Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Římská filosofie - maturitní otázka

Římská filosofie - maturitní otázka


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o římské filosofii. V úvodu se zabývá návazností římské filosofie na řeckou a také jejím charakterem. Další části jsou pak věnovány jednotlivým školám, které se v Římě objevily. Autor tak popisuje názory a myšlenky stoiků, epikurejců, skeptiků a novoplatoniků. Ke každé škole také přidává její významné představitele a díla.

Obsah

1.
Návaznost na řeckou tradici
2.
Charakter římské filosofie
3.
Epikureismus
4.
Stoicismus
4.1
Stoický klid
5.
Skepticismus
5.1
Sextus Empiricus
6.
Novoplatonismus
6.1
Plotínos

Úryvek

„Návaznost na řeckou tradici
- z nadvlády Makedonie přešlo Řecko pod nadvládu Říma a stalo se jeho provincií, řecká kultura se prosadila v Římě a ze všech oblastí ovlivnila nejvíce římskou filosofii
- v římské filosofii mluvíme o tzv. eklekticismu– římští filosofové spojovali myšlenky z různých filosofických škol a směrů a vybírali pouze některé problémy, proto v římské filosofii nacházíme směry, které vznikaly v řecké filosofii
- pojem „eklekticismus“ vznikl z řeckého slova „eklektos“, což znamená vybraný (můžeme jej přeložit také jako nepůvodní)

Charakter římské filosofie
- v římské filosofii je v minimální míře zastoupena přírodní filosofie (kosmologické otázky)
- římští filosofové považovali za nejvýznamnější filosofii antropologickou (existenciální)
- nejoblíbenějšími směry, kterými se zabývali římští filosofové, byly: stoicismus, epikureismus, skepticismus a novoplatonismus (ten tvoří výjimku, protože se v něm objevují i nové římské názory)

Epikureismus
- nejvýznamnějším představitelem epikureismu v římské filosofii byl Titus Lucretius Carus (1. stol. př. n. l.)
- Carus se jako jeden z mála zabýval přírodní filosofií, jeho dílo podává obraz vesmíru a jeho jednoty v duchu epikurejské filosofie - je autorem básně „O přírodě“

Stoicismus
- stoická filosofie dělí svůj systém na logiku, fyziku, etiku, přičemž nejvyšší místo zaujímá etika (logika a fyzika tvoří předstupně k ní)
- „stoický klid“ = pro lidský život je důležité sebeovládání (život bez afektů, důležitá je zdrženlivost v jednání i uspokojování potřeb)
- člověk nemá žít sám pro sebe, má část života věnovat druhým – důležitá je vzájemná pomoc, ohleduplnost, zodpovědnost (přemýšlet o důsledku svého jednání vůči ostatním lidem)
- člověk je podřízen všeobecně platným zákonům (ne právním, ale přírodním) a musí je respektovat – jeho ohrožení nastává v okamžiku, kdy je nerespektuje = deterministická filosofie
- člověk je svobodný = má možnost volby (to, že respektuje nějaký řád, neznamená, že ztrácí svobodu)
- člověk má žít v souladu s přírodou“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: ahum_filx0025.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Rimska_filosofie.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse