Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Reformní pedagogika

Reformní pedagogika


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na reformní pedagogiku. Rozebírá hlavní myšlenky i představitele tohoto hnutí jako jsou například Marie Montessoriová, Gustav Adolf Lindner a jiní.

Obsah

1.
Hlavní myšlenky
2.
John Dewey
3.
Elen Keyová a Marie Montessoriová
4.
Ovide Decroly
5.
Gustav Adolf Lindner
6.
Anna Sussová
7.
Ida Jarníková

Úryvek

"Hlavní myšlenky:
l. výchova ve prospěch jedince – preferovány individuální vzdělávací cíle/ respektovat
zájmy, možnosti, dosavadní předpoklady/
2. pedocentrismus – středem pozornosti dítě, výchova slouží dítěti, nový postoj k dítěti
- respekt, láska, trpělivost, přijetí dítěte takového jaké je
3. princip přirozenosti – výchovu přizpůsobovat přirozenému vývoji jedince, do tohoto vývoje nemá výchova zasahovat, bezvýhradně se mu přizpůsobit, pedagog vše přizpůsobuje žákovým přáním, potřebám, zájmům, rozvíjena
samočinnost,
4. důraz na aktivitu – vytvářejí pracovní školy / zdůrazňována činná, pracovní škola zaměřena
na rozvoj dovedností, návyků a tvůrčích sil, aktivizace poznávacích
procesů /
5. celostnost, globalismus - zrušen systém vyučovacích předmětů, učební plán, rozvrh, zvolen
1 ústřední /většinou zeměpis/, kolem kterého jsou soustředěny ostatní
obsah vyučování členěn do přirozených tematických celků

Reformisté usilují o školu zajímavou a přitažlivou, ve které se výchova integruje a globalizuje. Vznikají různé formy vyučování. Důraz na princip aktivnosti vedl k rozvinutí metod samostatného učení žáků, které mělo nahradit tradiční výuku učitelovu. Příkladem
je daltonský plán.
Učitel je partner, rádce, vedoucí.


John Dewey /1859 -1952/
zakladatel pragmatické pedagogiky / PRAGMA = čin/
cíl výchovy : příprava k životu – činorodý, podnikavý člověk
zásady . užitečnost, vycházet ze zájmů a praktických zkušeností žáků, práce jako střed
činnosti
Je autorem projektového vyučování. Projekt = komplexní pracovní úkol, při jeho plnění
si žáci osvojují teoretické vědomosti.
Průběh : 1. práce v dílně, na pozemku, v laboratoři
2. v průběhu práce žáci zjišťují mezery ve vědomostech, snaží se je vyplnit studiem
v knihovně
3. na základě získaných vědomostí dokončí úkol
Metody : - nahodilé osvojování vědomostí ve spojení s řešeným úkolem , učitel zajišťuje
pouze organizaci prostředí
+ hlubší motivace, těsné spojení teorie s praxí

Elen Keyová a Marie Montessoriová
vytýkaly staré škole mechanický způsob učení, spočívající v pouhém vštěpování látky do paměti žáků, pasivitu, malý zřetel k individualitě žáků a jejich zájmům / škola přinucení a drilu/. Snažily se o změnu obsahu a způsobu práce, chtěly vybudovat tzv. činnou, aktivní,
tvořivou a pracovní školu.
Elen Keyová – „ Století dítěte“
Marie Montessoriová – „Příručka vědecké pedagogiky“
shrnuty myšlenky obou ve výše uvedených dílech

Marie Montessoriová /1870 -1952/
ital.lékařka, bojovnice za emancipaci žen a uznání práv dítěte
opírá se o exaktní vědy / biologie, antropologie, experimentální psychologie/,
přispěla k zvědečtění pedagogiky"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54142b2858e13.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Reformni_hnuti.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse