Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Reklama a propagace

Reklama a propagaceKategorie: Propagace

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: Seminární práce přináší vymezení reklamy a propagace a probírá jejich základní souvislosti. Zmiňuje se o reklamě v masových médií a public relations a vedle toho uvádí psychologické cíle reklamy nebo osm základních typů propagace.

Obsah

1.
Úvod
2.
Reklama a propagace
3.
Reklama v médiích
4.
Public Relations
5.
Psychologické cíle reklamy
6.
Osm základních typů propagace
7.
Média propagace
8.
Závěr

Úryvek

"V dnešní době se s reklamou setkáme snad všude. Ze všech stran na nás útočí billboardy, televizní šoty, rozhlas, tisk... Jediné, co po nás reklama chce je, abychom si koupili to či ono zboží a zapamatovali si značku, jméno výrobku a společnosti, která jej vyrábí či poskytuje služby.
Ale propagace výrobku, spíše by se hodilo napsat propagace značky (společnosti), není jenom reklama v médiích. Je to také vystupování zástupců firem na veřejnosti.
Zboží pro výrobní spotřebu je propagováno a nabízeno prostřednictvím různých katalogů a ceníků bez jakýchkoliv emočních vlivů.

Propagace - reklama
Co je reklama?
Podle právního vymezení je reklama: přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot prostřednictvím komunikačních médií. Komunikačními médii rozumíme telefon, tisk, rozhlas, dopravní prostředky...
Reklama je součástí marketingu, resp. je přímo prvkem marketingového mixu. Reklamní kampaň je zcela nezbytná u produktů zcela nových a zaváděných na trh. Reklama je nástrojem marketingového mixu. Je-li vytvořen produkt, který je nabýzen za určitou cenu na nějakém trhu, je potřeba dát takovému produktu publicitu - seznámit s ním veřejnost. Pro zavedení produktu a podporu jeho prodeje, slouží právě reklama.
Reklamou se rozumí jakákoli placená forma nepřímého představení a propagace zboží, služeb či myšlenek, zprostředkovaná zpravidla reklamní agenturou. Z této definice je patrné, že nejprve je důležité o produktu informovat a až v druhé řadě ovlivnit zákazníka ke koupi.
Pro zahájení reklamní kampaně bychom měli znát odpověď na tyto otázky:
1. Kdo jsou naši dnešní a potenciální budoucí zákazníci?
2. Proč? Jaké máme cíle? Chceme zvýšit odbyt? Chceme uvést na trh nový produkt? Chceme vytvořit nový image našeho podniku?
3. Kdy? Načasování je v reklamě velmi důležité, i dobrá reklama selže, je-li špatně načasována.
4. Co? Jaký specifický produkt se snažíme prodat? Co je na něm jedinečného?
5. Jak chceme předat své poselství, svoji zprávu správné cílové skupině?

Propagace je formou komunikace - podstatou komunikace je porozumění mezi subjekty (komunikátorem = ten, kdo vysílá; recipientem = příjemcem). Každý z těchto subjektů má v tomto procesu určité aktivity.
Komunikátor - volí cílovou skupinu, propagační média, způsob ztvárnění propagačních prostředků, formu prezentace, zapamatování a způsob využití
Recipient - volí si média, čas, jak dlouho na sebe nechá média působit, intenzitu sledování informací i získaných informací.
K tomu, aby reklamní kampaň byla úspěšná, je zapotřebí určitý plán (propagační plán). V něm si stanovíme, co chceme reklamní kampaní získat (cíl), koho oslovit, aby reklama byla efektivní (cílová skupina), jaké informace mají být sděleny recipientům (poselství), čím přenášet informace (média, propagační prostředky), časový plán (harmonogram), nesmí chybět rozpočet a průběžná a konečná kontrola.
Cíl propagace: Vychází z marketingových strategických cílů a z marketingového mixu, čím je cíl konkrétnější, tím je lepší programovatelnost, naplánování vlastním cílem propagace je komunikace.
Cílová skupina: Skupina spotřebitelů, zákazníků, kteří představují potenciální trh, a proto je na ně zaměřeno propagační poselství.
Poselství: Neboli sdělení, prezentace, oslovení. K tomu, abychom mohli cílovou skupinu efektivně oslovit, musíme znát potřeby zákazníka. Propagační strategie (apely, výzvy - vše co děláme, řídíte Vy; teď měníme zítřek...).
Média a propagační prostředky: média umožňují přenos informací v určitém čase, místě. Televize, rozhlas, tisk, internet, to vše má své klady, ale i zápory.
Harmonogram: Musí být stanovena následnost propagačních akcí, aby se nepřekrývaly a byly efektivní.
Rozpočet, kontrola: Na začátku projektu je nutné mít předběžný rozpočet, abychom věděli, kolik můžeme utratit a
na konci projektu máme konečný rozpočet, který srovnáme s předběžným a vidíme, jak byla propagace úspěšná po stránce ekonomické."

Poznámka

Důležité informace jsou podtrženy.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509ac2b542017.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Propagace_a_reklama.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse