Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rasismus a xenofobie

Rasismus a xenofobie


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta filozofická, Pardubice 2

Charakteristika: Cílem této práce je představení základních pojmů, které se pojí k rasismu, stručné zachycení jeho historie a projevů v České republice.

Obsah

1.
Základní pojmy
1.1.
Rasismus
1.1.1.
Dělení rasismu
1.1.2.
Produkty rasismu
1.2.
Rasy
1.3.
Xenofobie
1.4.
Předsudky
2.
Stručná historie rasismu
3.
Rasismus v České republice
4.
Závěr

Úryvek

"1 Základní pojmy
1.1 Rasismus
Po přečtení knih jsem dospěla k definici, že rasismus je druh jednání, myšlení, postojů, předsudků a dalších jevů, které se nachází na celém světě, kde se mají možnost setkat rozlišné lidské rasy, ale je to také názor, který tvrdí, že někteří lidé jsou nadřazení nad ostatní. Rasismus se pak rodí z nedostatku pochopení a tolerance a vyvrací rovnost a rovnocennost mezi rasami.
Definic rasismu je spousta, já zde uvádím čtyři interpretace, které mi přišly sympatické:
„Rasismus je dosti rozšířené chování, které se objevuje v každé společnosti, je založen na nedůvěře a dokonce na pohrdání lidmi, kteří mají jiné fyzické a kultirní rysy, než jsou ty naše.“
„Rasismus je ideologie, která představuje soubor koncepcí vycházejících ze strachu z cizího (xenofobie) a tvořících jeho ideologickou nadstavbu. Předpokládá fyzickou a duševní nerovnost lidských plemen (ras) a rozhodující vliv rasových odlišností nadějiny a kulturu lidstva.“
„Rasismus je sociální, respektive sociokulturní fenomén, vycházející z rasových předsudků nebo teorií, zdůvodňujících a obhajujících rasovou nerovnost.“
Wolf říká, že „rasismus a rasové teorie vyzvedávají jenom určité lidi a určité etnické a jazykové skupiny s určitými tělesnými a psychickými vlastnostmi a tito lidé jsou obvykle pokládáni za vyvolené a za jediné představitele nejvyšší lidské kultury a lidstva vůbec. Všichni ostatní jsou pro ně vedlejší nebo přímo méněcenní, podřízení, až nežádoucí.“
Definice rasismu jsou ve většině případů velice široce popsány a nejsou tak definovány konkrétněji. Od počátku je podstatou rasmismu nenávist člověka k člověku. V 19. a 20. století se rasismus opíral o různé rasové teorie, které byli zaměňovány s historickými a společenskými pojmy (národ, řeč, atd.)tak, aby mohli mocenští vůdci ospravedlňovat své činny. Rovnocennost lidských ras je v dnešní době vědecky prokazatelná a nevyvratitelná. Teoreticky by tedy rasismus neměl v dnešní společnosti vůbec být. Ale jak víme, prakticky to tak není."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51278e5ecd415.zip (27 kB)
Nezabalený formát:
Rasismus_a_xenofobie.doc (97 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse