Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Raný středověk

Raný středověk


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Práce charakterizuje určitou část raného středověku. Je zaměřena na stěhování národů, charakterizuje nové vývojové oblasti v Evropě a nejdůležitější státy tehdejší Evropy.

Obsah

1.
Středověk
2.
Stěhování národů
3.
Nové vývojové oblasti Evropy
4.
Nejdůležitější státy tehdejší Evropy

Úryvek

"1)Vysvětlete stěhování národů

STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ
-příčina- změna klimatických podmínek v severní Evropě a Mongolsku
-Ve Skandinávii se ochladilo- severní kmeny se stěhují směrem na jih
-Hunové také hledají lepší podmínky pro život- chtěli expandovat do Číny- byli odraženi
-vydávají se na západ
-Nastává řetězová reakce-Hunové před sebou tlačí postupně stále více národů, které se posouvají
stále více do Evropy
-r.375- Hunové se dostávají do Evropy
-Germánské kmeny se tlačí stále více na západ
-r.476- Germáni vyvrátili Západořímskou říši
-Ostrogóti- vyšli od Černého moře, poté šli na Balkán a do Itálie
-Vizigóti-vyšli od Rumunska a šli do Itálie (r. 410 vyplenili Řím) a Francie
-pod tlakem Chlodvíka se usadili na Pyrenejském poloostrově
-Langobardi-od Labe se vydali přes Čechy a Moravu do Itálie
-Vandalové-od Odry se vydali do Gálie a pak do Afriky
-Sasové a Anglové- Z německa se vydali do Británie, kde vytlačili Kelty (Britové se usadili v Bretani)
-Markomané a Kvádové- vydali se z našeho území na jih.
-Byli nahrazeni Slovany
-Germáni se usazují v západní Evropě a zakládají zde tzv. Barbarské říše
-konec stěhování národů- 9. a 10.st.-usazení Maďarů v uherských nížinách
BARBARSKÉ ŘÍŠE
-Barbar- Řekové a Římané tak označovali cizince, kteří mluvili jiným jazykem, měli jinou kulturu
-označovali tak také lidi, kteří byli suroví a hrubí
-od Římanů přijali písmo- latinku
-přijali také jazyk- latinu- vyvinula se španělština, italština, portugalština a francouzština
-nestabilní-negramotní, neměli úřednický aparát
-bojovaly mezi sebou
-krok zpět od antiky
-křesťanství-zachránilo je- přineslo řád, organizaci a morálku
-Anglie- Jutové(z Dánska) , Sasové (sever), Anglové
-vytvořili 7 království-tzv. heptarchie
-Itálie- Ostrogóti
-Španělsko-Vizigóti
-S Afrika- Vandalové –založili si zde stát s hl. městem Kartágem
-vyplenili Řím-vydali se přes Španělsko a Alpy
-Francie- Frankové, Burguni
-Německo-Alamané, Teutoni-vzniklo Deutch

2)Charakterizuj nové vývojové oblasti v Evropě

v Evropě se vytvořily 3 kulturní okruhy:
1)ROMÁNSKOGERMÁNSKÝ-Západní , Severní ,Střední Evropa
-germánské,románské národy a západní Slované
-pojítkem byla latina jako jazyk vzdělanců
2)SLOVANSKOBYZANTSKÝ-Východní, Jihovýchodní Evropa, Malá Asie
-centrem- Byzanc
-liturgickým jazykem byla řečtina nebo
Staroslověnština
3)ISLÁMSKÉ OBLASTI-Severní Afrika, Arabský poloostrov,Pyrenejský pol.

3) Nejdůležitější státy tehdejší Evropy, Francký stát, Byzanc, Arabská říše

FRANCKÁ ŘÍŠE

-původně- pravý břeh Rýna
-MEROVECH-bájný král, podle něhož dostala dynastie Merovejců jméno
-kolem r.500- CHLODVÍK-z rodu Merovejců
-podmanil si Galii (římské, galské i germánské obyvatelstvo)
-dal základ silné Francké říši
-r.496 se nechal pokřtít-dobrá spolupráce s papežem-zajistila rychlý rozvoj
Francké říše
-DAGOBERT-válčil se Sámem
-7.-8.stol.- byli Merovejští králové slabí a moc získávali jejich MAJORDOMOVÉ-správce dvora
-později dědičné
KAREL MARTEL-majordomus
-Martel= kladivo
-velice schopný válečník-r.732- porazil Araby v bitvě u Poitiers"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54646cd13c7c7.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Rany_stredovek.doc (63 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse