Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Rita Atkinson a kol.: Psychologie - příprava na přijímací zkoušky z psychologie 2/4

Rita Atkinson a kol.: Psychologie - příprava na přijímací zkoušky z psychologie 2/4

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: První část obsáhlých výpisků z učebnice Psychologie Rity Atkinsonové nabízí uvedení do předmětu a metod psychologie a vybraných oblastí jejího zájmu. Po seznámení s předmětem oboru a přístupy k jeho vymezení objasňuje text hlavní výzkumné metody psychologie a uvádí její disciplíny. Následně postihuje stavbu a funkce nervové soustavy relevantní pro lidskou psychiku a odtud se přesunuje k problematice vývojové psychologie. Seznamuje se základními vývojovými stadii a způsoby jejich teoretického uchopení a poté přechází k významu, funkcím a souvislostem vybraných psychických procesů a stavů. Na rozsáhlém prostoru se zde věnuje vnímání, učení, paměti, ale také vědomí. Předchozí část série naleznete zde Základy anatomie a fyziologie lidského těla - příprava na přijímací zkoušku z psychologie 1/4 a následující zde Rita Atkinson a kol.: Psychologie - příprava na přijímací zkoušky z psychologie 3/4.

Obsah

1.
Předmět psychologie
2.
Přístupy v psychologii
3.
Psychologické metody
3.1.
Experimentální metoda
3.2.
Korelační metoda
3.3.
Pozorování
3.4.
Etické problémy
4.
Oblasti psychologie
5.
Biologický základ psychiky
5.1.
Nervová soustava
5.1.1.
Neurony, nervy
5.1.2.
Iontové pumpy, synaptický přenos
5.1.3.
Neurotransmitery a neuroreceptory
5.1.4.
Molekulární psychologie
5.1.5.
Organizace nervového systému
5.1.6.
Struktura mozku
5.1.6.1.
Jádro
5.1.6.2.
Limbický systém
5.1.6.3.
Mozkové hemisféry
5.1.6.4.
Korové oblasti a jejich funkce
5.1.6.5.
Asymetrie mozku, rozdělený mozek
5.1.6.6.
Specializace hemisfér
5.1.7.
Počítačové zobrazování mozku
5.1.8.
Autonomní nervový systém
5.2.
Endokrinní systém
5.3.
Vliv genetiky na chování
5.3.1.
Chromozomy a geny
5.3.2.
Dominantní a recesivní geny
5.3.3.
Geny vázané na pohlavní chromozomy
5.3.4.
Chromozomální abnormality
5.3.5.
Genetické studie chování
5.3.6.
Vlivy prostředí na činnost genů
6.
Psychologický vývoj
6.1.
Dědičnost a prostředí
6.2.
Zrání
6.3.
Vývojová stadia a kritická období
6.3.1.
Novorozenec
6.3.1.1.
Zkoumání novorozenců
6.3.1.2.
Senzorické schopnosti
6.3.1.3.
Učení, paměť, temperament
6.3.2.
Kognitivní vývoj v dětství – Piagetova teorie vývojových stadií
6.3.2.1.
Piagetův výzkum
6.3.2.2.
Senzomotorické stadium
6.3.2.3.
Preoperační stadium
6.3.2.4.
Stadium konkrétních operací
6.3.2.5.
Stadium formálních operací
6.3.2.6.
Hodnocení Piagetovy teorie
6.3.3.
Lawrence Kohlberg – úrovně morálního usuzování
6.3.4.
Sociální vývoj v dětství
6.3.4.1.
Rané sociální chování
6.3.4.2.
Pohlavní identita a přijetí sexuální role
6.3.4.2.1.
Psychoanalytická teorie
6.3.4.2.2.
Teorie sociálního učení
6.3.4.2.3.
Kognitivně vývojová teorie
6.3.4.2.4.
Teorie pohlavního schématu
6.3.4.2.5.
Může sexuální výchova zabránit rozlišování mezi pohlavími v dětství?
6.3.5.
Vývoj v adolescenci
6.3.5.1.
Puberta a adolescence
6.3.5.2.
Konflikt mezi adolescenty a rodiči
6.3.6.
Vývoj jako celoživotní proces – Eriksonova teorie psychosociálních stadií
7.
Vnímání
7.1.
Počitek a vjem
7.2.
Společné vlastnosti smyslů
7.3.
Senzorické kódování a kódování podnětů
7.4.
Zrak
7.4.1.
Vytváření obrazu, transdukční systém
7.4.2.
Vnímání světla
7.4.3.
Barvy a jejich vnímání
7.5.
Sluch
7.5.1.
Sluchové vlny
7.5.2.
Sluchová soustava
7.5.3.
Vnímání intenzity a výšky zvuku
7.6.
Čich
7.6.1.
Základní informace
7.6.2.
Čichová soustava
7.6.3.
Vnímání intenzity a kvality
7.7.
Chuť
7.7.1.
Chuťová soustava
7.7.2.
Vnímání intenzity a kvality podnětu
7.8.
Kožní čití
7.8.1.
Tlak
7.8.2.
Teplota
7.8.3.
Bolest
7.9.
Tělové smysly
7.9.1.
Kinestezie
7.10.
Funkce vnímání
7.11.
Lokalizace, odlišování objektů
7.12.
Objekt a pozadí
7.13.
Sdružování objektů
7.14.
Vnímání vzdálenosti
7.15.
Přímé vnímání
7.16.
Vnímání pohybu
7.17.
Rozpoznávání
7.17.1.
Detektory rysů
7.17.2.
Narušené rozpoznávání
7.17.3.
Propojování a konekcionistické modely propojování
7.17.4.
Sítě s aktivací shora dolů
7.17.5.
Rozpoznávání trojrozměrných objektů a zpracování shora dolů
7.17.6.
Procesy postupující zdola nahoru a shora dolů
7.18.
Úloha pozornosti
7.19.
Percepční konstanty
7.20.
Vývoj vnímání
7.20.1.
Rozlišování u nemluvňat
7.20.2.
Chov v podmínkách řízené stimulace
8.
Vědomí
8.1.
Vědomí a jeho funkce
8.2.
Předvědomé vzpomínky, nevědomí
8.3.
Rozdělené vědomí
8.4.
Spánek a sny
8.4.1.
Spánek a spánkový režim
8.4.2.
Poruchy spánku
8.4.3.
Sny
8.4.4.
Teorie spánku se sny
8.5.
Psychoaktivní látky
8.5.1.
Charakteristika
8.5.2.
Centrálně tlumivé
8.5.3.
Opiáty
8.5.4.
Stimulanty
8.5.5.
Halucinogeny
8.5.6.
Konopí
8.6.
Meditace
8.7.
Hypnóza
8.7.1.
Indukce hypnózy
8.7.2.
Hypnotické sugesce
8.7.3.
Věková regrese
8.8.
Psí-fenomény
9.
Učení
9.1.
Typy učení
9.2.
Přístupy ke zkoumání učení
9.3.
Klasické podmiňování
9.3.1.
Charakteristika
9.3.2.
Pavlovovy experimenty
9.3.3.
Podmiňování u různých živočišných druhů
9.3.4.
Další jevy a jejich použití
9.3.5.
Předpověditelnost
9.3.6.
Modely klasického podmiňování
9.3.7.
Biologická omezení
9.4.
Operantní podmiňování
9.4.1.
Charakteristika
9.4.2.
Zákon účinku
9.4.3.
Skinnerovy experimenty
9.4.4.
Důsledky pro výchovu dětí
9.4.5.
Jevy a jejich aplikace
9.4.6.
Schémata posilování
9.4.7.
Averzivní podmiňování
9.4.8.
Propojení
9.4.9.
Biologická omezení
9.5.
Komplexní učení
9.5.1.
Charakteristika
9.5.2.
Kognitivní mapy a abstraktní pojmy
9.5.3.
Učení se vhledem
9.5.4.
Prvotní přesvědčení
9.6.
Paměť
9.6.1.
Stadia, druhy
9.6.2.
Krátkodobá paměť
9.6.2.1.
Kódování
9.6.2.2.
Uchovávání
9.6.2.3.
Zapomínání
9.6.2.4.
Vybavování
9.6.2.5.
Krátkodobá paměť a myšlení
9.6.2.6.
Přenos z krátkodobé do dlouhodobé paměti
9.6.3.
Dlouhodobá paměť
9.6.3.1.
Kódování
9.6.3.2.
Vybavování
9.6.3.3.
Interference
9.6.3.4.
Modely vybavování
9.6.3.5.
Uchovávání
9.6.3.6.
Interakce mezi kódováním a vybavováním
9.6.3.7.
Emoční faktory v zapomínání
9.6.3.8.
Konekcionistické modely paměti
9.6.4.
Implicitní paměť
9.6.4.1.
Paměť při amnézii
9.6.4.2.
Dovednosti a podnícení
9.6.4.3.
Implicitní paměť u normálních osob
9.6.4.4.
Rozdíly mezi uchováváním a vybavováním
9.7.
Zlepšování paměti
9.8.
Konstruktivní paměť
9.8.1.
Jednoduché úsudky
9.8.2.
Stereotypy
9.8.3.
Schémata

Úryvek

"I. Předmět psychologie

= vědecké studium chování a duševní činnosti

Příklady, čím vším se psychologie zabývá:

• Život s rozděleným mozkem
Při léčbě epilepsie jsou někdy uměle přerušena neuronální vlákna, spojující mozkové hemisféry. Osoby, které podstoupily tento zákrok, jsou zkoumány, aby se zjistilo, jaký deficit u nich nastal.
• Napodmiňovaný strach
Z podnětu, který byl dříve neškodný, získává subjekt napodmiňovaný strach (např. z tónu, který předchází elektrickému šoku)
• Dětská amnézie
Proč si nepamatujeme události z prvních tří let života?
• Obezita
Psychologové zkoumají, proč jedí někteří lidé hodně a někteří málo, tedy proč se objevuje něco takového jako obezita a anorexie. Jedním z faktorů může být minulá potravová deprivace.
• Vyjadřování agrese
Obecně se věří tomu, že agresivní pocity lze oslabit tím, že se přímo nebo skrytě vyjádří, ale podle
psychologických výzkumů je tomu spíše naopak.

II. Přístupy v psychologii

Kořeny psychologie lze najít v dílech Sokrata, Platona a Aristotela, jejichž pojetí je předchůdcem kognitivního přístupu. Základy k biologickému přístupu položil ve stejné době Hippokrates.
Moderní psychologie začala vznikat v 19. století. Hlavní myšlenkou byl názor, že myšlení a chování mohou být předmětem vědecké analýzy stejně jako cokoli jiného. Kognitivní přístup
těžil hlavně z introspekce.

Moderní přístupy

Biologický přístup
-principiálně má každá psychologická událost souvislost s činností mozku a NS
-dává do souvislosti chování s elektrickými a chemickými událostmi, které se odehrávají uvnitř těla
Behaviorální přístup
-jedinec je zkoumám studiem jeho chování
-poprvé se objevil na počátku 20. století, zakladatel J.B. Watson.
Watson nesouhlasil s introspekcí v tom smyslu, že má-li být psychologie pokládána za
vědu, její údaje musí být pozorovatelné kterýmkoli kvalifikovaným vědcem, zatímco o
introspekci může referovat jediná osoba - ta, která ji provádí.
-v současné době je vlivnou větví behaviorismu psychologie podnět – reakce
Kognitivní přístup
Moderní kognitivní přístup je zčásti reakce na behaviorismus a zčásti návrat ke kognitivním
kořenům
-studuje duševní procesy - vnímání, zapamatování, úsudek, rozhodování…
-v moderní formě není už založen na introspekci
- behavioristé studují vstup a výstup, kognitivisté studují, jak, čím, kde je vstup zpracován"

Poznámka

Možno využít jako přípravu k přijímacím zkouškám na obor psychologie.
Zpracováno částečně formou odrážek. Důležité pojmy a orientační body textu jsou tučně zvýrazněny. Značné pasáže práce jsou volně dostupné na internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23177
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse