Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Renesance a humanismus v Evropě

Renesance a humanismus v Evropě

Kategorie: Literatura, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na renesanci a humanismus v Evropě. Rozebírá druhy literatury v jednotlivých zemích jako jsou například Španělsko, Itálie, Anglie a jiné.

Obsah

1.
Obecná charakteristika
2.
Italská literatura
3.
Francouzská literatura
4.
Španělská literatura
5.
Anglická literatura
6.
Poznámky

Úryvek

"ITALSKÁ LITERATURA
Za hlavní stfiedisko italské renesanãní literatury
je povaÏována Florencie.
DANTE ALIGHIERI (1265-1321); za odpor proti
papeÏi umírá ve vyhnanství; Ïivotní láska -
Beatrice
• BoÏská komedie - rozsáhl˘ alegorick˘ epos;
3 ãásti - Peklo, Oãistec, Ráj; básník jimi prochází,
v pekle a oãistci za doprovodu Vergilia,
v ráji s Beatrice; 100 tercín = tfiíver‰ov˘ch
slok
FRANCESCO PETRARCA (1304-1374); „otec
humanismu“; pÛsobil i na dvofie Karla IV.; celoÏivotní
láska Laura
• Zpûvník - 366 milostn˘ch sonetÛ pro Lauru,
obraz ideální Ïeny; hluboké vyjádfiení citÛ
GIOVANNI BOCCACCIO (1313-1375); prozaik;
novelista
• Dekameron - soubor 100 novel, které si vypráví
10 lidí na úprku z Florencie nakaÏené
morem po 10 dní; kritika, satira, erotika
LUDOVICO ARIOSTO (1474-1533)
• Zufiiv˘ Rolland - námûtem rytífisk˘ epos
NICCOLO MACHIAVELLI (1469-1527); prozaik,
dramatik, politik a filozof, kter˘ pÛsobil jako
florentsk˘ diplomat
• Vladafi - politicko-filozofick˘ spis; základní
my‰lenkou je to, Ïe moudr˘ vladafi, kter˘
spravuje mocn˘ stát, mÛÏe pouÏít v‰ech prostfiedkÛ
pro zachování blaha zemû
• Mandragora - satirická komedie, která s
posmûchem ukazuje na nejrÛznûj‰í typy lidské
hlouposti
FRANCOUZSKÁ LITERATURA
FRANCOIS VILLON (1431-1461); pfiíjmení podle
knûze; nevázan˘ Ïivot; za vraÏdu odsouzen
˘ k obû‰ení, pozdûji zmírnûno na vyhnanství;
„1. proklet˘ básník“
• Odkaz (Mal˘ testament) - satirické rozlouãení
s pfiáteli
• Velk˘ testament - zamy‰lení nad Ïivotem;
hfiíchy omlouvá chudobou
V‰echny básnû psány tzv. villonskou baladou.
FRANCOIS RABELAIS (1494-1553)
• Gargantua a Pantagruel - pûtidíln˘ román o
rodinû obrÛ; otec - feudál, syn - milovník svobody,
vnuk - renesanãní ãlovûk; satira
PIERRE DE RONSARD (1524-1585); âlen renesanãní
skupiny Plejáda; básník a ‰lechtic
• Sonety pro Helenu - sborník milostné poezie
·PANùLSKÁ LITERATURA
Zlat˘ vûk ‰panûlského písemnictví; rozvoj dramatu.
LOPE DE VEGA (1562-1635)
• Fuente Ovejuna = Ovãí pramen; kolektivní
hra; vesnick˘ lid je vinen na smrti pána
MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA
(1547-1616); poprvé do literatury uvádí postavu
Dona Quijota
• DÛmysln˘ rytífi don Quijote de la Mancha
- 2díln˘ román; parodie na rytífiské romány;
„rytífi smutné postavy“ don Quijote se sv˘m
sluhou Sancho Panzou pfiedstavují marnou
snahu, pÛsobící smû‰nû, a zdrav˘ selsk˘ rozum."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29387
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse