Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Riadenie vplyvov podniku na životné prostredie - bakalářská práce slovensky

Riadenie vplyvov podniku na životné prostredie - bakalářská práce slovenskyKategorie: Energetika, Ekologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vlivu podniků na životní prostředí. Cílem práce je identifikovat požadavky legislativních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí na hospodářské jednotky působící ve Slovenské republice. Dále na vybrané organizaci chce objasnit potenciální vliv její činnosti na změnu stavu životního prostředí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Enviromentální politika podniků
2.1.
Přímé a nepřímé nástroje
2.2.
Strategie státní enviromentální politiky SR
2.2.1.
Principy enviromentální politiky
3.
Legislativa pro výstavbu jaderných elektráren
3.1.
Fungování a výroba elektřiny v jaderných elektrárnách
3.2.
Seznámení s harmonizačními pravidly v Evropě
3.3.
Ochrana a hodnocení životního prostředí
3.3.1.
Posuzování vlivu na životní prostředí v podmínkách SR
4.
Vliv stavby jaderných zařízení na životní prostředí
4.1.
Vstupy do jaderné elektrárny
4.2.
Výstupy z jaderné elektrárny
4.3.
Vliv činnosti jaderné elektrárny na životní prostředí
4.3.1.
Vlivy na obyvatelstvo
4.3.2.
Vlivy na životní prostředí
5.
Závěr
6.
Použitá literatura

Úryvek

"1 ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA PODNIKOV
Vedenie podniku určuje environmentálnu politiku daného podniku, taktiež sa podieľa na určovaní štátnej environmentálnej politiky, ktorá slúži na využívanie podnikových nástrojov ktoré sa tykajú daného podniku.
„Štátna environmentálna politika predstavuje cieľavedomú a systematickú činnosť štátu v oblasti životného prostredia.“ Štátna environmentálna politika je stanovená prioritami, dlhodobými, strednodobými a krátkodobými cieľmi štátu. Ak chce podnik dosiahnuť tieto úspešné ciele je nutné stanoviť a dodržiavať zásady environmentálnej politiky, presné časové limity plnenia vytýčených cieľov. Musíme si určiť potrebné a zodpovednostné vzťahy, ktoré sú dôležité pri plnení úloh, metód, prostredníctvom ktorých sa stanovujú ciele a tie sa musia dodržiavať. Ak dodržíme konkrétne ciele kontrolného mechanizmu, podniku tieto ciele nám zabezpečia potrebné nápravné opatrenia ak vzniknú prípadné nezhody s plánovacím stavom. Pri stanovení politiky musí podnik zohľadniť aj požiadavky vyplývajúce z medzinárodných dohôd ku ktorým sa zaviazal, prípadne, ktoré vyplývajú z jeho členstva v medzinárodných spoločenstvách.
Pre úspešnosť štátnej environmentálnej politiky musí podnik stanoviť jeho celkové stratégie, ktoré vychádzajú z analýzy stavu životného prostredia krajiny. Pre štátnu environmentálnu politiku je potrebné vyhodnotiť celkovú východiskovú situáciu v požadovanej oblasti. Štátna environmentálna politika určuje priority štátnej politiky a formuluje jej krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele. „Realizácia štátnej environmentálna politiky vedie k vytýčeniu cieľov podniku, tie vytvárajú predpoklady priblíženia sa krajiny k svetovým štandardom životného prostredia. Aby bola úspešná je dôležitá jej konkretizácia do jednotlivých odvetví, rezortov a regiónov.“
Dlhodobé ciele vedú k zásadným pozitívnym zmenám v celom životnom prostredí
a k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja. Stanovujú sa na obdobie 15 – 50rokov prípadne aj viac v oblastiach, ktoré si to vyžadujú.

Strednodobé ciele sú zamerané na spomalenie degradačných procesov, zastavenie nepriaznivých dopadov znečisteného a poškodeného životného prostredia, na vek a zdravie ľudí a na odvrátenie činností, ktoré by zvýšili zaťaženosť životného prostredia oproti súčasnému stavu. Konkrétne sa jedná hlavne o dotvorenie a uplatnenie účinných systémov a opatrení, priamych a nepriamych nástrojov štátu. Stanovujú sa na obdobie 3 – 15 rokov.
Krátkodobé ciele predstavujú vytvorenie a zavedenie systémov a opatrení a taktiež riešenie problémov, ktoré vzhľadom na ich kritický stav nemožno odkladať na neskoršie obdobie. Pri týchto problémoch je dôležité okrem odstránenia priamych negatívnych účinkov aj odstránenie dôsledkov nežiaducich zásahov do životného prostredia v minulosti."Základným predpokladom fungovania environmentálnej politiky štátu je vybudovanie účinnej právnej úpravy činností, procesov a nástrojov na ovplyvňovanie správania sa podnikov.“

Poznámka

Vysoká škola ekonomie a managementu veřejné správy v Bratislavě. Práce obsahuje obrázek. Čistý text je cca 26 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50ed740d65cae.zip (391 kB)
Nezabalený formát:
Rizeni_vlivu_podniku_na_ziv_prostredi_BP.doc (663 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse