Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Řecká filozofie

Řecká filozofie


Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou souvislého textu podrobně seznamuje s řeckou filozofií. Vypisuje osobnosti předsókratovské filozofie, včetně jejich učení. Z vrcholného období pojednává o sofistech. Podrobněji rozepisuje života a dílo Sókrata, Platóna a Aristotela, včetně jejich filozofických škol. Závěrečná kapitola se věnuje řecké a římské filozofii po Aristotelovi. Uvádí obecnou charakteristiku helénismu a popisuje stoiky, epikurejce, skeptiky, eklektiky, i novoplatóniky.

Obsah

1.Úvod
2.
Předsókratovská filozofie
2.1.
Milétští přírodní filozofé
2.1.1.
Tháles
2.1.2.
Anaximandros
2.1.3.
Anaximénes
2.2.
Pýthagoras a pýthagorovci
2.2.1.
Život a učení Pýthagory
2.2.2.
Pýthagorovci
2.3.
Eleaté
2.3.1.
Xenofanés
2.3.2.
Parmenidés
2.3.3.
Zénón z Eleje
2.4.
Hérakleitos a přírodní filozofie 5. století
2.4.1.
Hérakleitos
2.4.2.
Empedoklés
2.4.3.
Leukippovo a Démokritovo učení o atomech
2.4.4.
Anaxagorás
3.
Vrcholné období řecké filozofie
3.1.
Sofisté
3.1.1.
Obecná charakteristika
3.1.2.
Prótagorás
3.1.3.
Význam sofistiky
3.2.
Sókrates
3.2.1.
Sókratův život
3.2.2.
Sókratova nauka
3.3.
Platón
3.3.1.
Platónův život
3.3.2.
Platónova díla
3.3.3.
Význam pro dějiny
3.3.4.
Nauka o idejích
3.3.4.1.
Erós jako podnět k filozofování
3.3.4.2.
Dialektika jako metoda filozofování
3.3.4.3.
Bytí idejí
3.3.4.4.
Idea a jev
3.3.5.
Antropologie a etika
3.3.5.1.
Duše a nesmrtelnost
3.3.5.2.
Zdatnost (ctnost)
3.3.6.
Stát
3.3.6.1.
Kritika dosavadních ústav
3.3.6.2.
Ideální stát
3.3.7.
Platónovo postavení v řeckých duchovních dějinách
3.4.
Aristotelés
3.4.1.
Aristotelův život
3.4.2.
Životní dílo
3.4.3.
Logika
3.4.3.1.
Pojem
3.4.3.2.
Kategorie
3.4.3.3.
Soud
3.4.3.4.
Úsudek
3.4.3.5.
Důkaz
3.4.3.6.
Indukce
3.4.4.
Příroda
3.4.4.1.
Fyzika
3.4.4.2.
Stupňovitá říše živých bytostí
3.4.5.
Metafyzika
3.4.5.1.
Jednotlivé a obecné
3.4.5.2.
Látka a forma
3.4.5.3.
Čtyři příčiny jsoucna
3.4.5.4.
Teologie
3.4.6.
Antropologie, etika a politika
3.4.6.1.
Člověk
3.4.6.2.
Zdatnost (ctnost)
3.4.6.3.
Stát
3.5.
Sókratovské, platónské a aristotelské školy
3.5.1.
Sókratovské školy
3.5.2.
Platónikové
3.5.3.
Peripatetici
4.
Řecká a římská filozofie po Aristotelovi
4.1.
Všeobecná charakteristika a helénismus
4.2.
Stoikové
4.2.1.
Zakladatelé a hlavní představitelé
4.2.2.
Charakter a stavba stoického systému
4.2.3.
Stoická etika
4.2.4.
Dějinný význam stoické filozofie
4.3.
Epikurejci
4.4.
Skeptici
4.5.
Eklektici
4.5.1.
Římský eklektismus
4.5.2.
Alexandrijský eklekticismus
4.6.
Novoplatónikové
4.6.1.
Plótínos
4.6.2.
Konec novoplatónismu a antické filozofie

Úryvek

"Když zahynuly velkolepé staré kultury východní středozemní oblasti (egyptská, asyrská, babylonská, krétská), stal se řecký národ nositelem světodějinného vývoje. V této době se již blížil vrcholu svých dějin („zlatý věk Periklův).
Obchod a námořní plavba Řeků ovládaly celý středomořský svět. S blahobytem, který do pobřežních měst přineslo mořeplavectví a obchod, rostly základy všeobecného vzdělání. Styky s cizími národy a s jejich myšlením, které moře zprostředkovalo, vždy a všude podporovaly duchovní život.
Tam, kde se setkávalo více vyznání, která všechna tvrdila, že hlásají pravdu, mohla se snadno rozšířit pochybnost o všech. Byla to proto pobřežní města a obchodní centra kde se filozofické a vědecké myšlení probudilo nejdříve. Bylo podporováno také svobodnými a demokratickými ústavami a jimi podmíněným rozvojem svobodného veřejného projevu.
Období, kdy se řecký duch postupně vymaňuje z tradičního náboženství, živě kritizuje některé jeho představy a začíná s pokusem vyložit svět prostředky samostatného, rozumového myšlení z přirozených příčin spadá do poloviny šestého století př.n.l. Pozoruhodné je, že tomuto obratu v Řecku časově odpovídají duchovní převraty podobného dosahu v Indii a Číně. V Číně spadá do poloviny šestého století působení Lao-c’e a působení Konfucia. V Indii vystoupil v téže době Mahávíra, zakladatel džinismu, Buddha a další osobnosti. V Řecku se objevila téměř naráz řada myslitelů, kteří se stali zakladateli řecké filozofie. Ve starém židovském národě se v téže době objevili proroci Ezechiel a Jeremiáš.
Dějiny řecké filozofie (včetně římské filozofie) zabírají rozpětí celého jednoho tisíciletí. Začínají v polovině 6. stol. př.n.l. a končí v polovině 6. stol. n.l. Tyto dějiny se dělí na tři hlavní periody:
1. Nejstarší období začíná takřka současným vystoupením řady myslitelů, kteří všichni hledají pralátku. Tento směr je označován jako starší přírodní filozofie. Po ní následuje jednak Pythágoras a jednak mladší školy přírodní filozofie. Souhrnně se filozofie této epochy označuje jako filozofie „předsókratiků“
2. Na prahu mezi prvním a druhým obdobím stojí řečtí sofisté, kteří odkrývají rozpory v dosavadním filozofickém myšlení, a protože ukazují jeho nedostatky, připravují zároveň cestu třem největším myslitelům Řecka: Sókratovi, Platónovi a Aristotelovi. Jsou vytvořena všechna nám známá odvětví filozofie: logika, metafyzika, etika, přírodní a politická filozofie, estetika, pedagogika. Toto období rozkvětu mělo své centrum v Athénách.
3. Třetí období které začíná po Aristotelově smrti, se vyznačuje tím, že v něm ustupuje smysl pro přírodní bádání. Školy, které v tomto období vládnou jako první, stoikové a epikurejci, zaměřují svůj zájem na člověka a etiku. To v zásadě platí i pro skeptiky.
V 6. stol. n.l. zmizela řecká filozofie jako samostatný je. Spolu s ostatními elementy řecké vzdělanosti se stala vedle křesťanství druhým základním pilířem evropské kultury. "

Poznámka

V práci chybí čárky ve větách.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha zdrojů, např.: http://www.eurochem.cz/polavolt/dodatky/vedy/filosofie/
recko/predsokr/predmluva.htm; http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1935; http://www.ucenischalupou2.chytrak.cz/filozofie/predsokratovska
_filozofie_I.doc.; http://www.brendakucerova.com/encyklopedie/personality.php?id=22608; http://www.mystika.cz/zdroj/lide/filozof-platon.htm.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18623
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse