Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Rita Atkinson a kol.: Psychologie - příprava na přijímací zkoušky z psychologie 3/4

Rita Atkinson a kol.: Psychologie - příprava na přijímací zkoušky z psychologie 3/4

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Druhá část rozsáhlých výpisků z učebnice Psychologie Rity Atkinsonové probírá vybraná témata obecné psychologie, psychologie osobnosti, psychopatologie, klinické psychologie nebo sociální psychologie. Zabývá se otázkami myšlení a jazyka, motivace a emocí, odkud se přesunuje ke způsobům měření duševních schopností. Následuje seznámení s vývojem osobnosti a teoriemi její struktury a dynamiky a přiblížení problematiky stresu a možností jeho zvládání. Další oddíl se zaměřuje na poruchy osobnosti a chování, jejich příčiny a projevy a pozornost následně patří vývoji, technikám a účinnosti psychoterapie. Poslední části textu se soustředí na vybrané otázky z oblasti sociální psychologie. Předchozí část série naleznete zde Rita Atkinson a kol.: Psychologie - příprava na přijímací zkoušky z psychologie 2/4 a následující zde Stručné dějiny psychologie - příprava k přijímacím zkouškám z psychologie 4/4.

Obsah

1.
Myšlení a jazyk
1.1.
Pojmy a kategorie
1.1.1.
Prototypy
1.1.2.
Jádro
1.1.3.
Hierarchie pojmů
1.2.
Osvojování si pojmů
1.2.1.
Učení se prototypům a jádrům pojmů
1.2.2.
Učení se ze zkušenosti
1.2.3.
Spojování pojmů
1.2.4.
Hypotéza lingvistické reality
1.3.
Usuzování
1.3.1.
Deduktivní usuzování
1.3.2.
Induktivní usuzování
1.4.
Jazyk a komunikace
1.4.1.
Úrovně jazyka
1.4.2.
Jazykové jednotky a procesy
1.4.3.
Vývoj řeči
1.4.4.
Mohou se jiné živočišné druhy naučit lidskou řeč?
1.4.5.
Mozková lokalizace
1.5.
Imaginativní myšlení
1.5.1.
Vytváření představ a vnímání
1.5.2.
Imaginativní operace
1.5.3.
Zraková kreativita
1.6.
Myšlení v činnosti: řešení problému
1.6.1.
Strategie řešení problému
1.6.2.
Reprezentace problému
1.6.3.
Počítačová simulace
2.
Motivace
2.1.
Motivy přežití a homeostáza
2.1.1.
Podstata homeostázy
2.1.2.
Rozdíl mezi potřebou a pudem
2.1.3.
Regulace tělesné teploty
2.1.4.
Žízeň
2.1.5.
Hlad
2.1.6.
Obezita
2.1.7.
Anorexie
2.1.8.
Bulimie
2.2.
Dospělá sexualita
2.2.1.
Hormonální vlivy
2.2.2.
Nervové vlivy
2.2.3.
Rané zkušenosti
2.2.4.
Kulturní vlivy
2.2.5.
Homosexualita
2.3.
Raný sexuální vývoj
2.3.1.
Prenatální hormony
2.3.2.
Hormony vs. prostředí
2.3.3.
Transsexualita
2.4.
Mateřské chování
2.4.1.
Biologické determinanty
2.4.2.
Instinkty a chování mezi matkou a dítětem
2.4.3.
Determinanty prostředí
2.5.
Motivy zvědavosti
2.5.1.
Zkoumání a manipulace
2.5.2.
Senzorická stimulace
2.6.
Společné principy různých motivů
3.
Emoce
3.1.
Fyziologické základy
3.2.
Intenzita emocí
3.3.
Diferenciace emocí
3.4.
Využití aktivace k odhalování lží
3.5.
Poznání a emoce
3.6.
Intenzita a diferenciace emocí
3.7.
Dimenze emoce
3.8.
Některé klinické důsledky
3.9.
Emoce bez poznání
3.10.
Výraz a emoce
3.11.
Mozková lokalizace
3.12.
Intenzita a diferenciace emocí
3.13.
Obecné reakce na emoční stav
3.14.
Aktivizace a narušení činnosti
3.15.
Pozornost a učení
3.16.
Hodnocení a odhad
3.17.
Agrese jako emoční reakce
3.18.
Agrese jako pud
3.19.
Biologické základy agrese u zvířat
3.20.
Biologické základy agrese u lidí
3.21.
Agresivní instinkty a jejich inhibice
3.22.
Vyjádření agrese a katarze
4.
Měření duševních schopností
4.1.
Testy schopností
4.1.1.
Schopnost vs. výkon
4.1.2.
Obecnost vs. specifičnost
4.2.
Vlastnosti kvalitního testu
4.2.1.
Reliabilita
4.2.2.
Validita
4.3.
Inteligenční testy
4.3.1.
Historie inteligenčních testů
4.3.2.
Binetova metoda: škála mentálního věku
4.3.3.
Stanford-Binetova škála
4.3.4.
Wechslerovy inteligenční škály
4.3.5.
Skupinové testy
4.3.6.
Prediktivní validita testů
4.3.7.
Testové skóry a studijní výkon
4.3.8.
Skupinové rozdíly v testovém výkonu
4.3.9.
Kritická diskuse: mohou být testy nezávislé na kulturních vlivech?
4.4.
Podstata inteligence
4.4.1.
Faktorový přístup
4.4.2.
Přístup zaměřený na zpracování informací
4.4.3.
Aspekty inteligence
4.4.4.
Teorie mnohočetné inteligence
4.5.
Genetické vlivy a vlivy prostředí
4.5.1.
Genetická příbuznost a inteligence
4.5.2.
Vlivy prostředí
4.5.3.
Rasa a inteligence
4.5.4.
Intelektuální stimulace dětí
4.5.5.
Realistický pohled na testy schopností
5.
Osobnost
5.1.
Dětství: utváření osobnosti
5.1.1.
Genetické vlivy
5.1.2.
Minnesotská studie odděleně vychovávaných dvojčat
5.1.3.
Vlivy prostředí
5.1.4.
Zaměstnanost matek a péče o děti v jeslích
5.1.5.
Korelace mezi genotypem a prostředím
5.1.6.
Nerozřešené záhady
5.1.7.
Kulturní vlivy
5.2.
Adolescence: budování identity
5.3.
Dospělost: kontinuita osobnosti
5.3.1.
Doklady pro kontinuitu
5.3.2.
Longitudinální výzkum osobnosti
5.3.3.
Zdroje kontinuity
5.3.4.
Kontinuita maladaptivních vzorců osobnosti
5.3.5.
Zdroje diskontinuity
5.4.
Teorie a hodnocení osobnosti
5.5.
Rysový přístup
5.5.1.
Typy osobnosti
5.5.2.
Rysy osobnosti
5.5.3.
Rysové teorie
5.5.4.
Faktorově analytické teorie
5.5.5.
Hodnocení rysového přístupu
5.6.
Psychoanalytický přístup
5.6.1.
Sigmund Freud
5.6.2.
Struktura osobnosti
5.6.3.
Dynamika osobnosti
5.6.4.
Vývoj osobnosti
5.6.5.
Modifikace Freudových teorií
5.6.6.
Erikson
5.6.7.
Ego psychologie
5.6.8.
Psychoanalytický portrét osobnosti
5.6.9.
Hodnocení psychoanalýzy
5.7.
Teorie sociálního učení
5.7.1.
Sociální učení a podmiňování
5.7.2.
Osobní proměnné
5.7.3.
Portrét osobnosti podle teorie soc. učení
5.7.4.
Hodnocení teorie soc. učení
5.8.
Fenomenologický přístup
5.9.
Humanistická psychologie
5.9.1.
Carl R. Rogers
5.9.2.
Abraham Maslow
5.9.3.
Teorie osobních konstruktů
5.9.4.
Fenomenologický portrét osobnosti
5.9.5.
Hodnocení fenomenologického přístupu
5.10.
Hodnocení osobnosti
5.11.
Obecné úvahy
5.12.
Hodnocení z hlediska teorie rysů
5.12.1.
hodnocení osobnosti pomocí posuzovacích škál
5.12.2.
Q-třídění
5.12.3.
Osvědčující validita
5.12.4.
Osobnostní inventáře
5.12.5.
Minnesotský vícefázový osobnostní inventář MMPI
5.12.6.
Kalifornský psychologický inventář CPI
5.12.7.
Rorschachův test
5.12.8.
Tematický apercepční test TAT
5.13.
Hodnocení z hlediska teorie sociálního učení
5.14.
Fenomenologické hodnocení
5.14.1.
Q-třídění
5.15.
Paradox konzistence
5.15.1.
Intuitivní vnímání konzistence řešení
5.15.2.
Řešení zaměřené na osobu
5.15.3.
Shlukové řešení
5.15.4.
Interakční řešení
6.
Stres a jeho zvládání
6.1.
Charakteristiky stresových událostí
6.1.1.
Traumatické události
6.1.2.
Neovlivnitelnost
6.1.3.
Nepředvídatelnost
6.1.4.
Výzva pro hranice našich možností
6.1.5.
Vnitřní konflikty
6.1.6.
Sexuální zneužití jako závažný stresor
6.2.
Psychické reakce na stresor
6.2.1.
Úzkost
6.2.2.
Vztek a agrese
6.2.3.
Apatie a deprese
6.2.4.
Teorie naučené bezmocnosti
6.2.5.
Oslabení kognitivních funkcí
6.3.
Fyziologické reakce na stresor
6.3.1.
Fyziologická stresová reakce
6.3.2.
Stres a nemoc
6.3.3.
Jak stres ovlivňuje zdraví
6.3.4.
Interakční cesta
6.3.5.
Cesta nezdravého chování
6.3.6.
Cesta nemocného chování
6.4.
Hodnocení a osobnostní styly jako mediátory stresových reakcí
6.4.1.
Psychoanalytická teorie
6.4.2.
Behaviorální teorie
6.4.3.
Osobnostní styl
6.5.
Dovednosti zvládat stres
6.5.1.
Zvládání zaměření na problém
6.5.2.
Zvládání zaměřené na emoci
6.5.3.
Obranné mechanismy jako zvládání zaměřené na emoci
6.6.
Ovládání stresu
6.6.1.
Behaviorální techniky
6.6.2.
Kognitivní techniky
7.
Psychopatologie
7.1.
Abnormální chování
7.1.1.
Definice abnormality
7.1.2.
Vymezení normality
7.1.3.
Klasifikace abnormálního chování
7.1.4.
Duševní poruchy z jednotlivých hledisek
7.2.
Úzkostné poruchy
7.2.1.
Generalizovaná úzkostná porucha a panická porucha
7.2.2.
Fobie
7.2.3.
Obsedantně kompulzivní poruchy
7.2.4.
Výklad úzkostných poruch
7.3.
Poruchy nálady
7.3.1.
Deprese
7.3.2.
Deprese a suicidium
7.3.3.
Bipolární poruchy (maniodeprese)
7.3.4.
Výklad poruch nálady
7.3.5.
Iluze a pocit blaha
7.4.
Schizofrenie
7.4.1.
Charakteristiky schizofrenie
7.4.2.
Výklad schizofrenie
7.4.3.
Vulnerabilita a stres
7.5.
Poruchy osobnosti
7.5.1.
Výklad asociální poruchy osobnosti
8.
Metody terapie
8.1.
Historický vývoj
8.1.1.
Útulky
8.1.2.
Moderní léčebná zařízení
8.2.
Techniky psychoterapie
8.2.1.
Psychoanalýza
8.2.2.
Behaviorální terapie
8.2.3.
Kognitivně behaviorální terapie
8.2.4.
Humanistické terapie
8.2.5.
Eklektický přístup (integrativní psychoterapie)
8.2.6.
Jiné druhy psychoterapie
8.2.7.
Hodnocení psychoterapie
8.2.8.
Faktory společné jednotlivým druhům psychoterapie
8.2.9.
Placebo efekt
8.3.
Biologická terapie
8.3.1.
Psychofarmaka
8.4.
Péče o duševní zdraví
8.4.1.
Komunitní zařízení a paraprofesionálové
8.4.2.
Péče o vlastní duševní zdraví
9.
Sociální chování: přesvědčení a postoje
9.1.
Intuitivní věda o sociálních přesvědčeních
9.1.1.
Sbírání dat
9.1.2.
Schémata
9.1.3.
Objevování kovariance
9.1.4.
Sebenaplňující se stereotypy
9.1.5.
Dedukce kauzality
9.1.6.
Základní atribuční chyba
9.1.7.
Základní atribuční chyba při sebepercepci
9.1.8.
Zkreslení při zpracování informací: kognitivní nebo motivační?
9.2.
Postoje
9.2.1.
Funkce postojů
9.2.2.
Postoje a chování
9.2.3.
Teorie kognitivní disonance
9.3.
Interpersonální přitažlivost
9.3.1.
Náklonnost
9.3.2.
Láska
9.3.3.
Jak probudit vášeň
10.
Sociální interakce a vliv
10.1.
Přítomnost druhých
10.1.1.
Sociální facilitace
10.1.2.
Deindividualizace
10.1.3.
Zásah přihlížejícího
10.1.4.
Teorie sociálního vlivu
10.2.
Interpersonální vliv
10.2.1.
Konformita s většinou
10.2.2.
Poslušnost vůči autoritě
10.2.3.
Etické otázky Milgramových experimentů s poslušností
10.2.4.
Síla situačních vlivů
10.2.5.
Vzpoura
10.2.6.
Vliv menšiny
10.2.7.
Teorie kognitivní reakce
10.2.8.
Hlavní a vedlejší způsob přesvědčování
10.3.
Skupinové rozhodování
10.3.1.
Skupinová polarizace
10.3.2.
Skupinové myšlení

Úryvek

"XI. MYŠLENÍ A JAZYK

- myšlení může být pojímáno jako vnitřní řeč
1. propozicionální myšlení - ve větách, vyjadřuje tvrzení
2. imaginativní myšlení - odpovídá zejména zrakovým představám
3. motorické myšlení - představy pohybů v mysli

hlavní zájem vědců se soustředí na propozicionální myšlení, o něco méně na imaginativní
myšlení

• Pojmy a kategorie

- pojem reprezentuje celou skupinu objektů, je představován souborem vlastností, které jsou
spojeny s touto skupinou
- pojmy podporují kognitivní ekonomii, protože rozdělují svět na zvládnutelné jednotky
- kategorizace - proces přiřazování objektu k pojmu; pokud objekt kategorizujeme, bereme ho,
jako by měl mnoho vlastností, které jsou spojeny s pojmem, vč. vlastností, které nelze vnímat
přímo
>> další důležitá funkce pojmů - umožňují nám předpovídat informace, které nelze bezprostředně vnímat
- pojmem může být jedno slovo i sousloví

Prototypy

- jsou tvořeny sadou vlastností, které popisují nejlepší příklady daného pojmu (např. jablko = červené, pravidelné, dobré)
- pojem obsahuje více než pouze vlastnosti prototypu; dalším obsahem je:

Jádro

- obsahuje vlastnosti nejdůležitější pro příslušnost k danému pojmu (jablko - ovoce, jedlé)
- rozlišují se klasické pojmy (starý mládenec), rozhodující jsou jádrové vlastnosti pojmu, které můžeme snadno určit; a
neurčité pojmy (pták), důležitá je podobnost s prototypem pojmu (jádrové vlastnosti jsou např.
jeho genetická výbava, fakt, že jeho rodiče jsou taky ptáci, nedají se snadno určit)
- to, do jaké míry je příslušník daného pojmu typický, má velký vliv na jeho kategorizaci
- podstatou kategorizace není vždy zjišťování, zda má objekt vlastnosti jádra nebo je podobný
prototypu, někdy představuje usuzování o objektu (např. veselého člověka považujeme za opilce)"

Poznámka

Možno využít jako přípravu k přijímacím zkouškám na obor psychologie.
Zpracováno formou odrážek. Důležité informace jsou tučně vyznačeny.
Značné pasáže práce jsou volně dostupné na internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23178
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse