a ten druhý
4. Dítě a společnost
5. Dítě a svět
Tyto oblasti vzdělávání jsou činně propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně fungující celek, v životní skutečnosti nedělitelný. Formální dělení a strukturování celku není z tohoto důvodu jednoduché: obsah jednotlivých oblastí předškolního vzdělávání se v RP prolíná, postupuje, vzájemně se podmiňuje.
1.5.1 Dítě a jeho tělo
Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravím životním návykům a postojům.
1.5.2 Dítě a jeho psychika
Záměrem vzdělávání v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji , poznávání a učení.
Tato oblast zahrnuje tři podoblasti: Jazyk a řeč. Poznávací schopnosti a funkce,myšlenkové operace,představivost a fantazie. Sebepojetí, city a vůle.

1.5.2.1 Jazyk a řeč

Specifické vzdělávací cíle důležité pro rozvoj matematického myšlení:
• rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností – vnímání, porozumění, poslechu, výslovnosti,vytváření pojmů,mluvního projevu, vyjadřování
• rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
• osvojení některých dovedností , které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka

Hlavní činnosti a příležitosti pro rozvoj matematického myšlení:

• grafické napodobování symbolů, tvarů,čísel,písmen

Očekávané kompetence u dětí na konci předškolního období:

• vyjadřovat samostatně a smysl plně myšlenky , nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodné zformulovaných větách
• porozumět slyšenému
• formulovat otázky
• učit se nová slova a aktivně je používat
• naučit se zpaměti krátké texty
• popsat situaci
• sledovat očima zleva doprava
• rozlišovat některé symboly, porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci"

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9953
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse