Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Renesance a humanismus v české literatuře

Renesance a humanismus v české literatuře

Kategorie: Literatura, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce rozebírá renesanci a humanismus v české literatuře. Pojednává o latinsky a česky psané literatuře.

Obsah

1.
Obecná charakteristika
2.
Latinsky psaná literatura
3.
Česky psaná literatura
4.
Poznámky

Úryvek

"renesance = umûleck˘ smûr; znovuzrození antick
˘ch my‰lenek a ideálÛ; návrat k svûtskému Ïivotu;
staví se proti nadvládû teologie a proti
stfiedovûkému universalismu = pfiedstavû o
splynutí ãlovûka s boÏstvem; naproti tomu staví
renesance individualismus = dÛraz na osobnost
ãlovûka, právo na jedineãnost.
humanismus = my‰lenkov˘ smûr zamûfien˘ na
ãlovûka; víra v jeho schopnosti; touha po nezávislosti;
zdÛraznûní lidské dÛstojnosti a moÏnosti
svobodného rozvoje osobnosti. Jako základní
jazyk je prosazována klasická (ciceronovská) latina,
ke které se do protikladu staví latina stfiedovûká,
barbarská.
V oblasti náboÏenství vidíme vyústûní humanismu
do podoby reformace.
reformace = hnutí, jehoÏ cílem bylo reformovat
fiímskokatolickou církev, ukázat na její nedostatky
a pokusit se je odstranit; mezi nejvût‰í problémy
církve patfiily odpustky, svatokupectví,
rozmafiil˘ Ïivot nejvy‰‰ího duchovenstva. Do
protikladu k nim byli stavûni první kfiesÈané s pokorn
˘m a chud˘m zpÛsobem Ïivota.
Prvním reformátorem byl Angliãan John Wycliff, jehoÏ
spisy byly pro svou ostrou kritiku církve v
mnoha zemích zakazovány a spalovány.
Nejznámûj‰ími mimoliterárními památkami doby
renesance a humanismu na ãeském území jsou
napfi. renesanãní stavby - Vladislavsk˘ sál v
Praze, nûkteré v˘tvory stavitelÛ Matûje Rejska
nebo Mistra Pilgrama.
Velk˘ vliv na vzdûlanost ãlovûka mûl rozvoj rÛzn
˘ch nov˘ch odvûtví - i u nás se rozvíjelo lékafiství
(Jan âern˘); právo (Kristián Koldín z Koldína);
astrologie (TadeበHájek); rybníkáfiství (Jakub
Krãín z Jelãan, ·tûpánek Netolick˘); fieãnictví
(Karel Star‰í ze Îerotína).
Humanismus je v ãeském prostfiedí právû spojován
pfiedev‰ím s reformací; je to období, kdy se
objevují první proticírkevní nepokoje; rÛst vlivu
mû‰Èanstva.
V ãeské literatufie odli‰ujeme dva základní proudy
- latinsky psanou literaturu a ãesky psanou literaturu.
LATINSKY PSANÁ LITERATURA
Latinu pûstovali pfiedev‰ím univerzitní studenti a
uãitelé, podnikali totiÏ ãasté cesty do ciziny - byli
ovlivnûni evropskou literaturou.
BOHUSLAV HASI·TEJNSK¯ Z LOBKOVIC
(1461-1510); dvofian Vladislava II.; vy‰ehradsk˘
probo‰t
• Îaloba k svatému Václavu - kritická báseÀ o
chybách souãasníkÛ, mnohdy aÏ pfiíli‰ kritické
a nespravedlivé
JAN CAMPANUS VOD≈ANSK¯ (1572-1622);
dûkan a rektor praÏské univerzity; v˘znamn˘
myslitel a vlastenec; otfiesen událostmi po Bílé
hofie
• Bretislaus - vlastenecká hra o událostech
ãesk˘ch dûjin
JAN SKÁLA Z DOUBRAVKY (1486-1553); evropsky
znám˘ autor; dílo s velkou odezvou
• Rada zvífiat (Theriobulia) - ver‰ovaná skladba;
rady vûnované panovníkovi Ludvíku Jagellonskému"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29388
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse