Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Renesance a humanismus, počátky novověké doby

Renesance a humanismus, počátky novověké doby

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na renesanci a humanismus. Charakterizuje je a navíc popisuje i politologii a významné osobnosti té doby, jako jsou Galileo Galilei, Giordano Bruno a jiní.

Obsah

1.
Renesance
2.
Humanismus
3.
Renesanční novoplatonismus
4.
Utopie a politologie

Úryvek

"RENESANCE
Od konce 14. století do 16. století dochází v Evropû
k velk˘m pfiemûnám v oblasti spoleãenské, hospodáfiské
i kulturní.
Slábne moc ‰lechty, sílí hospodáfiská moc mûst, dochází
k v‰eobecné krizi feudalismu.
Filozofické my‰lení a vûdecké poznání vÛbec se osvobozuje
od scholastiky. Dochází k návratu ke
svûtsk˘m hodnotám, stoupá zájem o antiku.
Pozorování pfiírody vedlo ke spojení filozofie s vûdou.
Ve stfiedovûké filozofii má první místo BÛh, v
renesanci nastupuje na první místo pfiíroda. Roste
zájem o ãlovûka - antropocentrismus.
V poznávání se více klade dÛraz na zku‰enost, jako
jedin˘ nástroj, jak se dozvûdût o lidské pfiirozenosti.
HUMANISMUS
Základem je novû pojatá antika, nová interpretace
antiky:
• iluze dokonalé spoleãnosti - namífieno proti dobové
situaci (rozpad feudalismu), v‰e scholastického
svazuje, kdeÏto v antice je pravá pfiirozenost
• iluze o pfiedstavû demokracie - spravedlnost,
svobodné uplatnûní se v‰ech lidí
• pfiedstava absolutní hodnoty ãlovûka - není
vy‰‰í hodnota neÏ hodnota lidství. âlovûk jako
tvÛrce, ãlovûk je pán a vládce pfiírody.
• ãlovûk má proÏít Ïivot ve ‰tûstí - úspû‰nost znamená
neztrácet ãas, kaÏdá minuta je nenavratitelná.
Mravním ideálem ãlovûka je ãlovûk, kter˘ dokáÏe
zuÏitkovat a proÏít svÛj ãas.
RENESANâNÍ
NOVOPLATÓNISMUS
MIKULÁ· KUSÁNSK¯ (1401-1464); advokát, knûz,
delegát v Cafiihradu, biskup v Brixenu. V astronomii
dospûl jiÏ pfied Koperníkem k hypotéze pohybu
Zemû.
Tvrdil Ïe neexistují Ïádná dvû stejná individua, zvlá‰-
tû ne dva úplnû stejní lidé.
BÛh nestvofiil svût bez plánu, n˘brÏ na základû matematick
˘ch principÛ.
Ve sv˘ch my‰lenkách do‰el aÏ k ideji univerzální tolerance,
která nevyluãuje ani nekfiesÈanská náboÏenství
Mûl velk˘ vliv na G. Bruna, W. Leibnize, I. Kanta a
dal‰í myslitele.
UTOPIE A POLITOLOGIE
ERASMUS ROTTERDAMSK¯ (1465/6-1536); podal
v˘klad, jak má ãlovûk Ïít ve svém svûtû. Souãasn˘
svût je potfieba podrobit kritice, jelikoÏ ãlovûk tvofií
svût smutku a nevyrovnan˘.
THOMAS MOORE; ‰tûstí znamená dát Ïivotu lidsk˘
vnitfiní fiád. âlovûk hledá dobro. Asketismus je po-
‰etilost, máme ho vymûnit za dobrou a poãestnou
rozko‰.
Îít pfiirozenû znamená Ïít ve spoleãnosti. Základní
lidskou potfiebou je péãe o druhé (o lidi v‰eobecnû).
Prostfiednictvím spoleãenství nacházíme sami
sebe.
• Utopia
NICCOLO MACHIAVELLI (1469-1527); dûjiny nestojí
na vûãném kolobûhu ani na naplnûní BoÏího
zámûru, ale dûjiny jsou tvofieny lidmi. Dûjiny jsou
vedeny my‰lenkou spoleãnosti „udrÏet se co nejdéle“.
Nutn˘ je siln˘ stát s obratn˘m panovníkem, kter˘ se
má rozhodovat tak, aby dosáhl maximálního dobra
pro v‰echny rÛzn˘mi prostfiedky (i tfieba podvodem
apod.).
Tyto své my‰lenky rozvedl v díle Vladafi. Je povaÏován
za zakladatele politologie, politiku pov˘‰il nad
morálku.
THOMASSO CAMPANELLA
• Sluneãní stát - dal‰í spis vûnující se rozdûlení
státoprávní problamatice.
P¤ÍRODNÍ VùDY
MIKULÁ· KOPERNÍK (1473-1543); ve své knize O
pohybu nebesk˘ch tûles vyslovil názor, Ïe se Zemû
pohybuje okolo své osy a Ïe se jako ostatní
planety pohybuje v kruhu kolem Slunce, které je
podle nûj v klidu a je centrem celého vesmíru -
my‰lenka heliocentrismu.
GIORDANO BRUNO (1548-1600); renesanãní filozof
a vûdec. Dále rozvíjel objevy, které pfiineslo vûdecké
bádání a zdÛvodnil je filozoficky. Nebyl astronom,
odhalil filozofick˘ v˘znam Koperníkova uãení.
Vyjadfioval pochybnosti o dogmatu BoÏské Trojice,
dostal se do konfliktu s církví.
Po dlouhém pobytu v cizinû byl vydán fiímské inkvizici
a upálen.
Kritizoval scholastické chápání svûta. Prohla‰oval,
Ïe svût je materiální povahy, je vûãn˘ a nekoneãn˘
a existuje v nûm mnoho takov˘ch planet, jako je
Zemû. Slunce je pouze stfiedem na‰í planetární
soustavy.
BoÏsk˘ princip proniká ve‰kerou pfiírodou, cel˘m
vesmírem, v‰emi jevy a vûcmi, kaÏdou ãásteãkou
hmoty - ztotoÏnil Ïivotadárn˘ boÏsk˘ princip a pfiírodu
= panteismus.
V lidsk˘ch dûjinách vidí nekoneãné v˘vojové moÏnosti.
Mûl velk˘ vliv na fiadu novovûk˘ch myslitelÛ,
napfi. na Leibnize, Spinozu a Schellinga.
JOHANNES KEPLER (1571-1630); nûmeck˘ astronom,
fyzik a matematik. Formuloval zákony pohybu
planet (Keplerovy zákony).
„Urbi materia, ibi geometria.“ (Kde je látka, tam je
matematika)
GALILEO GALILEI (1564-1642); jeho mechanika umoÏÀuje
sloÏené objekty rozkládat na jednodu‰‰í.
Pfiíroda je nejvût‰í knihou, která je stále pfied na‰ima
oãima otevfiená. Abychom pochopili je nutné nauãit
se fieã pfiírody, která je psaná matematick˘m jazykem.
Pfiírodní dûje jsou mûfiitelné a pfiesnû definovatelné"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29210
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse